Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa

§ 1 - Základné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020 daň z  nehnuteľností a daň za psa.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností a dane za psa na území obce Nesluša.

I. časť

Daň z pozemkov

§ 2 - Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Nesluša hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

 1. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy € 0,166/m2.

§ 3 - Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje na území obce Nesluša pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) až písm. e) zákona č. 582/2004 Z. z. ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,50 %,
 2. záhrady - 0,30 %,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,30 %,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky, využívané vodné plochy - 0,70 %,
 5. stavebné pozemky - 0,40 %.

Daň zo stavieb

§ 4 - Sadzba dane zo stavieb

(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:

 1. € 0,066 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. € 0,066 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. € 0,199 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 4. € 0,266 za samostatne stojace garáže,
 5. € 0,266 za stavby hromadných garáží,
 6. € 0,266 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. € 0,660 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. € 0,660 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. € 0,199 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume € 0,10 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

§ 5 - Sadzba dane z bytov

(1) Správca dane určuje za byty na území obce Nesluša ročnú sadzbu dane z bytov za byt za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome - € 0,066.

(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území obce Nesluša za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome - € 0,066.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 6 - Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
 3. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 4. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

 1. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

(4) Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti dane zo stavieb a bytov je viac ako 70 rokov.

(5) Daňovník je povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na oslobodenie od dane najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 7 Suma dane, ktorú správca dane nevyrúbi

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy € 2,00 nebude vyrubovať.

II. časť

Daň za psa

§ 8 - Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

§ 9 - Základ a sadzba dane

(1) Základom dane je počet psov.

(2) Správca dane určuje sadzbu dane za psa staršieho ako 6 mesiacov € 6,00/1 rok

§ 10 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2019 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-22/2019 dňa 06. 12. 2019.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa, ktoré bolo schválené uznesením č. V-10/2017 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

§ 11 - Účinnosť

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

(2) Návrh vyvesený: 11. 11. 2019, VZN schválené: 06. 12. 2019, VZN vyvesené: 11. 12. 2019.

Prílohy