obrazok

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie informácií

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Čítať ďalej...

Dane a miestne poplatky

Daňové priznanie

Daň z nehnuteľností

Evidencia psov

Daň za užívanie verejného priestranstva

Komunálny odpad

Ostatné

Stavebný úrad

Stavba

Drobná stavba

Vodná stavba

Ostatné

Ostatné žiadosti a tlačivá

Dotácie z rozpočtu obce

Kanalizácia

Verejný vodovod

Životné prostredie

Ostatné