Na základe opatrenia z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci zo dňa 31. 03. 2016 bola uskutočnená oprava a zhotovenie oplotenia areálu ZŠ a MŠ. Zároveň ďakujeme Vladimírovi Hollému, ktorý sponzoroval materiál a 2 pracovníkov (J. Plevku a J. Koptáka) na zhotovenie nových schodov do detskej preliezačky.

V zmysle Vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež § 2 odst. 2 v predškolskom zariadení a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť na jedno dieťa predškolského veku z počtu detí, ktorý vychádza z veľkosti plôch vnútorných priestorov predškolského zariadenia alebo prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku, najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy a najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť oplotený.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.