obrazok

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o verejnom poriadku
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 - Požiarny poriadok obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o záväzných častiach územného plánu obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o podmienkach držania a chovu psov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 - Povodňový plán záchranných prác obce
Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmimalých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Nesluša