obrazok

Organizačný poriadok

Finančné oddelenie
Matrika, overovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov, oddelenie kultúry a školstva
Oddelenie daní a poplatkov
Oddelenie služieb, správy budov, bytov a obecného vodovodu
Oddelenie životného prostredia
Pokladňa, podateľňa, registratúra a centrum sociálnych služieb
Stavebný úrad