Obec Nesluša na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy, podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona 417/2013 Z. z o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazovej dávky“).

§ 1 - Predmet nariadenia

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:

 1. účel poskytovania jednorazovej dávky,
 2. podmienky a formy poskytovania jednorazovej dávky,
 3. kritériá pre poskytnutie jednorazovej dávky a jej výšky,
 4. náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku,
 5. postup pri poskytovaní jednorazovej dávky.

§ 2 - Účel poskytovania jednorazovej dávky

Za mimoriadne výdavky sa považujú výdavky spojené:

 1. so zakúpením nevyhnutného ošatenia a obuvi, ak dospelý a dieťa preukázateľne potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv a to podľa sezóny, pričom tento tovar nie je v nadštandardnom prevedení (nie značkový výrobok). Táto dávka sa poskytuje pri nástupe dieťaťa do školy, pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, pri účasti na rôznych športových podujatiach a aktivitách, ktorých sa aktívne zúčastňuje.
 2. s nákupom predmetov základnej potreby pri nástupe dieťaťa do školy - taška, hygienické potreby, vybavenie na telesnú výchovu, školské potreby, na ktoré nemá nárok podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 3. s úhradou časti poplatku za dieťaťa na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik, čo je možné poskytnúť na základe potvrdenia príslušnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
 4. s preklenutím nepriaznivej finančnej situácie členov domácnosti nespôsobenej vlastným pričinením, a to najmä z dôvodu dlhodobej nemoci rodiča, alebo dieťaťa, spôsobené hospitalizáciou prípadne domácou liečbou,
 5. na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, napr. požiaru, záplavy, víchrice,
 6. na úhradu nákladov na kúpu nevyhnutného vybavenia a zariadenia domácnosti, a to najmä posteľ, posteľná bielizeň, stôl, stolička, sporák, vykurovacie teleso, varič, kuchynský riad,
 7. na úhradu nákladov spojených s mimoškolskou činnosťou a záujmovou činnosťou nezaopatreného dieťaťa,
 8. iné výdavky súvisiace s mimoriadne nepriaznivou situáciou žiadateľa a členov domácnosti, ktorí sú so žiadateľom spoločne posudzovaní.

§ 3 - Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky

(1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi len pri splnení nasledovných podmienok

 1. má trvalý pobyt na území Obce Nesluša,
 2. nemá voči obci finančné záväzky (dlhy v miestnych daniach, poplatkoch za komunálny odpad a pod.)
 3. v prípade podlžností voči obci, má dohodnutý splátkový kalendár na splnenie záväzkov a predloží potvrdenie o jeho riadnom plnení,
 4. ak má školopovinné dieťa, toto si plní povinnú školskú dochádzku.

(2) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa s náležitosťami podľa Prílohy č. 1 tohto VZN vrátane účelu, na ktorý má byť jednorazová dávka poskytnutá.

(3) Žiadateľ o jednorazovú dávku predkladá k žiadosti doklady v zmysle článku 5 tohto VZN.

(4) Jednorazovú dávku je možné poskytnúť občanovi, ktorému je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi a členom domácnosti, ktorí sa s občanom spoločne posudzujú. Podľa § 9 až 14 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(5) Mimoriadne výdavky spojené s nákupom musia byť zdokumentované predložením potvrdeného pokladničného bloku z registračnej pokladne, alebo predložením dokladu o úhrade faktúry, prípadne iným potvrdením o zaplatení výdavku.

(6) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej alebo inej forme.

(7) Jednorazová dávka nie je nárokovateľná a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

(8) Jednorazovú dávku je možné poskytnúť do výšky skutočne preukázaných výdavkov v súlade s článkom 4 tohto VZN, spravidla v rámci kalendárneho roka len raz.

(9) Jednorazová dávka je poskytovaná občanom z rozpočtu Obce Nesluša v danom kalendárnom roku.

§ 4 - Kritériá pre poskytovanie jednorazovej dávky a jej výška

(1) Jednorazová dávka poskytnutá na nevyhnutné ošatenie a obuv.

Podmienky: Poskytuje sa jednotlivcovi a členom domácnosti.

Výška dávky maximálne do:

 1. dospelý bývajúceho v domácnosti s nezaopatrenými deťmi 35 €,
 2. nezaopatrené dieťa do 25 rokov 30 €,
 3. pre rodinu maximálne do výšky 200 €.

(2) Jednorazová dávka poskytnutá na nákup predmetov základnej potreby pri nástupe do školy.

Podmienky: Poskytuje sa nezaopatreným deťom.

Výška dávky maximálne do:

 1. rodičia s počtom detí 1-2 35 €,
 2. rodičia s počtom detí 1- 3 70 €,
 3. rodičia s počtom detí 3 a viac 90 €.

(3) Jednorazový príspevok v súvislosti s dlhodobou nemocou rodiča a dieťaťa.

Podmienky: Poskytuje sa jednotlivcovi a nezaopatrenému dieťaťu, potrebné vyjadrenie lekára.

Výška dávky maximálne do:

 1. s počtom detí 1 - 3 80 €,
 2. počtom detí 4 a viac 130 €.

(4) Jednorazová dávka na úhradu nákladov pri odstraňovaní živelnej pohromy, požiaru, záplavy, víchrice

Podmienky: Poskytuje sa na jednu rodinu.

Výška dávky maximálne do 500 €.

(5) Jednorazová dávka na úhradu nákladov – na kúpu nevyhnutného vybavenia a zariadenia domácnosti.

Podmienky: Poskytuje sa na jednu rodinu.

Výška dávky maximálne do 150 €.

(6) Jednorazová dávka na úhradu nákladov spojených s mimoškolskou činnosťou a záujmovou činnosťou.

Podmienky: Poskytuje pre nezaopatrené dieťa.

Výška dávky maximálne do 50 €.

(7) Jednorazová dávka - iné výdavky neuvedené v bodoch 1 – 6 súvisiace s nepriaznivou situáciou domácnosti.

Maximálne do výšky 100 €.

§ 5 - Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku

(1) Jednorazová dávka sa poskytuje na základe podanej žiadosti na predpísanom tlačive podľa Prílohy č.1, na Obecný úrad v Nesluši (ďalej len „OcÚ“) a vybavuje ju vecne príslušní referát.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. rodné číslo a dátum narodenia,
 3. trvalý pobyt,
 4. rodinný stav,
 5. údaje o bytových a majetkových pomerov,
 6. meno a priezvisko členov domácnosti,
 7. odôvodnenie žiadosti,
 8. podpis žiadateľa.

(3) K žiadosti sa prikladá posudok o poskytnutí jednorazovej dávky vypracovaný zamestnancami obecného úradu podľa prílohy č. 2. K žiadosti je podľa účelu jednorazovej dávky potrebné doložiť ďalšie doklady súvisiace s účelom jednorazovej dávky (vyjadrenie lekára, rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi, vyjadrenie triedneho učiteľa k pravidelnej návšteve školy a pod.).

§ 6 - Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky

(1) Každú úplnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky posúdi príslušní referát, či žiadateľ spĺňa všetky kritériá stanovené týmto VZN.

(2) Na základe úplnej žiadosti vecne príslušní referát OcÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti, z ktorého vypracuje posudok (príloha číslo 2 tohto VZN), ktorý je podkladom pre spracovanie návrhu na rozhodnutie o priznaní jednorazovej dávky.

(3) Po splnení podmienok stanovených týmto VZN sa pripraví odporúčanie komisie finančnej, správy majetku a sociálnej.

(4) O vyplatení jednorazovej dávky rozhoduje Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša.

(5) Schválená jednorazová dávka bude vyplatená v hotovosti prostredníctvom pokladne OcÚ.

§ 7 - Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány Obce Nesluša - hlavný kontrolór obce Nesluša, komisia finančná, správy majetku a sociálna a vecne príslušní referát OcÚ.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 21. 03. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 23. 01. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 23. 03. 2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 07. 04. 2015.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši. Schválením tohto VZN sa ruší predchádzajúce VZN č.1 /2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.