V oblasti pokladne, podateľňa a registratúry

 1. poskytuje odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív,
 2. podateľňa centrálne vedie evidenciu došlej pošty a sleduje jej vybavenie,
 3. prijíma všetky podania, sťažnosti a petície a vedie ich osobitnú evidenciu,
 4. vedie centrálnu evidenciu žiadostí a následnej dokumentácie o  sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 5. preberá žiadosti o vyhlásenie oznamov v obecnom rozhlase,
 6. zabezpečuje všetky hotovostné a bezhotovostné pokladničné operácie,
 7. prijíma všetky druhy platieb v prospech obce,
 8. prijíma úhrady správnych, miestnych poplatkov a daní a iných úhrad, zabezpečuje ich vybavenie,
 9. prijíma, registruje a následne rozdeľuje zásielky adresované obci,
 10. vykonáva archiváciu písomností a ich vyraďovanie podľa zákona NR SR č. 395/2002 Z. z.,
 11. vykonáva kompletnú agendu ohľadne volebných zákonov a priebehu volieb a referenda.

V oblasti sociálnych služieb

 1. spracováva komunitný plán sociálnych služieb a jeho pravidelnú aktualizáciu,
 2. zodpovedá za čerpanie poskytovaných dávok podľa VZN obce a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 3. navrhuje jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní, zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov v sociálnej núdzi,
 4. spolupracuje pri podávaní návrhu na súd o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,
 5. poskytuje pomoc pri umiestňovaní občanov do zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti obce,
 6. poskytuje pomoc ľuďom bez domova,
 7. vydáva rozhodnutia o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi,
 8. vedie evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi,
 9. zabezpečuje poradenskú činnosť v sociálnej oblasti,
 10. vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov,
 11. zabezpečuje agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov obce na sociálne a zdravotnícke účely,
 12. v súčinnosti s ÚPSVaR zabezpečuje dotácie na stravovanie a školské potreby pre žiakov ZŠ a MŠ,
 13. vykonáva šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým sa poskytuje dávka sociálnej pomoci,
 14. poskytuje súčinnosť štátnym orgánom (súdu, orgánom činným v trestnom konaní, ÚPSVaR) pri zisťovaní rodinných, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny,
 15. spolupracuje pri charitatívnych podujatiach na území obce,
 16. plní a zabezpečuje všetky povinnosti a úlohy obce vyplývajúce ako pôsobnosť obcí podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.