Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady (ďalej len "poplatok") a poplatok za drobné stavebné odpady na území obce Nesluša s účinnosťou od 01. 01. 2023.

(2) Obec Nesluša (ďalej len "obec") týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku a poplatku za drobné stavebné odpady v nadväznosti na zavedený zber odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z..

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Obec ustanovuje nasledovné sadzby poplatku:

 1. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov - 0,0383 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov,
 2. obec ustanovuje sadzbu paušálneho poplatku za komunálne odpady - 0,0603 € za osobu a kalendárny deň,
 3. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného odpadu - 0,0250 € za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky vrátenia poplatku alebo pomernej časti pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie každoročne. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(2) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter komunálnych odpadov a frekvencie odvozu komunálneho odpadu z odberného miesta.

(3) Spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu a označenie platby stanoví obec v rozhodnutí. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi za množstvový zber komunálneho odpadu z dôvodu zániku povinnosti platiť poplatok, tiež z dôvodu zrušenia zbernej nádoby resp. zrušenia frekvencie odvozu zbernej nádoby (v odbernom mieste komunálneho odpadu na území obce) v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak daňový subjekt splní tieto podmienky pre vrátenie poplatku:

 1. musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti na adrese odberného miesta komunálneho odpadu (zrušenie prevádzky, zrušenie činnosti, resp. sídla spoločnosti na území obce, zrušenie spoločnosti, ukončenie nájomnej zmluvy, zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti, zánik vlastníckych práv a pod.), čo bude preukázané nasledovným dokladom, ktorý hodnoverne preukazuje dôvod zániku:
  • doklad o ukončení nájomnej zmluvy - dohoda o ukončení nájmu, odstúpenie alebo výpoveď z nájmu alebo
  • v prípade zrušenia živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa, zánikom právnickej osoby alebo zrušením prevádzky na území obce Nesluša - doklad o zrušení živnostenského oprávnenia alebo
  • dokladom preukazujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné, ak sa táto skutočnosť nedá preveriť prostredníctvom informačného systému,
 2. poplatník musí splniť oznamovaciu povinnosť o zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti v zmysle zákona (§ 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 3. poplatník musí odhlásiť odvoz komunálneho odpadu z odberného miesta v lehote určenej v zákone pre splnenie oznamovacej povinnosti,
 4. poplatník musí podať žiadosť o vrátenie poplatku,
 5. poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti na predmetné zdaňovacie obdobie.

(5) Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

(6) V žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je potrebné uviesť kto je žiadateľom, jeho sídlo a odôvodnenie podania žiadosti. V žiadosti musí byť tiež uvedené číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a dátum vydania rozhodnutia. Žiadosť musí obsahovať údaj o období, za ktoré sa žiada vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

§ 5 - Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu

Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa platí bez vyrubenia rozhodnutím. Poplatok sa platí v hotovosti ihneď pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín na Zbernom dvore Nesluša zamestnancovi obce.

§ 6 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti pri paušálnom poplatku, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi z dôvodu zániku povinnosti platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak poplatník splní podmienky pre vrátenie poplatku:

 1. musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti – ukončením trvalého alebo prechodného pobytu na území obce Nesluša alebo zánikom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce Nesluša alebo zánikom užívania nehnuteľnosti na území obce Nesluša,
 2. splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti v zmysle zákona (§ 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 3. podanie žiadosti o vrátenie poplatku spolu s prílohami, ak sú požadované (§ 6 ods. 5 tohto nariadenia),
 4. poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti na predmetné zdaňovacie obdobie.

(5) Nárok na vrátenie poplatku pri zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce Nesluša alebo zániku užívania nehnuteľnosti na území obce Nesluša, je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä:

 1. dokladom, ktorým sa preukáže zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy, ak sa táto skutočnosť nedá preveriť prostredníctvom informačného systému;
 2. dokladom preukazujúcim zánik užívania nehnuteľnosti (napr. dohoda o ukončení nájmu, odstúpenie alebo výpoveď z nájmu).

(6) Poplatok alebo pomerná časť poplatku po zosnulom poplatníkovi obec vráti na základe žiadosti dediča, ktorý je uvedený v právoplatnom rozhodnutí súdu o dedičstve resp. osvedčení notára o dedičstve.

(7) Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

(8) V žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je potrebné uviesť kto je žiadateľom, jeho adresu, za akého poplatníka žiada vrátenie poplatku a odôvodnenie podania žiadosti. V žiadosti musí byť tiež uvedené číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a dátum vydania rozhodnutia. Žiadosť musí obsahovať údaj o období, za ktoré sa žiada vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Poplatník, ktorý má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. a dokáže preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predložiť podklady, ktoré obec určila týmto všeobecne záväzným nariadením, oznámi obci túto skutočnosť písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov, alebo poštovým doručovateľom na adresu obce Nesluša, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, oznámenie o splnení podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými podkladmi bude predkladať tento poplatník za seba a taktiež aj za ostatných poplatníkov.

(2) V písomnom oznámení musí poplatník uviesť:

 1. meno a priezvisko a rodné číslo poplatníka, ktorý oznamuje splnenie podmienok a jeho adresa,
 2. meno a priezvisko a dátum narodenia poplatníka, za ktorého sa oznamuje splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku,
 3. číslo rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a dátum vydania rozhodnutia, ak bolo rozhodnutie poplatníkovi už doručené,
 4. údaj o období, za ktoré sa uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku,
 5. odôvodnenie – preukázanie splnenia podmienok.

(3) Oznámenie s požadovanými podkladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné predkladať za každý kalendárny rok samostatne najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

(4) K oznámeniu o splnení podmienok musí poplatník priložiť hodnoverné podklady, ktorými preukáže skutočnosti uvádzané v oznámení. Čestné vyhlásenie poplatníka sa nepovažuje za hodnoverný podklad. Hodnoverné podklady musia spĺňať tieto náležitosti:

 1. poklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré si poplatník uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku a musí obsahovať obdobie od kedy a do kedy sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce Nesluša. Ak je oznámenie predložené po skončení zdaňovacieho obdobia, ale v lehote podľa § 82 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z., podklad môže byť vystavený aj v zdaňovacom období nasledujúceho roka, avšak musí obsahovať údaje toho zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku,
 2. ak z predložených podkladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nesluša, obec môže vyzvať poplatníka o doplnenie, resp. o predloženie iného podkladu. Poplatník je povinný na výzvu obce v stanovenej lehote predložiť iný podklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce,
 3. podklady, ktoré poplatník predkladá s oznámením, môžu byť predkladané ako originál alebo kópia originálu. Ak bude mať obec pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na výzvu obce je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov,
 4. poplatník predkladá podklady v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje. Ak je predložený podklad vystavený v inom ako slovenskom a českom jazyku, poplatník priloží preklad tohto dokladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky.

(5) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nesluša. Uvedený poplatník musí splniť podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukázať, že je:

 1. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza mimo obce Nesluša. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o ubytovaní mimo obce (doklad o ubytovaní, nájomná zmluva) a v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému a názov a adresu školy. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania;
  • ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce väčšej ako 60 km v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému a názov a adresu školy,
 2. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom - potvrdením o návšteve školy v zahraničí,
 3. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce Nesluša. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období, ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti), ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku), ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období, za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku) spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti) , ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • dodatkom k pracovnej zmluve (dodatok k pracovnej zmluve sa môže použiť len za podmienky, že bol uzatvorený v tom istom zdaňovacom období, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku a prvotná pracovná zmluva a prípadné ďalšie dodatky boli obci predložené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach);
  • fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia v žiadosti uvedie IČO a predloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu mimo územia obce za príslušné zdaňovacie obdobie (rozhodnutie alebo potvrdenie o poplatku) alebo
  • fyzická osoba pracujúca ako opatrovateľ ( opatrovateľka ) v zahraničí predloží potvrdenie zamestnávateľa, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia obce Nesluša alebo
  • potvrdením príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore mimo obce Nesluša alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí alebo
  • sezónne dohody alebo
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach,
 4. poplatníkom, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období, za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku);
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
  • potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí,
 5. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
  • potvrdením inej obce/mesta o vyrubení poplatku.

(6) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nesluša, a to poplatníkovi, ktorý splní podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukáže, že je:

 1. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu prechodného pobytu v inej obci/meste. Jedná sa o poplatníka, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
  • potvrdením inej obce/mesta o vyrubení poplatku,
 2. poplatníkom, ktorý sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska, pretože sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Podmienka dlhodobého pobytu v zahraničí znamená, že poplatník sa zdržiava v zahraničí a zdržiaval sa v zahraničí aj minimálne 12 mesiacov pred zdaňovacím obdobím, za ktoré žiada odpustenie a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého bydliska počas zdaňovacieho obdobia neprekročí 30 dní. Za dlhodobý pobyt v zahraničí sa nepovažuje pobyt poplatníka, ktorý pracuje v zahraničí na týždňovky a turnusy. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom za celé obdobie, za ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov pred týmto obdobím a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku);
  • dodatkom k pracovnej zmluve (dodatok k pracovnej zmluve sa môže použiť len za podmienky, že bol uzatvorený v tom istom zdaňovacom období, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku a prvotná pracovná zmluva a prípadné ďalšie dodatky boli obci predložené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach);
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
  • potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.
   • V prípade, ak poplatník v predchádzajúcom zdaňovacom období splnil podmienky o odpustenie poplatku a už obci preukázal nárok na odpustenie poplatku hodnoverným dokladom za predchádzajúcich 12 mesiacov, ku odpusteniu poplatku stačí predložiť hodnoverné doklady len za aktuálne zdaňovacie obdobie.
 3. poplatníkom, ktorý je dlhodobo (t. j. minimálne 12 mesiacov pred obdobím, za ktoré žiada odpustenie) umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie, detský domov alebo poplatníkom, ktorý je nezvestný. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom za celé obdobie, za ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov pred týmto zdaňovacím obdobím a to najmä:
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach alebo zariadeniach na to určených;
  • potvrdením miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR.

(7) Pri súbehu znížení alebo odpustení poplatku podľa odseku 5, 6 sa uplatní jedno zníženie alebo odpustenie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2022 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-5/2022 dňa 09. 12. 2022. 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2023.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN obce Nesluša č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. VI-19/2021 dňa 09. 12. 2021.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22. 11. 2022.
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 22. 11. 2022.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane) 05. 12. 2022.
Doručené pripomienky (počet): x/x.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: x/x.
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 09. 12. 2022.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13. 12. 2022.
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 13. 12. 2022.
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.