• 1. riadne zasadnutie 2022

  Materiály na 1. riadne zasadnutie 2022.

 • 1. riadne zasadnutie 2023

  Materiály na 1. riadne zasadnutie 2023.

 • Denný stacionár Nesluša

  Financované EÚ, Plán obnovy a odoslnosti, MŠVVaŠ SR

  Projekt Denný stacionár Nesluša je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

 • Dom opatrovateľskej služby

 • Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Adresa: Dom opatrovateľskej služby Nesluša, Nesluša 382, 023 41  Nesluša

  Telefón: 041/428 12 05

  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Zariadenie opatrovateľskej služby Nesluša bolo uvedené do prevádzky v januári roku 2010 v pôsobnosti obce.

  Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Je umiestnené v dolnej časti obce v tichom prostredí. Klientom je poskytované zaopatrenie – pomoc pri konzumácií jedál, hygiene, pranie osobnej a posteľnej bielizne, jej údržba a žehlenie, upratovanie, doprovody pri lekárskych vyšetreniach, sociálne poradenstvo. Uvedené služby zabezpečuje personál zariadenia v počte 7 pracovníkov v nepretržitej prevádzke. Zariadenie funguje na báze rodinného typu.

  Izba v DOS
  Jednoizba v podkroví
  Izba v DOS
  Dvojizba v podkroví
  Izba v DOS
  Dvojizba v podkroví

  Klienti sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách zo základným vybavením. Kapacita zariadenia je 10 klientov. Klienti zariadenia majú možnosť tráviť svoj voľný čas v budove zariadenia v spoločenskej miestnosti vybavenej TV prijímačom, pri spoločenských hrách, čítaním kníh podľa vlastného výberu alebo ručných prácach, posedením v altánku, prechádzkami.

  Spoločenská miestnosť v DOS
  Spoločenská miestnosť

  Miestnosť je upravená aj ako miesto konzumácie stravy a k organizácií spoločenských posedení. Strava sa zabezpečuje podľa požiadaviek klienta a z dennej ponuky Centra sociálnych služieb Kamence. Ceny sú stanovené v súlade s VZN obce v zmysle všeobecných stravných jednotiek DOS. Je ponúkaná i možnosť denného stacionára, týždenný, eventuálne celoročný pobyt pre klientov v stupni odkázanosti I. - IV.

  Izba v DOS
  Dvojizba na druhom podlaží
  Izba s balkónom v DOS
  Izba s balkónom
  Posteľ, kúpeľňa v DOS
  Vľavo: polohovacia posteľ, vpravo: kúpeľňa v podkroví

  Úhrada za služby sa pohybuje v závislosti od poskytnutých služieb v sume okolo 450 € mesačne.

  Bližšie informácie získate na horeuvedených kontaktoch, prípadne prostredníctvom Obecného úradu v Nesluši na t. č. 041/428 11 21.

  Výška ekonomicky oprávnených nákladov


  Články z webu obce na tému: Dom opatrovateľskej služby

 • Komunitný plán sociálnych služieb

  Komunitný plán sociálnych služieb (pdf, 4,4 MB).

  Schválený

 • Nevysporiadaná cesta k DOS

  Obec tento majetok získala od pôvodných vlastníkov - cesta je v súčasnej dobe vo vlastníctve obce. Budova Domu opatrovateľskej služby nie je zakreslená v katastri. Z tohto dôvodu sa musí v roku 2016 spraviť nový geometrický plán.

 • Plynofikácia a výmena kúrenia v Dome opatrovateľskej služby

  V týchto dňoch sa prerába kúrenie v Dome opatrovateľskej služby Nesluša. Bola zriadená nová plynová prípojka a osadený plynový kotol, sú osádzané nové radiátory.

 • Prehľad investícií 2019 - 2021

  Zrekonštruované stavby - škola, tribúnu, DOS, plot cintorína

  Obrázkový prehľad investícií v obci Nesluša v období rokov 2019 až 2021.

 • Štandardy kvality sociálnych služieb

  Štandardy kvality sociálnych služieb (pdf).

  Schválené

 • Sté narodeniny pani Kavčákovej

  Na konci februára sa naša spoluobčianka a obyvateľka domova sociálnych služieb pani Apolónia Kavčáková dožila úctyhodných stých narodenín.

 • Údržba sociálnych zariadení v DOS

  V sociálnom zariadení domu opatrovateľskej služby bola vydláždená podlaha, vykachličkované steny a osadené nové umývadlá.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby

  Obecné zastupiteľstvo Obce Nesluša na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a s použitím ust. § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN"):

  § 1 Úvodné ustanovenie

  (1) Toto VZN upravuje podrobnosti o:

  1. rozhodovaní o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby,
  2. poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby,
  3. spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.

  (2) Toto VZN sa vzťahuje na Dom opatrovateľskej služby, Nesluša č. 382, ktorého zriaďovateľom je Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša.

  § 2 Zariadenie opatrovateľskej služby

  (1) Zariadenie opatrovateľskej služby je druhom sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá sa poskytuje pobytovou formou.

  (2) Podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v zariadení opatrovateľskej služby sa:

  1. poskytuje sociálna služba:
   • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
   • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  2. poskytuje:
   • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   • sociálne poradenstvo,
   • sociálna rehabilitácia,
   • ošetrovateľská starostlivosť
   • ubytovanie,
   • stravovanie,
   • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   • osobné vybavenie.
  3. ambulantná sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.
  4. terénna sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

  § 3 Charakteristika a rozsah odborných činností

  (1) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je činnosť, ktorá zahŕňa najmä:

  1. pomoc pri stravovaní a pitnom režime,
  2. pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva,
  3. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní,
  4. pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
  5. pomoc pri pohybe a zmene polohy,
  6. pomoc pri orientácii v prostredí a dohľad,
  7. pomoc pri dodržiavaní liečebného režimu podľa úkonov prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

  (2) Sociálne poradenstvo je poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problémov v nepriaznivej sociálnej situácii.

  (3) Sociálna rehabilitácia je činnosť zameraná na podporu samostatnosti a nezávislosti fyzickej osoby, napr. nácvik používania pomôcky, nácvik orientácie a pod.

  (4) Ošetrovateľská starostlivosť je ošetrovanie rán, aplikovanie injekcií a predpísaných liekov, meranie a sledovanie údajov fyziologických a vitálnych funkcií, poskytovanie informácií o zdravotnom stave ošetrujúcemu lekárovi, zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a pod.

  § 4 Ubytovanie

  (1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje ubytovanie v jednoposteľových a dvojposteľových izbách . Okrem obytných miestností a príslušenstva ubytované osoby majú právo využívať aj spoločné priestory, ako aj altánok , ktorý je určený pre oddych a záujmovú činnosť. Ubytované osoby majú nárok na poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním v zmysle platných právnych predpisov, technických a hygienických noriem.

  (2) Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považuje:

  1. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti najmä rozvod elektrickej energie;
  2. základné vybavenie obytnej miestnosti najmä stále lôžko s úložným priestorom, nočný stolík, skriňa, stôl, stolička, nádoba na odpadky a svietidlo v každej izbe;
  3. spoločné priestory sú najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodby, schodište, kúpeľňa, WC – ženy, muži, zrkadlo;
  4. základné vybavenie spoločných priestorov (stôl, stolička, svietidlo a pod.);
  5. vecné plnenia spojené s bývaním: vykurovanie, dodávka studenej a teplej vody, dodávka elektrickej energie, osvetlenie, odvádzanie odpadových vôd, odvoz odpadu, vybavenie spoločnou televíziou a satelitom.

  (3) Prijímatelia sociálnej služby nemajú voľný prístup do prevádzkových priestorov zariadenia opatrovateľskej služby (práčovňa, kotolňa, výdaj a príprava stravy).

  § 5 Stravovanie

  (1) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov. Stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom a stravníkmi sú fyzické osoby, ktorým sa poskytuje ubytovanie.

  (2) Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje stravovanie – raňajky a obed.

  (3) Večere si prijímatelia sociálnej služby zabezpečujú sami po dohode s rodinnými príslušníkmi.

  (4) Strava sa každodenne dováža do zariadenia a pripravuje sa podľa jedálneho lístka zostaveného na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred.

  (5) Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa stravovanie je poskytovaná podľa záujmu prijímateľa sociálnej služby.

  § 6 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  (1) Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre svojich klientov vlastnými zamestnancami vo vlastných prevádzkových priestoroch určených a vybavených na túto činnosť.

  (2) Upratovanie podľa tohto VZN zahŕňa pravidelné upratovanie obytnej izby, príslušenstva izby a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu podláh a dezinfekciu priestorov, umývanie okien a utieranie prachu.

  (3) Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva zahŕňa najmä, dezinfekciu, pranie, triedenie, žehlenie bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie poškodených častí šatstva

  (4) Pokiaľ je potrebné špeciálne čistenie v čistiarni, zariadenie zabezpečí toto čistenie na náklady osoby, ktorá o túto službu požiadala.

  § 7 Osobné vybavenie

  (1) Osobné vybavenie sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba a ktorý nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže zabezpečiť sám.

  (2) Za osobné vybavenie sa považuje šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Rozsah osobného vybavenia určí vedúci zariadenia s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby.

  § 8 Úhrady za poskytovanie sociálnej služby

  (1) Úhrada za ubytovanie sa stanovuje podľa výšky ekonomicky oprávnených nákladov. Sadzby úhrad za jednotlivé sociálne služby sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.

  (2) Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v kalendárnom mesiaci sa stanoví ako súčet násobkov dennej sadzby za ubytovanie a ceny odobratých jedál. V prípade poskytnutia inej činnosti, ktorá je v súlade s týmto VZN spoplatnená, súčasťou úhrady bude aj poplatok za tieto služby poskytnuté v danom mesiaci.

  (3) Oprávnený prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku, a to v sume určenej v prílohe č.1 tohto VZN.

  (4) Úhradu za kalendárny mesiac, v ktorom sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba, je prijímateľ sociálnej služby povinný zaplatiť vopred najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Konkrétny spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu bude dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

  (5) Pri začatí poskytovania sociálnej služby v priebehu kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu poskytuje sociálna služba.

  (6) Ak z rôznych príčin dôjde k predčasnému ukončeniu poskytovania sociálnej služby, prijímateľovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu služba neposkytovala, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

  (7) Úhradu za poskytnuté úkony a iné činnosti neupravené v tomto VZN, ale poskytované prijímateľovi na základe zmluvných ustanovení medzi prijímateľom a poskytovateľom, hradí prijímateľ vo výške skutočných nákladov.

  (8) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za sociálnu službu v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. Povolenou neprítomnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení alebo iný dôvod hodný zreteľa posúdený vedúcim pracovníkom zariadenia.

  (9) Ak u prijímateľa sociálnej služby došlo k prerušeniu jej poskytovania bez povolenia zariadenia, resp. neboli dodržané zmluvné podmienky alebo podmienky tohto VZN, zaplatená úhrada za sociálnu službu sa nevracia.

  (10) Pre účely stanovenia počtu dní poskytovania sociálnej služby platí, že aj začatý deň sa považuje za deň poskytovania sociálnej služby.

  (11) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za celoročnú pobytovú sociálnu službu, ak by jeho mesačný príjem po zaplatení úhrady bol nižší alebo sa rovnal 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

  (12) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za poskytnutú sociálnu službu, ak jeho mesačný príjem po zaplatení tejto úhrady je vyšší ako suma uvedená v odseku 12. tohto článku a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

  (13) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť plnú výšku úhrady za poskytnutú sociálnu službu, ak jeho mesačný príjem po zaplatení tejto úhrady je vyšší ako suma uvedená v odseku 12. tohto článku a jeho výška postačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu. 

  (14) Ak nastane situácia podľa odsekov 12. alebo 13. tohto článku, povinnosť platiť úhradu alebo jej časť prechádza postupne na deti alebo osoby, ktoré majú voči prijímateľovi sociálnej služby vyživovaciu povinnosť, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Ak medzi poskytovateľom a týmito osobami nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady. 

  (15) Ak prijímateľ sociálnej služby zomrie a úhrada za poskytnutú sociálnu službu nebude zaplatená, zariadenie túto pohľadávku uplatní najneskôr v konaní o dedičstve.

  § 9 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a postup pri prijímaní do zariadenia a o vypovedaní zmluvy

  (1) Zariadenie opatrovateľskej služby poskytne sociálnu službu:

  1. občanovi s trvalým pobytom v obci Nesluša;
  2. občanovi inej obce len v prípade, že obec, v ktorej má občan trvalý pobyt sa zaviaže, že bude uhrádzať príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške, ktorá bude určená v zmluve medzi poskytovateľom sociálnej služby a obcou, kde má občan trvalý pobyt;
  3. klientovi, ktorý spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v zmluve sa dohodne na sume úhrady vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (samoplatca).

  (2) Ak fyzická osoba má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je povinná podať obci, v ktorej má trvalý pobyt , písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a následne žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

  (3) K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzická osoba priloží:

  1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov a fyzickej osoby, ktorej je sociálna služba poskytovaná bezodkladne,
  2. potvrdenie o výške príjmu,
  3. vyhlásenie o majetku.

  (4) Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby vydáva obec, v ktorej má žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby trvalý pobyt. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, ktorý je vypracovaný na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku v zmysle § 51 zákona o sociálnych službách. Vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby zabezpečuje obec. Podľa § 51 a citovaného zákona sa posudková činnosť nevykonáva u osôb, ktoré budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

  (5) Zariadenie opatrovateľskej služby uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, vedúci pracovník zariadenia oznámi túto skutočnosť príslušnej obci.

  (6) Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci Nesluša oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce pre určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť v lehote do 8 dní od nastania uvedených zmien, Obec Nesluša nie je povinná postupovať podľa odsekov 12. a 13. článku 8 tohto VZN.

  (7) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

  (8) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli, prípadne je možné zmluvu vypovedať v zmysle príslušných ustanovení § 74 zákona o sociálnych službách.

  (9) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovanie sociálnej služby podľa § 74 ods.14.

  § 10 Poskytovanie ambulantnej sociálnej služby

  (1) V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v tomto zariadení len na určitý čas počas dňa.

  (2) Podmienkou poskytovania ambulantnej sociálnej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

  (3) V zariadení sa poskytujú:

  1. odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – sociálne poradenstvo – sociálna rehabilitácia – pracovná terapia,
  2. obslužné činnosti – stravovanie,
  3. ďalšie činnosti – záujmová činnosť.

  (4) V zariadení sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

  (5) V zariadení sa poskytuje sociálna služba na dobu určitú alebo neurčitú počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod.

  § 11 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytnutú ambulantnú sociálnu službu

  (1) Prijímateľ ambulantnej sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.

  (2) Suma úhrady za ambulantnú sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady.

  (3) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov je taxatívne vymedzený v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách. Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v ambulantnej soc. službe je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN.

  (4) Prijímateľ ambulantnej sociálnej služby je povinný platiť úhradu za:

  1. odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. obslužné činnosti – stravovanie.

  (5) Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti je stanovená v prílohe č. 2 tohto VZN.

  (6) Prijímateľ ambulantnej sociálnej služby platí úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, ak mu túto pomoc v rámci sociálnej služby poskytuje poskytovateľ.

  (7) Prijímateľ ambulantnej sociálnej služby je povinný oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku majetku, ohlásiť v lehote ôsmich dní všetky zmeny v príjmových a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

  (8) Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

  (9) Ak prijímateľovi ambulantnej sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.

  (10) Ak prijímateľ ambulantnej sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

  (11) Ak nevznikne prijímateľovi ambulantnej sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

  (12) Úhradu za ambulantnú sociálnu službu platí prijímateľ alebo iná povinná osoba za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

  § 12 Všeobecné ustanovenia

  (1) Na vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby neupravené týmto VZN sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Občiansky zákonník.

  (2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané pri poskytovaní sociálne služby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  (3) Úpravy výšky ceny jedla pri zmene cenovej úrovne potravín, ako aj výšky úhrad za ubytovanie a služby pri zvyšovaní vstupných nákladov budú na základe žiadosti zariadenia riešené príslušnými úpravami tohto VZN po prerokovaní v poradných orgánoch Obecného zastupiteľstva a na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Nesluša.

  § 13 Záverečné ustanovenie

  (1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši Uznesením č. I-5/2023 dňa 09. 03. 2023.

  (2) Návrh VZN a prílohy boli vyvesené na úradnej tabuli od 08. 02. 2023.

  (3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 17. 03. 2022.

  (4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2023.

  (5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

  (6) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby a o výške a úhradach za sociálne služby.

 • Výmena okien na Dome opatrovateľskej služby

  Na Dome opatrovateľskej služby Nesluša boli vymenené posledné staré okná za plastové.

 • Výmena okien v Dome opatrovateľskej služby

  Výmena okien v dome opatrovateľskej služby - aktualizované foto pre rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 26. 06. 2015.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.