Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej; životného prostredia a plánovania; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2021.

Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna

Komisia životného prostredia a územného plánovania

Komisia na ochranu verejného záujmu