Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 09. 2019.

Uznesenie č. IV-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu overovateľov zápisnice a program IV. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Pavol Škuta;
 2. program IV. zasadnutia OZ s tým, že k bodu 2 sa pridá bod b) Štandardy kvality sociálnych služieb, bod 4 sa bude prerokovávať pred bodom 3, pred bod 9 sa vloží bod – Odvolanie 2 členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a bod 9 sa zmení z voľby „nového člena“ na „nových členov“ komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 16 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša – programovacie obdobie 2018 – 2022 a štandardy kvality sociálnych služieb (predkladá Ing. Zuzana Jancová a Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje

 1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesluša – programovacie obdobie 2018-2022 podľa predloženého návrhu,
 2. Štandardy kvality sociálnych služieb podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1a rozpočtového opatrenia základnej školy č. 1/2019 (predkladá Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie základnej školy č. 1/2019 podľa predloženého návrh č. 1a riaditeľky školy.

Čas: 16 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-4/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1a rozpočtového opatrenia obce č. 3-2/2019 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2019 podľa predloženého návrhu č. 1a starostky obce. Celkové príjmy rozpočtu obce spolu s rozpočtovou organizáciou sa zvyšujú o 10 426 €, výdavky sa zvyšujú o 5 759 €, rozpočtová rezerva sa zvyšuje o 4 667 €. Originálne kompetencie pre Základnú školu Nesluša sa na rok 2019 zvyšujú o 6 062 €.

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-5a/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-5b/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zmluvy správcu pohrebiska (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje zmluvu správcu pohrebiska podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-5c/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie nájomnej zmluvy o prenájom domu smútku č. ZML2019/17, ktorá bola uzatvorená medzi obcou Nesluša a Mariánom Játim dohodou (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ ruší nájomnú zmluvu o prenájom domu smútku č. ZML2019/17, ktorá bola uzatvorená medzi obcou a Mariánom Játim dohodou.

Čas: 16 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-6/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkladá Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-7/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2019/797, č. 2019/843, č. 2019/850, č. 2019/863, č. 2019/865 a č. 2019/893.

OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2019/797, č. 2019/843, č. 2019/850, č. 2019/863, č. 2019/865 a č. 2019/893.

Čas: 16 hod. 23 min.

Uznesenie č. IV-8/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ingrid Drímalovej, bytom Nesluša č. XX, o prenájom obecných priestorov v objekte tribúny športového areálu v Nesluši za účelom súkromného podnikania (pod. č. 734/2019).

OZ zamieta žiadosť Ingrid Drímalovej, bytom Nesluša č. XX, o prenájom obecných priestorov v objekte tribúny športového areálu v Nesluši za účelom súkromného podnikania – na pohostinskú činnosť, nakoľko rekonštrukcia objektu nie je ešte dokončená.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 10,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-9/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemku do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcela KNC 4936/24 v kat. ú. Nesluša, ktorej je vlastníkom, pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 817/2019) a žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcely KNC 4936/4 a 4936/25 v kat. ú. Nesluša,ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 971/2019).

OZ schvaľuje

 1. žiadosť Tomáša Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemku do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcela KNC 4936/24 v kat. ú. Nesluša, ktorej je vlastníkom, pre výstavbu rodinného domu;
 2. žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcely KNC 4936/4 a 4936/25 v kat. ú. Nesluša, ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-10/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcely č. KNC 3040, 5320/1 a 5321/2 v kat. ú. Nesluša, ktorých je vlastníkom (pod. č. 832/2019).

OZ schvaľuje žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. XX, o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša, parcely č. KNC 3040, 5320/1 a 5321/2 v kat. ú. Nesluša, ktorých je vlastníkom.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-11/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Valjaška, bytom Nesluša č. XX, o zapísanie pozemkov do územného plánu obce Nesluša z dôvodu možnej budúcej výstavby rodinných domov – parcely č. KNC 4936/10, 4936/11, 4936/13, 4936/14, 4936/15 v kat. ú. Nesluša, ktorých je vlastníkom (pod. č. 904/2019).

OZ schvaľuje žiadosť Tomáša Valjaška, bytom Nesluša č. XX, o zapísanie pozemkov do územného plánu obce Nesluša z dôvodu možnej budúcej výstavby rodinných domov – parcely č. KNC 4936/10, 4936/11, 4936/13, 4936/14, 4936/15 v kat. ú. Nesluša, ktorých je vlastníkom.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-12/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniela Jastrabana, bytom Nesluša č. XX, o trvalé parkovanie – žiadosť o povolenie osobného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla, na pozemku KNC 434/1 vedľa bytového domu č. XX.

OZ schvaľuje žiadosť Daniela Jastrabana, bytom Nesluša č. XX, o trvalé parkovanie na pozemku KNC 434/1 vedľa bytového domu č. XX z dôvodu, že v má v bytovom dome trvalý pobyt a nemá možnosť iného parkovania.

Čas: 17 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-13/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mateja Plevku a Kataríny Plevkovej, bytom ČSA XX, Kysucké Nové Mesto, o povolenie umiestnenia elektrickej poistkovej skrinky s elektromerovým rozvádzačom na obecnom pozemku č. KNE 10573 (pod. č. 802/2019).

OZ zamieta žiadosť Mateja Plevku a Kataríny Plevkovej, bytom ČSA XX, Kysucké Nové Mesto, o povolenie umiestnenia elektrickej poistkovej skrinky s elektromerovým rozvádzačom na obecnom pozemku č. KNE 10573.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják,
 • proti: 0,
 • zdržali sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-14/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Evy Janáčikovej, bytom Nesluša č. XX, o odkúpenie časti pozemku č. KNC 426 cca o výmere 35 m2 v kat. ú. Nesluša alebo prípadne o prenájom tohto pozemku, či zriadenia vecného bremena. (pod. č. 901/2019).

a) OZ zamieta žiadosť Evy Janáčikovej, bytom Nesluša XX, o odkúpenie časti pozemku č. KNC 426 cca o výmere 35 m2 v kat. ú. Nesluša, o prenájom tohto pozemku, či zriadenia vecného bremena.

Čas: 17 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják, Vincent Nemček,
 • proti: 0,
 • zdržali sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim,
 • neprítomný: Martin Lisko.

b) OZ poveruje hlavného kontrolóra obce Nesluša o právne stanovisko k tejto žiadosti k opätovnému prerokovaniu.

Čas: 17 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-15/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Martina Hlavatého, bytom Nesluša č. XX, o pridelenie časti obecného pozemku č. KNC 434/1 v celkovej výmere 13 m2 do prenájmu (pod. č. 836/2019).

OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Martina Hlavatého, bytom Nesluša č. XX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 v celkovej výmere 13 m2 presne podľa predloženého návrhu. Pozemok bude využívaný na súkromné účely – využívanie priestoru v existujúcej stavbe, ktorá bude len dočasného charakteru a bude využívaná ako skladovací priestor. Dočasná stavba drevenej kôlne bude po ukončení nájmu odstránená. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájomného 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020, po ukončení nájmu nájomcom Annou Liskovou.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-16/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Mazúra, bytom Nesluša č. XX o prenájom časti obecného pozemku č. KNE 10 550 o celkovej výmere 100 m2 (pod. č. 713/2019).

OZ schvaľuje žiadosť Petra Mazúra, bytom Nesluša č. XX o prenájom časti obecného pozemku č. KNE 10 550 o celkovej výmere 100 m2 podľa predloženého návrhu. Časť pozemku o výmere 89 m2 bude využívaná na súkromné účely a časť pozemku o výmere 11 m2 bude využívaná na parkovanie vozidla. Existujúca stavba šopy a oplotenia bude dočasná a po ukončení nájmu odstránená. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov a podľa VZN č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ďalšie stavby (napr. ďalšie oplotenie pozemku, výstavba koterca, …) môžu byť na pozemku uskutočnené len po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a po vydaní povolenia stavebným úradom.

Čas: 17 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-17/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Nesluša, o zrušenie uznesenia č. I-22/2018 (pod. č. 924/2019).

a) OZ ruší uznesenie č. I-22/2018.

Čas: 17 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

b) OZ poveruje štatutára obce zúčastniť sa na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovať za ponuku najvýhodnejšiu pre obec.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-18/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Ľubomíra Tichého na odvolanie dvoch členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Martina Liska a Ing. Vladimíra Bučka.

OZ ruší členstvo Martina Liska a Ing. Vladimíra Bučka v komisii finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 17 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-19/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej Mgr. Ľubomíra Tichého na nových členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej Ing. Michala Klotáka a PhDr. Juraja Bosého.

OZ schvaľuje Ing. Michala Klotáka a PhDr. Juraja Bosého za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.


Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržali sa: Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj Bosý,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-20/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na kúpu dreva (pod. č. 787/2019).

OZ schvaľuje žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na kúpu paliva podľa platného VZN 6/2015 čl. 4 bod 7 vo výške 100 €, ktoré sa vyplatia z pokladne Obecného úradu v Nesluši po predložení pokladničného dokladu alebo predložení dokladu o úhrade faktúry, prípadne iného potvrdenia o zaplatení výdavku na tento účel.

Čas: 17 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-21/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi (pod. č. 828/2019).

OZ zamieta žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. Žiadateľka nespĺňa podmienky na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi podľa platného VZN č. 6/2015, pretože nie je osobou v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 (pod. č. 828/2019).

Čas: 17 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Vincent Nemček,
 • zdržali sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. IV-22/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi (pod. č. 895/2019).

OZ zamieta žiadosť p. XX, bytom Nesluša č. XX, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi podľa platného VZN č. 6/2015, pretože nie je osobou v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 (pod. č. 895/2019).

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.