Požiarny poriadok obce Nesluša je vypracovaný na základe povinností obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 písm. a) a § 37 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Časť I.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Požiare a iné nežiaduce udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb požiarom a iným nežiaducim udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).

(2) Účelom požiarneho poriadku obce je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými nežiaducimi udalosťami.

(3) Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a iných nariadení (povinností) obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je požiarny poriadok obce. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

(4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

(5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov Dobrovoľného hasičského zboru obce. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného zboru v Čadci.

§ 2 - Obec

(1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

 1. podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
 2. zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
 3. zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru obce,
 4. vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
 5. zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,
 6. zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo nežiaducu udalosť,
 7. označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu, likvidáciu požiaru),
 8. plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené zákonom č. 314/2001 Z. z. vo vzťahu k vlastnému majetku,9) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

(2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

 1. vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 2. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 3. rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 4. určuje veliteľa zásahu.

(3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinnosti ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

 1. v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
 2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Časť II. Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach

§ 3 - Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

 1. schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce,
 2. schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
 3. zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce a určuje mu náplň práce,
 4. spravuje dobrovoľný hasičský zbor obce, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v obci,
 5. vymenúva a odvoláva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 6. rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
 7. zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,
 8. schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obcí,
 9. rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
 10. prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
 11. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
  • obstarávanie hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • vykonávanie údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • uhrádzanie miest pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov dobrovoľného hasičského zboru obce ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch a iných nežiaducich udalostiach,
  • uhrádzanie výdavkov spojených s účasťou dobrovoľného hasičského zboru obce na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,▪ uhrádzanie výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice
 12. schvaľuje požiarny poriadok obce a iné dokumentácie obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4 - Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy:

 1. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 2. schvaľuje plán odbornej prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
 3. rozhoduje o účasti dobrovoľného hasičského zboru obce na previerkach pripravenosti,
 4. rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia,
 5. schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
 6. požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce,
 7. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach,
 8. poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu nežiaducej udalosti,
 9. rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),
 10. rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila „Požiarny poriadok obce“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej nežiaducej udalosti,
 11. rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 12. rozhoduje o podaní návrhu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
 13. prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru:
  • Návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto dobrovoľného hasičského zboru obce.
  • Návrh na vymenovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
  • Návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.
  • Návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby;
 14. spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi,
 15. konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

§ 5 - Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

 1. písomne vyhotovuje požiarny poriadok obce,
 2. písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 3. písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
 4. vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín obce,
 5. vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníkov a členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
 6. pri prejednávaní správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce,
 7. oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
 8. zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov dobrovoľného hasičského zboru obce, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overenie odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 9. zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
 10. žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
 11. vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
 12. vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 13. vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
 14. zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
 15. plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
 16. oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
 17. podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
 18. zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
 19. poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
 20. vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní dobrovoľného hasičského zboru obce a vykonáva jeho inventarizáciu,
 21. požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
 22. administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
 23. zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 24. požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),
 25. zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

§ 6 - Dobrovoľný hasičský zbor obce

Dobrovoľný hasičský zbor obce na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi dobrovoľný hasičský zbor obce plní tieto úlohy:

 1. zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom,
 2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a nežiaducich udalostiach,
 4. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov a zúčastňuje sa overovania spôsobilosti,
 5. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v obci,
 6. vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§ 7 - Kontrolné skupiny obce

(1) Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie
osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:

 1. dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
 2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
 3. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
 4. skladovanie horľavých látok,
 5. umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
 6. vybavenie objektov prenosnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.

(2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo
iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

(3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave
komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina
obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborné spôsobilé osoby o
preverenie ich stavu.

§ 8 - Protipožiarna asistenčná hliadka obce

(1) Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje:

 1. pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä:
  • prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniachobsahujúcich horľavé látky,
  • údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látkya odstraňovanie ich poruchových stavov,
  • zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používazváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,
  • lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocouohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
  • nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
  • spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,
  • zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
 2. pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
  • podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,
  • usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
  • na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarnaasistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia,ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak,
  • väčší počet osôb je viac ako
   • 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
   • 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
   • 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
   • 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

(2) Protipožiarna asistenčná hliadka:

 1. dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 2. vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

(3) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

 1. oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
 2. oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 3. kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
 4. vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
 5. preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 6. upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

(4) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

(5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom "PROTIPOŽIARNA HLIADKA".

(6) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

§ 9 - Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinnosti:

 1. organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
 2. školenie kontrolných skupín obce,
 3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

§ 10 - Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

 1. zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce,
 2. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
 3. požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
 4. podieľa sa na príprave a pripomienkovaní dokumentácie obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 5. zúčastňuje sa na rokovaní obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti dobrovoľného hasičského zboru obce a jeho materiálno-technickom vybavení,
 6. spracúva plány odbornej prípravy dobrovoľného hasičského zboru obce na výcvikový rok,
 7. zabezpečuje odbornú prípravu členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
 8. vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce,
 9. zabezpečuje účasť dobrovoľného hasičského zboru obce na previerkach pripravenosti,
 10. zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
 11. zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
 12. na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
  • vykonávanie nepretržitého prieskumu,
  • určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
  • zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • dodržiava zásady prednostného velenia – veliteľ zásahu z dobrovoľného hasičského zboru obce“ má prednosť pred veliteľom zásahu zo závodného hasičského zboru (okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa závodného hasičského zboru) prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestnej príslušnej hasičskej jednotky,
  • môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
  • zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
  • môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
  • odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
  • vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
  • spracovanie správy o zásahu.

Časť III. Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 11 Povinnosti fyzických osôb

(1) Fyzická osoba je povinná:

 1. zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;
 2. dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
 3. obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo;
 4. umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky;
 5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
 6. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté;
 7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní;
 8. zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
 9. dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;
 10. prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo;
 11. dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní;
 12. uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a hasiacich prístrojov;
 13. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov;
 14. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
 15. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Fyzická osoba nesmie:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

§ 12 - Podrobnosti o úlohách fyzických osôb vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov - zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

(1) Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené v osobitných predpisoch, fyzická osoba pri výkone týchto činností postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.

(2) Ak ide o činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich horľavé látky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba

 1. vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby určenými odbornými osobami,
 2. zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy,
 3. zabezpečuje pre ne potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

(3) Ak ide o činnosti spojené so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje

 1. výkon zvárania len osobou s platným oprávnením,
 2. vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prác z hľadiska predchádzania vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočné vetranie,
 3. kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
 4. potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

(4) Ak ide o činnosti spojené s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba

 1. rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto činností,
 2. vykonáva pred začatím týchto činností úpravu podkladových plôch konštrukcií tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,
 3. dôkladne vetrá uzatvorené priestory a polo uzatvorené priestory pri používaní horľavých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich aplikáciu,
 4. kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto činností, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov,
 5. kontroluje po skončení týchto činností čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.

(5) Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba

 1. sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 2. ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
 3. zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
 4. vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
 5. po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

(6) Ak ide o činnosti spojené so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu

 1. zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 2. odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok,
 3. zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
 4. vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
 5. zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
 6. dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
 7. udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

§ 13 - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecifický dotýkajú.

§ 14 - Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 2. ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 3. poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
 4. na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
 5. vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
 6. ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
 7. ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto
  výdavkov.

§ 15 - Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

(1) Dodržať ustanovenia tohto požiarneho poriadku obce.

(2) Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb

 1. v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
 2. ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
 3. podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

Časť IV. Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

§ 16

(1) Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje dobrovoľný hasičský zbor obce.

(2) V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby dobrovoľný hasičský zbor obce, Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa poplachového plánu okresu.

(3) Určenie veliteľa zásahu: Ako veliteľ zásahu v obci do príchodu Hasičského a záchranného zboru je určená Zuzana Hrubá veliteľ OHZ a v jeho neprítomnosti je veliteľ zásahu veliteľ vozidla vyslaného na zásah.

(4) Mená, funkcie a telefónne čísla osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v obci:

 1. Ing. Zuzana Jancová starosta obce, č. tel: 0911 470 676,
 2. Zuzanan Hrubá, veliteľ OHZ, č. tel: 0919 034 537, 0919 375 383,
 3. Ing. Michal Kloták, preventivár obce, č. tel: 0907 371 354.

Časť V. Prehľad zdrojov požiarnej vody

§ 17

(1) V obci na účely ochrany pred požiarmi sú tieto zdroje vody: Hydrantová sieť (7 ks):

 1. podzemný hydrant – areál ZŠ Nesluša,
 2. podzemný hydrant – autobusová zastávka pri píle,
 3. podzemný hydrant – spoločenské centrum,
 4. podzemný hydrant – pošta,
 5. podzemný hydrant – hasičská zbrojnica,
 6. podzemný hydrant – ,
 7. nadzemný hydrant – zberný dvor.

Časť VI. Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

§ 18

(1) Úlohy ohlasovne požiarov:

 1. zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí spravidla zo svojho zásahového obvodu a zabezpečuje vyhlasovanie poplachu,
 2. zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva,
 3. spracúva prehľady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníženie akcieschopnosti hasičskej jednotky ohlasuje územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva.

(2) Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

(3) Zoznam ohlasovní požiarov:

P. č. Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby Adresa umiestnenia Telefónne číslo
1. Obecný úrad Nesluša 978 041/428 11 21
2. Zuzana Hrubá Nesluša 821 0919 034 537, 0919 375 383
3. Michal Kloták Nesluša 147 0907 371 354

(4) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom "OHLASOVŇA POŽIAROV".

(5) Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

 1. adresu požiaru,
 2. objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
 3. rozsah požiaru,
 4. ohrozenie osôb,
 5. prístupové cesty,
 6. meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

(6) Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

 1. názov a miesto umiestnenia požiarneho zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach: siréna umiestnená na hasičskej zbrojnici,
 2. náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: obecný rozhlas.

(7) Miesto, adresu a číslo telefónu:

 1. veliteľ DHZ-O, Nesluša 821, 0919 034 537, 0919 375 383;
 2. jednotka hasičského a záchranného zboru, ul. Družstevná, KNM, 0961 498 385;
 3. polícia, Litovelská 871, KNM, 041/421 23 23;
 4. zdravotníci, Belanského 773, KNM, 041/421 24 34;
 5. plyn – poruchová služba, Na Hruštinách 602, Žilina, 041/724 47 36, 041/723 46 80;
 6. vodárne – poruchová služba, Bôrická cesta 1960, Žilina, 041/724 30 25, 041/724 31 46;
 7. elektrárne – poruchová služba, Republiky 5, Žilina, 0850 111 468.

Časť VII. Výpis z poplachového plánu okresu

§ 19

Poplachový plán je prístupný na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Výpis z poplachového plánu je prístupný u zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce.

Časť VIII. Prehľadný situačný plán obce

§ 20

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

Časť IX. Náhrada škody

§ 21

(1) Právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

(2) Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

(3) Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.Spoločné a záverečné ustanovenie

§ 22 - Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Tento požiarny poriadok obce nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

(2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

(3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto požiarneho poriadku obce, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

(4) Zmeny a doplnky tohto požiarneho poriadku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na internetovej stránke obce. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

(6) Na tomto požiarnom poriadku obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 28. 06. 2019.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.