Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 6 ods.1 a podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v súlade s ust. § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007, 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“) ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša.

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu“ v Obci Nesluša (ďalej len „prevádzkový poriadok MI a telocvične“) uvedený v prílohe, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na hracej, športovej ploche multifunkčného ihriska (ďalej len MI ), v priestoroch telocvične a v ich areáli, ako aj práva a povinnosti základnej školy, ktorá multifunkčné ihrisko, telocvičňu a ich areál v čase školského vyučovania využíva.

(2) Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele KNC č.434/7, telocvičňa sa nachádza na parcele KNC č.434/6 a areál je na parcelách KNC č.434/1, 436 a 437 v katastrálnom území Obce Nesluša pri Základnej škole v Nesluši. Ide o budovu telocvične s jej priestormi a vybavením, o multifunkčné ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi, večerným osvetlením a ich areál, ktoré slúžia na zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej výchovy a krúžkovej činnosti pre žiakov základnej školy a školského klubu pri ZŠ, pohybové aktivity detí materskej školy, krúžkovú činnosť žiakov CVČ, tréningy športovcov reprezentujúcich obec (futbalisti a stolní tenisti) a na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Multifunkčné ihrisko, telocvičňa a ich areál je verejným priestranstvom, ktoré využíva každý občan na vlastné nebezpečenstvo, prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.

(3) Vlastníkom multifunkčného ihriska a telocvične je Obec Nesluša, Nesluša 978, PSČ: 023 41, IČO: 00314137.

(4) Starosta obce poverí správcovstvom MI a telocvične zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať ich prevádzku v čase po skončení vyučovania a počas víkendov a sviatkov. Písomne poverí aj zodpovednú osobu navrhnutú riaditeľom ZŠ, ktorá bude zodpovedať počas vyučovania v Základnej škole v Nesluši za zabezpečenie bezpečnej prevádzky daných objektov, za ich ochranu, uzamykanie a uzatváranie okien po skončení vyučovania.

(5) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore multifunkčného ihriska a telocvične.

§ 2 Sankcie

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, sa dopúšťa priestupku proti poriadku vo verejnej správe podľa § 46 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a môže byť potrestaná pokutou od výšky € 33,19 do € 165,97 až po náhradu spôsobenej škody v plnom rozsahu.

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu až do výšky € 6 638,78. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

(3) Akýkoľvek vstup do areálu MI a telocvične mimo prevádzkovej doby je prísne zakázaný! V prípade porušenia zákazu vstupu bude tento vstup braný ako neoprávnené a násilné vniknutie na cudzí majetok!

§ 3 Záverečné ustanovenia

(1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša sa uznieslo na tomto nariadení dňa 28. 07. 2017.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Nesluša.

Prílohy

  1. Schválené znenie: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 (pdf).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.