obrazok

Vnútorné predpisy

Interná smernica č. 2/2021 o zabezpečení stravovania
Interná smernica č. 1/2021 o kybernetickej bezpečnosti
Interná smernica č. 5/2019 o vybavovaní sťažností doručených obci Nesluša
Interná smernica č. 4/2019 o vybavovaní podnetov doručených obci Nesluša
Interná smernica č. 3/2019 na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Interná smernica č. 2/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Nesluša
Interná smernica č. 1/2019 o výkone finančnej kontroly v podmienkach obce Nesluša
Interná smernica č. 6/2016 pre vykonanie inventarizácie majetku obce Nesluša
Interná smernica č. 5/2016 pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel
Interná smernica č. 2/2011, ktorou sa upravujú postupy pre vedenie pokladne obce Nesluša
Interná smernica č. 1/2011, ktorou sa upravujú postupy pre obeh účtovných dokladov obce Nesluša
Interná smernica č. 1/2010, ktorou sa upravujú postupy pre vedenie účtovníctva obce Nesluša