Obecné zastupiteľstvo v Nesluši, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Toto VZN vymedzuje podmienky poskytovania príspevku na stravovanie, výšku príspevku a upravuje spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci.

(2) Cieľom poskytnutia príspevku je vytvoriť podmienky na lepšie uspokojovanie ich základných životných potrieb.

§ 2 - Základné pojmy

(1) Poskytovateľom príspevku je Obec Nesluša (ďalej „poskytovateľ“).

(2) Príjemcom príspevku je občan, ktorý splna podmienky podľa § 3 týchto zásad (ďalej „príjemca“).

(3) Dodávateľom stravovania dôchodcov je komerčné stravovacie zariadenie podľa vlastného výberu občana alebo školská jedáleň ZŠ Nesluša.

§ 3 - Podmienky poskytovania príspevku

(1) Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi, ktorý je prihlásený k trvalému pobytu na území obce Nesluša, požiada o príspevok písomne a splna aspoň jednu z týchto podmienok:

  1. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %), alebo
  2. dovŕšil dôchodkový vek a výška jeho dôchodku nepresahuje 1,5 násobku životného minima v bežnom roku.

(2) Písomná žiadosť, príloha č. 1, tohto VZN, obsahuje osobné údaje žiadateľa, údaje o ekonomickej a sociálnej situácii, čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb a iné prílohy potvrdené príslušnými inštitúciami (doklad ZŤP, potvrdenie lekára o zdravotnom stave, a pod.).

(3) Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi (daňové a iné povinnosti).

(4) Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorého rodinný príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti majú k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi (daňové a iné povinnosti).

§ 4 - Výška príspevku

Príspevok obce na stravovanie je vo výške € 0,80.

§ 5 - Spôsob zabezpečenia stravovania

(1) Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa § 2 ods. 3 tohto VZN.

(2) Poskytovateľ finančne prispieva na jedno teplé jedlo v pracovných dňoch. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.

(3) Príjemca si stravu objednáva priamo v komerčnom stravovacom zariadení podľa vlastného výberu, alebo v kancelárii OcÚ v Nesluši, v prípade stravovania v školskej jedálni ZŚ Nesluša, kde mu budú vydané stravovacie kupóny v hodnote podľa §3 tohto VZN.

(4) Príjemca uhrádza dodávateľovi plnú výšku ceny, v prípade, že si občan stravu objednáva v komerčnom stravovacom zariadení podľa vlastného výberu.

(5) Príjemca uhrádza dodávateľovi výšku ceny za stravu zníženú o výšku príspevku poskytovateľa uvedenú v §3 tohto VZN v prípade stravovania v školskej jedálni ZŠ Nesluša.

(6) Zúčtovanie príspevku v prípade objednávania stravy občanom v komerčnom stravovacom zariadení sa vykonáva na OcÚ v Nesluši na základe predloženia registračného bločka, ktorý bol vystavený dodávateľom a rozhodnutím obce o poskytovaní príspevku na stravovanie.

(7) Príjemcovi, ktorý má vydané oznámenie o poskytovaní príspevku na stravovanie a za posledných 6 mesiacov túto možnosť nevyužil, sa priznaný príspevok odníme. V prípade záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.

§ 6 - Osobitné ustanovenia

(1) Príspevok na stravovanie dôchodcov nie je nárokovateľný.

(2) Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ v určitom období nebude stravu z rôznych príčin poskytovať

(3) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním poskytnutého príspevku na stravovanie a v prípade zistenia neoprávneného použitia vyplateného príspevku vyvodiť príslušné zákonné sankčné opatrenia a poskytovanie príspevku s okamžitou platnosťou ukončiť.

§ 7 - Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši sa uznieslo na vydaní VZN č. 4/2016 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2016.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.