Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Nesluša

I. Časť - Základné ustanovenie

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňovať, vytvárať a zabezpečovať zdravé životné prostredie v obci Nesluša.

(2) Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnym predpisom ohrozoval, alebo zhoršoval stav ovzdušia v obci Nesluša.

§ 2 - Predmet

Toto VZN vymedzuje pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečistenia na území obce Nesluša pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia.

§ 3 - Základné pojmy

(1) Malým zdrojom znečistenia ovzdušia1 (ďalej len „malý zdroj“) sú:

 1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
 2. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania2,
 3. plochy, na ktorých sú vykonávané práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov,
 4. stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania.

(2) Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia3 je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

(3) Mobilným zdrojom znečisťovania4 sú pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestné motorové vozidlá, železničné koľajové vozidlá, plavidlá a lietadlá (podrobne stanovené vo všeobecnom právnom predpise Min. dopravy, pôšt a telekomunikácii).

II. Časť - Oprávnenia a povinnosti obce

§ 4 - Pôsobnosť obce

Obec:

 1. vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie, kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov,
 2. ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší, a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, opatrenia na nápravu,
 3. ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 4. môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 5. určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 6. určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania,
 7. môže stanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania,
 8. preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja5.

III. Časť - Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov a určovanie výšky poplatku

§ 5 - Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:

 1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje6 v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou Nesluša (Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja, žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia a odborný posudok osobou na to spôsobilou. Odborný posudok predkladá žiadateľ vtedy ak, o to orgán ochrany ovzdušia požiada. Požiadať o súhlas s užívaním malého zdroja. Požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.);
 2. v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo7;
 3. pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku;
 4. vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou;
 5. neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

(2) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný dodržať povinnosti uvedené v ods. 1 a okrem toho:

 1. viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia potrebné údaje,
 2. umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
 3. oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení8,
 4. platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade s rozhodnutím, v ktorom Obec Nesluša určí ročný poplatok na základe množstva a škodlivosti vypustených látok do ovzdušia, alebo spotreby palív a surovín za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa,
 5. oznámi do 15 dní obci zánik malého zdroja, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku.

(3) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný uviesť v oznámení:

 1. označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
 2. označenie prevádzky - jej názov a sídlo,
 3. charakteristiku zdroja znečisťovania (§ 3 ods.1),
 4. druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkových hodín.

(4) Fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania (lokálne kúrenisko) s výkonom do 50 kW, umiestnené v bytoch, v obytných domoch, domčekoch, stavbách na individuálnu rekreáciu, neplatia poplatky za ich prevádzkovanie, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

(5) Právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie za prevádzkovanie zdrojov s výkonom do 50 kW poplatky za znečisťovanie ovzdušia platia.

(6) Na území obce Nesluša je zakázané spaľovať odpad mimo zariadení na spaľovanie určených a schválených. Jedná sa o odpady nevhodné na skládkovanie podľa § 17 zákona č. 606/1992 Zb. Jedná sa najmä o výbušné odpady, nádoby obsahujúce plyny pod tlakom, samozápalné látky a horľaviny, odpady zo zdravotníckych zariadení, odpady z plastov, pneumatík, tetrapakových balení, obalov tovaru a iných odpadov.

(7) Zakazuje sa na území obce Nesluša vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie a zhoršovanie kvality ovzdušia a znepríjemňovanie života občanov obce.

§ 6 - Výška poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania

(1) Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámenia podľa § 5 ods. 2 písm. c) úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkovaných plôch skládok, z ktorých znečisťujúce látky vznikli v predchádzajúcom roku. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území obce9.

(2) Maximálny poplatok sa pre každý malý zdroj na území Obce Nesluša určuje do výšky 663,87 €.

(3) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja je 8 €, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:

 1. do 1 t hnedého uhlia,
 2. do 2 t čierneho uhlia, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja,
 3. do 3 t ľahkého vykurovacieho oleja,
 4. do 6 t vykurovacej nafty,
 5. do 20 000 m³ zemného plynu.

(4) Pri prekročení hore uvedeného limitu a vyššej spotrebe paliva sa výška poplatku vypočíta podľa podielu skutočnej spotreby úmerne ku spotrebe uvedenej v ods. 3 ako násobku 8 € najviac však 663,88 EUR.

(5) Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.

§ 7 - Použitie poplatkov

Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom do rozpočtu obce a ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia Obce Nesluša a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou10.

§ 8 - Vyrubovanie poplatku

(1) Poplatok sa vyrubuje za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom za kalendárne obdobie jedného roka.

(2) Poplatok vyrubuje obec zastúpená starostom, rozhodnutím v správnom konaní v zmysle osobitných predpisov (zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní).

(3) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný poplatok zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení výšky poplatku za príslušný rok na účet Obce Nesluša.

(4) Ročný poplatok sa platí:

 1. do 200 € – jednorázovo,
 2. od 200 € do 400 € – v polročných splátkach,
 3. od 400 € do 663,87 € – v štyroch štvrťročných splátkach.

IV. Časť

§ 9 - Sankcie

(1) Pokutu vo výške od 33 € do 3300 € obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja ak v spaľovacom zariadení spaľuje iné palivo než je určené súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo, ak nevykoná uložené opatrenia na nápravu, prekročí ustanovenú tmavosť dymu, alebo uvádza do prevádzky a prevádzkuje stacionárne zdroje v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou.

(2) Pokutu vo výške od 20 € do 330 € obec uloží prevádzkovateľovi malého zdroja , ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, ak neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a nepredloží im potrebné doklady alebo nevedie prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch znečisťovania a neposkytuje orgánom ochrany ovzdušia potrebné údaje.

(3) Ak prevádzkovateľ malého zdroja (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať) nesplní povinnosť uvedenú v § 5 ods. 2 písmeno c) a nesplní povinnosti určené v rozhodnutí obce vydanom podľa § 4 písmeno i) uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.

(4) Pokutu podľa ods. 1 až 3 je možné uložiť do jedného roka odo dňa kedy obec zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odstavcoch „1, 2, 3“ a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania, alebo obmedzenie jeho prevádzky.

(6) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami sa bude posudzovať ako priestupok a postihovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

(7) V prípade porušenia zákazov uvedených v § 5 ods. 6 a 7 bude porušiteľovi uložená pokuta do výšky 100 €.

V. Časť - Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 10 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2000, ktorým sa zmenilo a dopĺňalo VZN obce Nesluša zo dňa 6.6.1998 a Dodatok č. 1/2003.

§ 11 - Záverečné ustanovenia

(1) Poplatok a sankcie pri neplnení povinností sú príjmom do rozpočtu obce Nesluša. Použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia v obci Nesluša.

(2) Pokiaľ nie je v tomto všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

(4) Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 24. 02. 2011, Bod B-6.

(5) VZN bolo vyvesené dňa 28. 01. 2011.

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov nadobúda účinnosť dňom 28. 01. 2011.


Poznámky

 1. § 3, ods.2, písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 2. § 3 ods.2, písm a) a b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 3. § 2 písm f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 4. § 3 ods.1, písm b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 5. § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
 6. § 3 ods.1, písm a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 7. § 14 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 8. § 6, ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 9. § 3 ods. 2 a 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 10. § 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzduši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.