Obecné zastupiteľstvo v Nesluši sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

§ 1 - Úvodné ustanovenia

Toto VZN stanovuje trhové miesta na území obce Nesluša, upravuje druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a podmienky ich predaja a poskytovania, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohy obce Nesluša (ďalej len "obec") pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti správcov trhových miest.

§ 2 - Základné pojmy1

(1) Na účely tohto VZN sa rozumie:

 1. trhovým miestom – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
 2. trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
 3. tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach,
 4. príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
 5. ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
 6. stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.

(2) Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj alebo príležitostný trh.

(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

(4) Správcom trhoviska2 sa na účely tohto VZN považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.

§ 3 - Zriadenie trhového miesta3

(1) Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.

(2) Pri zriaďovaní a pri povoľovaní trhového miesta obec prihliada na:

 1. ochranu verejného poriadku,
 2. verejný záujem,
 3. účelnosť,
 4. bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a akcií vo verejnom záujme.

(3) Na území obce sa zriaďujú tieto trhové miesta:

 1. trhové miesta určené na príležitostné trhy (správcom trhových miest na príležitostné trhy je obec Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša),
 2. trhové miesta určené na ambulantný predaj - verejné priestranstvo pod tribúnou (správcom trhových miest na ambulantný predaj je obec Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša).

§ 4 - Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach počas príležitostných trhov

(1) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa ods. 7.1. tohto VZN.

(2) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa § 7 tohto VZN sa preukazuje predložením:

 1. kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 2. čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
 3. čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.
 4. čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa ods. 7.1. písm. d).

(3) Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb je aj:

 1. doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (rozhodnutie RÚVZ, stanoviska RVPS, registrácia na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. a pod.), ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa takýto doklad vyžaduje,
 2. fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

(4) Ak je žiadateľom osoba podľa ods. 7.1., písm. b) tohto VZN preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

(5) Obec je povinná dokumenty predložené podľa ods. 4.2 uchovať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené.

(6) Na trhových miestach, ktorých správcom je obec Nesluša, obec vyrubuje za užívanie verejného priestranstva daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného VZN o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

(7) Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

(8) Obec nezabezpečuje počas konania príležitostných trhov elektrickú energiu pre stánky a taktiež parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá.

§ 5 - Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

(1) Príležitostné trhy realizované v obci Nesluša:

 1. Neslušské hody sa konajú každoročne v mesiaci máj na verejnom priestranstve v centre obce Nesluša na parcele KNE č. 10554 (od cintorína smerom ku kostolu),
 2. Dni obce sa konajú každoročne v mesiaci august na verejnom priestranstve v centre obce Nesluša (pod tribúnou).

(2) Ďalšie podmienky organizácie trhu sú určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou tohto VZN.

§ 6 - Ambulantný predaj

(1) Ambulantný predaj4 je na území obce povolený:

 1. ako sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
 2. na verejnom priestranstve vo vymedzených častiach obce počas konania organizovaných podujatí,
 3. na obcou schválených trhových miestach.

(2) Ambulantný predaj je možný len po zaplatení poplatku za užívanie verejného priestranstva vyrúbeného podľa sadzobníka cien.

(3) Ambulantný predaj pri cestách mimo obce je zakázaný.

§ 7 - Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach5

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:

 1. právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 3. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 4. fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

§ 8 - Obmedzenie predaja výrobkov a poskytovania služieb

(1) Na trhových miestach sa môžu predávať:

 1. spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, športové potreby a hračky,
 2. domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria,
 3. úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, bižutéria a klenoty,
 4. kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,
 5. potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom úradnej kontroly potravín
  • med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením o registrácii včelára podľa zákona o veterinárnej starostlivosti na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
  • huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • produkty rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina (musí byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou), predajca musí byť registrovaný na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
  • produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky) iba z pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným úradom verejného zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,
  • cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené, víno a medovina,
  • balené potraviny, ich predaj je dovolený z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín.

(2) Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby6:

 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 2. brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
 3. oprava dáždnikov,
 4. oprava a čistenie obuvi,
 5. kľúčové služby,
 6. čistenie peria,
 7. maľovanie portrétov, fotografovanie,
 8. brašnárske služby,
 9. prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).

(3) Na trhových miestach sa zakazuje predávať7:

 1. zbrane a strelivo,
 2. výbušniny a výbušné predmety,
 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 4. tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
 5. alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,
 6. jedy, omamné a psychotropné látky,
 7. lieky,
 8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 9. chránené druhy živočíchov,
 10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
 11. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
 12. huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

§ 9 - Trhové dni a predajný čas

Trhové dni a predajný čas:

 1. príležitostné trhy
  • Neslušské hody obvykle v nedeľu – od 7.00 h do 20.00 h, ak nie je určené inak,
  • Dni obce obvykle v nedeľu – od 7.00 h do 20.00 h, ak nie je určené inak,
 2. ambulantný predaj
  • pondelok – sobota – od 7.00 h do 19.00 h.

§ 10 - Povinnosti predávajúcich a správcu na trhových miestach

(1) Predávajúci na trhových miestach je povinný8:

 1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
 2. dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
 3. používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 6. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 7. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.

(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný na požiadanie predložiť správcovi a orgánu dozoru:

 1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 2. povolenie na užívanie verejného priestranstva a doklad o zaplatení za trhové miesto,
 3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 4. pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 5. doklad o nadobudnutí tovaru;

Doklady podľa písm. a) a e) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

(3) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho9:

 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len "oprávnenie na podnikanie") podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku,
 6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
 7. pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti9a) predávajúceho,
 8. oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

§ 11 - Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.

(2) Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia,
 2. orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
 3. obce.

(3) Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €.

(4) Obec uloží pokutu podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov do výšky 17 000 € fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá:

 1. zriadila trhové miesto bez povolenia (ods. 3.1. tohto VZN),
 2. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (ods. 4.1. tohto VZN) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (ods. 8.3. tohto VZN) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (ods. 8.1. tohto VZN), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len počas príležitostných trhov, resp. v pojazdných predajniach, na ktoré neboli vydané rozhodnutia príslušným orgánom úradnej kontroly potravín,
 3. porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách (ods. 6.2. tohto VZN).

(5) Priestupku10 sa dopustí fyzická osoba, ktorá:

 1. zriadila trhové miesto bez povolenia,
 2. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
 3. predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj,
 4. predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
 5. poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.

(6) Priestupky podľa odseku 11.5. prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 11.5. písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.

(7) Za priestupok podľa odseku 11.5. sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 8.5 pokutu do 4 000 eur. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 11.5 je príjmom rozpočtu obce.

(8) Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 12 - Záverečné ustanovenia

(1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa .

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. dňa .

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa .

(4) Všeobecne záväzné nariadenie č. nadobúda účinnosť .

Príloha: Trhový poriadok príležitostných trhov obce Nesluša Neslušské hody, Dni obce

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas konania príležitostných trhov organizovaných obcou Nesluša podľa VZN obce Nesluša č. 1/2020 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša.

§ 1 - Správca trhových miest

Správcom trhových miest príležitostných trhov je Obec Nesluša, Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša.

§ 2 - Určenie priestranstva príležitostných trhov

(1) Počas Neslušských hodov sa zriaďujú trhové miesta na parcele KNE č. 10554 (od cintorína smerom ku kostolu).

(2) Dni obce sa konajú na verejnom priestranstve v centre obce Nesluša (pod tribúnou)

§ 3  - Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:

 1. spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, športové potreby a hračky,
 2. domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria,
 3. úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, bižutéria a klenoty,
 4. kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,
 5. potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom úradnej kontroly potravín
  • med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením o egistrácii včelára podľa zákona o veterinárnej starostlivosti na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
  • huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • produkty rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina (musí byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou), predajca musí byť registrovaný na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
  • produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky) iba z pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným úradom verejného zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,
  • cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené, víno a medovina,
  • balené potraviny, ich predaj je dovolený z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na predaj potravín.

(2) Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby:

 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno vykonávať v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy,
 2. brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
 3. oprava dáždnikov,
 4. oprava a čistenie obuvi,
 5. kľúčové služby,
 6. čistenie peria,
 7. maľovanie portrétov, fotografovanie,
 8. brašnárske služby,
 9. prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy.

(3) Zákaz predaja niektorých výrobkov:

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

 1. zbrane a strelivo,
 2. výbušniny a výbušné predmety,
 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 4. tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
 5. alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,
 6. jedy, omamné a psychotropné látky,
 7. lieky,
 8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 9. chránené druhy živočíchov,
 10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
 11. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
 12. huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Na trhových miestach sa tiež zakazuje predaj tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

§ 4 - Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

(1) Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby len na základe vyrúbenia a zaplatenia dane o poplatku za užívanie verejného priestranstva vydaného obcou po doložení všetkých náležitostí určených vo VZN o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša.

(2) Predaj výrobkov sa vykonáva v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdných predajniach vo vlastníctve predávajúceho, obec dočasné predajné zariadenia neprenajíma.

(3) Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj. Pri veľkom záujme predávajúcich a splnení všetkých podmienok stanovených organizátorom rozhodne o výbere predávajúceho organizátor.

(4) Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať všetky podmienky stanovené VZN o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša.

§ 5 - Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

(1) Trhový deň pre konanie Neslušských hodov je spravidla tretia nedeľa v mesiaci máj.

(2) Trhový deň pre konanie príležitostných trhov Dni obce je spravidla prvá nedeľa v mesiaci august.

(3) Predajný a prevádzkový čas príležitostných trhov je nasledovný:

 1. nedeľa: 7.00 h – 20:00 h,
 2. pre zariadenia kolotočovej zábavy je určený prevádzkový čas do 21.30 h.

§ 6 - Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:

 1. udržiavať čistotu predajného miesta,
 2. dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
 3. zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané,
 4. odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob,
 5. zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných dažďových vpustí ako i vylievanie iných nečistôt v stánkoch a ich okolí,
 6. zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený,
 7. dodržiavať nočný pokoj.

§ 7 - Záverečné ustanovenie

(1) Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov – obec Nesluša.

(2) Trhový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 14. 09. 2020.


1 § 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2 § 4 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3 § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4 § 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

5 § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6 § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

7 § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8 § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

9 § 5 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

10 § 13 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Prílohy

 1. Schválené znenie: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 (pdf).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.