• Dotácia na rekonštrukciu strechy telocvične

  Vianočný darček od ministerstva školstva pre deti navštevujúce neslušskú školu - dnes bolo obci doručené oznámenie o poukázaní prostriedkov na rekonštrukciu strechy telocvične pri základnej škole vo výške 113 000 €.

 • Komín na základnej škole

  Komín na ZŠ - havarijný stav, nutná oprava.

 • Krúžky v centre voľného času v školskom roku 2017/2018

  Centrum voľného času v Nesluši pre deti na školský rok 2017/2018 pripravilo 8 krúžkov.

 • Krúžky v centre voľného času v školskom roku 2018/2019

  Centrum voľného času v Nesluši pre deti v školskom roku 2018/2019 otvára 8 krúžkov.

 • Krúžky v centre voľného času v školskom roku 2019/2020

  Centrum voľného času v Nesluši pre deti v školskom roku 2019/2020 otvára 9 krúžkov.

 • Napojenie ZŠ na kanalizáciu

  05. 08. 2015 - napojenie základnej školy na splaškovú kanalizáciu.

  Foto v článku.

 • Oblastné majstrovstvá základných škôl v zrýchlenom šachu

  Oblastné majstrovstvá základných škôl v zrýchlenom šachu pre školský rok 2017/2018 v Žiline 09. 11. 2017.

 • Oplotenie areálu základnej a materskej školy

  Na základe opatrenia z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci zo dňa 31. 03. 2016 bola uskutočnená oprava a zhotovenie oplotenia areálu ZŠ a MŠ. Zároveň ďakujeme Vladimírovi Hollému, ktorý sponzoroval materiál a 2 pracovníkov (J. Plevku a J. Koptáka) na zhotovenie nových schodov do detskej preliezačky.

 • Oprava komína a odkvapu ZŠ

  Oprava komína a odkvapu na Základnej škole.

 • Oprava strechy telocvične a zvodov na kultúrnom dome

  Na streche telocvične pri základnej škole sa začalo s opravami strešných okien. Na kultúrnom dome boli opravené zvody a žľaby.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Letné prázdniny sú pomaly za nami a školy opäť otvárajú svoje brány. Na webe základnej školy sa dozviete, ako bude prebiehať prvý deň školského vyučovania a aké pokyny je nutné dodržať, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na vyučovaní. Informácie pre rodičov detí z materskej školy sú dostupné na webstránke škôlky.

 • Prehľad investícií 2019 - 2021

  Zrekonštruované stavby - škola, tribúnu, DOS, plot cintorína

  Obrázkový prehľad investícií v obci Nesluša v období rokov 2019 až 2021.

 • Rekonštrukcia WC v základnej škole

  Koncom júla sa začali práce na rekonštrukcii záchodov v základnej škole. Boli tiež vymaľované záchody materskej školy.

 • Stavanie mája 2016

  V piatok 29. 04. 2016 sa v spolupráci so základnou a materskou školou konalo stavanie mája. Starostka obce ďakuje Jane Ochodničanovej za hudobný doprovod počas sprievodu žiakov, súboru Svetielko pod vedením Anny Žákovej za vystúpenie pred obecným úradom, Petrovi Pijákovi za zhotovenie fotografií a riaditeľkám škôl Blanke Sýkorovej a Anne Žákovej za zabezpečenie účasti detí.

 • Strecha telocvične - žiadosť o dotáciu

  Obec Nesluša podala Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy telocvične (pdf). Predpokladané náklady sú vo výške 142 468 €, z toho obec zaplatí 14 247 € z vlastných zdrojov a 128 221 € z dotácie od ministerstva školstva.

 • Súd so SteMar - zamietnutie žaloby o obnovu konania

  28. 03. 2024 doplnené uznesenie (pdf, 5,95 MB) Krajského súdu v Banskej Bystrici o odvolaní vo veci žaloby žalobcov Ing. Štefan Mrenka a SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o žalobe na obnovu konania.

 • Účasť našej učiteľky na eTwinning seminári v Baku

  Fotka účastníkov eTwinning seminára

  Učiteľka angličtiny na našej základnej škole Mgr. art. Ilze Vlčeka sa zúčastnila na eTwinning seminári Inovácie a vzdelávanie v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu. Viac informácií na webstránke školy.

 • Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši - informácie o projekte

  Informačná tabuľka k dotácii na projekt Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši - logá Operačný program Kvalita životného prostredia, Európska únia - Európske štrukturálne a investičné fondy, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia

  Predmetom projektu obce Nesluša budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Vodozádržné opatrenia budú realizované v intraviláne obce Nesluša.

 • Vodozádržné opatrenia školského areálu - schválenie dotácie

  Informačná tabuľka k projektu Operačný program Kvalita životného prostredia, Európska únia - Kohézny fond, Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, www.op-kzp.sk, Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši NFP310020X508, Zníženie rizika povodní a negatívnych následkov zmeny klímy

  Obci Nesluša bola schválená (pdf) žiadosť o poskytnutie nenávratného finančého príspevku na vodozádržné opatrenia areálu základnej školy.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

  § 1 Úvodné ustanovenia

  (1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

  (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

  1. miesto a čas zápisu,
  2. povinnosti zákonného zástupcu.

  § 2 Vymedzenie základných pojmov

  Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

  (1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách a nikoho nemožno oslobodiť od  plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak.

  (2) Zákonným zástupcom sa rozumie osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený spôsobilosti k právnym úkonom.

  (3) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

  (4) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  § 3 Miesto a čas zápisu

  (1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša sa realizuje v priestoroch základnej školy. Zákonný zástupca vyplní pred zápisom elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle základnej školy (www.zsneslusa.edupage.org).

  (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

  (3) Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti zápisu detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

  § 4 Povinnosti zákonného zástupcu

  (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

  (2) Po dohode školy so zákonným zástupcom dieťaťa je zápis možné vykonať aj v náhradnom termíne v súlade s § 20 ods. 2 školského zákona.

  (3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť osobné údaje v súlade s §157 ods. 3 školského zákona.

  § 5 Sankcie

  (1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

  (2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

  § 6 Záverečné ustanovenia

  (1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nesluša bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši číslo I-8/2021 dňa 26. 02. 2021 a účinnosť nadobúda dňa 24. 03. 2021

  (2) Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

  (3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24. 03. 2021. Vyvesené: 09. 03. 2021.

  (4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša, ktoré bolo schválené uznesením č. II-3/2015 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

  Prílohy

Strana 1 z 2

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.