Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/11690 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27, § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša.

Časť prvá - Úvodné ustanovenie

§ 1 - Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši určuje a vymedzuje záväzné pravidlá pri vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša schváleného Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 29.5 2016 uznesením č. M II-1/2016.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Toto všeobecne záväzné nariadenie obsahuje zásady a regulatívy vykonávania zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša.

 1. Zásady - určujú princípy podávania žiadostí občanov a organizácií na vykonávanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša.
 2. Regulatívy – sú záväzné pravidlá pre všetkých žiadateľov o vykonanie zmeny a doplnky Územného plánu vyjadrené slovne prípadne číselne akým podielom sa budú podieľať na vykonaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša.

Časť druhá - Zásady a regulatívy

§ 1

(1) Zásady podávania žiadostí o vykonanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša:

 1. Zmeny a doplnky v Územnom pláne smie obstarávať a vykonávať len obce Nesluša na základe žiadostí o vykonanie zmien a doplnkov Územného plánu.
 2. Účastníkmi konania sú
  • navrhovatelia, vlastníci pozemkov (fyzické a právnické osoby),
  • obec Nesluša,
  • iné orgány štátnej správy.
 3. Účastníkmi konania nie sú nájomcovia pozemkov a nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Nesluša.
 4. Zmeny a doplnky Územného plánu zabezpečuje obec len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
 5. Prílohou žiadosti o zmenu a doplnok Územného plánu bude kópia listu vlastníctva žiadateľa a kópia katastrálnej mapy z dôvodu zjednodušenia identifikácie pozemku.

(2) Regulatívy podávania žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu:

 1. Žiadatelia o zmenu a doplnky Územného plánu môžu podávať žiadosti o zmenu a doplnky Územného plánu v termíne do 31. 08. 2017.
 2. Po skončení obdobia na podanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu budú žiadosti odovzdané na posúdenie ostatným orgánom štátnej správy rozhodujúcim v Územnom konaní, ktoré sú povinné sa v zákonnej lehote vyjadriť k prijatým žiadostiam o zmeny a doplnky Územného plánu.
 3. Proces schvaľovania žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v troch etapách:
  • klasifikácia žiadostí komisiou výstavby a územného plánovania,
  • schvaľovanie obecným zastupiteľstvo obce Nesluša,
  • inštitúcie štátnej správy.
 4. Na základe § 19 zákona 50/1976 Zb./stavebný zákon/ náklady spojené so zmenami a doplnkami Územného plánu zákon umožňuje požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na obstaranie dokumentácie týkajúcej sa zmien a doplnkov vykonaných v Územnom pláne od fyzických prípadne právnických osôb , ktorých výhradná potreba vyvolala vykonanie zmien a doplnkov Územného plánu.
 5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť žiadateľov na úhrade nákladov spojených s vykonaním zmien a doplnkov vo výške 50%. Žiadateľ uhradí poplatok spojený s vykonaním zmien a doplnkov v Územnom pláne pri podaní žiadosti do pokladne obstarávateľa. Výška poplatku bude priamoúmerná veľkosti pozemku, ktorý bude predmetom žiadosti o vykonanie zmeny alebo doplnku v Územnom pláne. Poplatok žiadateľa sa stanoví nasledujúcim vzorcom: poplatok = ( náklady spojené s vykonávaním zmeny v Územnom pláne * výmera pozemku žiadateľa / celková výmera pozemkov zahrnutých v žiadosti ) / 2.
 6. V prípade zamietnutia žiadosti o zmenu alebo doplnok Uzemného plánu, môže žiadaťeľ obstarávateľa požiadať o vrátenie poplatku v plnej výške, ale len za podmienky, že v procese hodnotenia zmien a doplnkov nevznikli finančné náklady. V prípade vzniku finančných nákladov, sa tieto náklady odpočítajú od výšky účastníkovho poplatku.“
 7. Vykonanie zmien a doplnkov je možné aj individuálne k jednej žiadosti o zmenu a doplnok Územného plánu za predpokladu , že žiadateľ si uhradí náklady spojené s vykonaním zmien v Územnom pláne vo výške 100% a to platí aj v prípade urgentných žiadostí,
 8. Do zmien a doplnkov budú zaradené aj žiadosti občanov prijaté pri schvaľovaní konceptu a návrhu schváleného Územného plánu. Obstarávateľ vyzve občanov či majú záujem o zaradenie ich žiadostí do schvaľovacieho procesu.
 9. Žiadosti, ktoré budú podané po termíne, t. j. po 31. 08., budú zaradené do ďalšieho termínu podávania žiadostí, teda do 31. 08. 2018.

§ 2 - Účinnosť nariadenia

Toto nariadenia nadobúda platnosť dňom: 01. 01. 2017.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.