obrazok

Záhradné bistro - rozhodnutie o neplatnosti skončenia nájmu

Okresný súd Žilina dňa 09. 05. 2017 vydal rozsudok (pdf), v ktorom rozhodol, že žalobu o určenie, že výpoveď zo zmluvy č. 401/2009 o podnájme nebytových priestorov uzavretej medzi stranami sporu dňa 01. 04. 2009, ktorú dal žalovaný žalobkyni dňa 18. 01. 2016, je neplatná, zamieta a zrušuje neodkladné opatrenie nariadené Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 6C/201/2016-42 zo dňa 28. 09. 2016.