Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje sa mení nasledovne:

(1) V § 5 sa mení znenie odsekov 2, 3, 4 – pôvodné odseky 2,3, a 4 sa rušia a nahrádzajú sa novými odsekmi, zároveň sa dopĺňa nový odsek 5. Celé nové znenie § 5 ods. 2, ods. 3. ods. 4 a ods. 5 :

"(2) Správca dane ustanovuje zníženie 70% z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb na jedno auto. Daňový subjekt, ktorý spĺňa podmienky na zníženie dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane súčasne s oznámením na trvalé parkovanie. 

(3) Správca dane pre obyvateľov bytových domov ustanovuje zníženie 50 % z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla. Zníženie 50 % z vyrubenej dane sa ustanovuje len na jedno auto na jedného obyvateľa bytovej jednotky. 

(4) Pri súbehu znížení dane u toho istého daňového subjektu podľa odseku 2 a 3 si daňový subjekt uplatní jedno zníženie dane, to ktoré je pre neho najvýhodnejšie.

(5) Ak v jednej bytovej jednotke v bytovom dome žije viacero obyvateľov, ktorí sú zároveň aj daňovníkmi, ktorí platia daň za trvalé parkovanie vozidla, zníženie z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla môže byť poskytnuté len u jednej osoby v jednej bytovej jednotke."

(2) V § 8 sa mení posledná veta v odseku 1 a nahrádza sa novou vetou v nasledovnom znení: "Ak si daňovník bude uplatňovať oslobodenie od dane, správca dane musí byť o tejto skutočnosti prevádzkovateľom oboznámený."

§ 2

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-6/2022 dňa 09. 12. 2022. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Návrh vyvesený: 22. 11. 2022.
VZN schválené: 09. 12. 2022.
VZN vyvesené: 13. 12. 2022.

VZN zvesené:

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.