Zberný dvor Nesluša

Zberný dvor vybudovaný na území obce Nesluša je otvorený od 23. 04. 2019. Slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné údaje

Názov prevádzkovateľa zberného dvora Obec Nesluša
Sídlo prevádzkovateľa  Nesluša 978, 023 41 Nesluša
Sídlo prevádzky Zberný dvor Nesluša, Nesluša 1261, 023 41  Nesluša
Pracovník zodpovedný za prevádzku Martin Karas
Prevádzková doba Piatok 7:00 - 16:00

V areáli zberného dvora sú odpady zhromažďované v riadne označených veľkokapacitných kontajneroch oddelene podľa druhu odpadu do času ich odvozu na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Zoznam druhov odpadov, na ktorých zber je prevádzkovateľ oprávnený

Na zbernom dvore v obci Nesluša sú zbierané a zhromažďované tieto druhy vytriedených zložiek komunálneho odpadu:

Druh odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
20 01 25 jedlé oleje a tuky O - ostatný
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N - nebezpečný
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N - nebezpečný
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O - ostatný
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti N - nebezpečný
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35 N - nebezpečný
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - konáre O - ostatný
20 03 07 objemný odpad O - ostatný
20 03 08 drobný stavebný odpad O - ostatný

Odpady 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 je možné odovzdať na zbernom dvore 2-krát ročne v mesiaci apríl a september, pričom presný dátum zberu bude zverejnený na stránke obce a tiež vyhlásený v miestnom rozhlase.

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na zbernom dvore

 • Uhynuté zvieratá.
 • Zmesový komunálny odpad - tento odpad si občania ukladajú do vlastných zberných nádob, ktorých vývoz obec zabezpečuje raz za 14 dní.
 • Plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky), šatstvo, textílie, obuv - pre tieto jednotlivé druhy odpadov sú po celej obci Nesluša rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.
 • Pneumatiky - bezplatný spätný zber pneumatík je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný zabezpečiť výrobca pneumatík prostredníctvom distribútora (pneuservis, predajňa pneumatík).
 • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad.
 • Keramika, dlaždice, asfalt, škridľa.

Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora

Pracovník zberného dvora zabezpečuje nasledovné činnosti

 • Overí totožnosť osoby odovzdávajúcej vytriedené zložky komunálneho odpadu.
 • Skontroluje druh a množstvo privezeného vytriedeného odpadu.
 • Zodpovedá za uloženie odpadu, organizuje v prevádzke rozmiestnenie kontajnerov.
 • Má právo odmietnuť uloženie zmesového komunálneho odpadu (nevytriedeného) a druhy odpadov, ktoré nie sú schválené prevádzkovým poriadkom zberného dvora.
 • Udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek vytriedeného odpadu.
 • Zabezpečuje prevádzku zberného dvora takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a úniku nebezpečných rizikových látok.
 • Odovzdaný vytriedený odpad zhromažďuje oddelene podľa jednotlivých prúdov odpadov.
 • Je povinný viesť evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.

Organizačné zabezpečenie prevádzky zberného dvora

 • Zber a zhromažďovanie odpadov slúži výlučne pre občanov obce Nesluša, ktorí majú uhradený poplatok za komunálny odpad.
 • Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v prevádzkovom poriadku.
 • Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované podľa váhy nachádzajúcej sa v areáli zberného dvora ale aj vizuálne.
 • Vstup do areálu zberného dvora je povolený výlučne počas prevádzkového času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli.
 • Za vstup do areálu zberného dvora zodpovedá zamestnanec zodpovedný za jeho prevádzku.
 • Na zbernom dvore sú zavedené protipožiarne opatrenia, v areáli sa nachádzajú hydranty, hasiace hadice, hasiaci prístroj, lopata, piesok, sudy, handry, metly.

Vstup na zberný dvor a podmienky prevzatia odpadu

 • Pri dovoze na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
 • Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora.
 • Vjazd na zberný dvor je povolený výlučne v čase prevádzky.
 • Návštevník je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora.
 • Prísne sa zakazuje vstup návštevníka, ktorý je preukázateľne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
 • Privezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto. Návštevník zberného dvora je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch zberného dvora výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie privezeného odpadu.
 • Návštevník zberného dvora je povinný dodržiavať všetky upozornenia zamestnancov zberného dvora, ako aj prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník zberného dvora nedodrží upozornenia zamestnancov zberného dvora a bezpečnostné predpisy zberného dvora, obec Nesluša ako prevádzkovateľ zberného dvora nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri pohybe v priestoroch zberného dvora.
 • Návštevníkom sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na zbernom dvore.
 • Obec Nesluša si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe vizuálneho vyhodnotenia zamestnanca zberného dvora:
  • silne znečistený,
  • obsahuje nebezpečné chemické látky,
  • obsahuje látky a materiály, ktoré nie je možné ukladať na zbernom dvore,
  • v množstve prekračujúcom povolené množstvo.
 • Obec Nesluša si vyhradzuje právo neprijať odpad aj v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné odpad uložiť na zberný dvor.

Čo s väčším množstvom odpadu?

V prípade, že potrebujete odviesť väčšie množstvo odpadu, alebo druh odpadu, ktorý nemôžete odovzdať na zbernom dvore, máte možnosť odovzdať:

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.