Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva v Nesluši z roku 2018.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Komisia výstavby a územného plánovania

  • Bez zasadnutí.

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

  • Bez zasadnutí.

Komisia na ochranu verejného záujmu