Predmetom projektu obce Nesluša budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Vodozádržné opatrenia budú realizované v intraviláne obce Nesluša.

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši.
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021X508.
Miesto realizácie projektu: Obec Nesluša.
Zmluvná výška NFP: 189 182,52 eur.
Časová realizácia projektu: 08/2021 – 02/2022.

Hlavná aktivita projektu: 1. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú:

  • plocha vodozádržného opatrenia: 2868,00 m2,
  • počet realizovaných vodozádržných opatrení: 1.

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.