Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva - meno, priezvisko a bydlisko (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba),
 • akú informáciu žiada sprístupniť,
 • spôsob sprístupnenia informácie,
 • dátum žiadosti,
 • v prípade písomnej formy aj podpis žiadateľa.

Žiadosť možno podať:

 • písomne poštou na adresu: Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša,
 • písomne osobným doručením počas úradných hodín do podateľne Obecného úradu v Nesluši, Nesluša 978, 023 41  Nesluša,
 • ústne v podateľni obecného úradu,
 • telefonicky na čísle: 041/428 11 21,
 • elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • elektronicky prostredníctvom elektronických služieb.

Žiadosť sa vybavuje najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti. Lehota môže byť v zmysle zákona v prípade závažných dôvodov predĺžená najviac o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu jej predĺženia obec oznámi žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.