§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

  1. miesto a čas zápisu,
  2. povinnosti zákonného zástupcu.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách a nikoho nemožno oslobodiť od  plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak.

(2) Zákonným zástupcom sa rozumie osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený spôsobilosti k právnym úkonom.

(3) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

(4) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

§ 3 Miesto a čas zápisu

(1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša sa realizuje v priestoroch základnej školy. Zákonný zástupca vyplní pred zápisom elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle základnej školy (www.zsneslusa.edupage.org).

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti zápisu detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

§ 4 Povinnosti zákonného zástupcu

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

(2) Po dohode školy so zákonným zástupcom dieťaťa je zápis možné vykonať aj v náhradnom termíne v súlade s § 20 ods. 2 školského zákona.

(3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť osobné údaje v súlade s §157 ods. 3 školského zákona.

§ 5 Sankcie

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 6 Záverečné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nesluša bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši číslo I-8/2021 dňa 26. 02. 2021 a účinnosť nadobúda dňa 24. 03. 2021

(2) Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24. 03. 2021. Vyvesené: 09. 03. 2021.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša, ktoré bolo schválené uznesením č. II-3/2015 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.