V oblasti matriky, overovania listín a podpisov:

 1. vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
 2. vykonáva dodatočné zmeny do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
 3. plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 4. vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
 5. vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 6. vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
 7. vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 8. prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 9. prijíma oznámenia manželky po rozvode o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,
 10. overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
 11. zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík s cieľom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 12. podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 13. plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 14. pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky,
 15. pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 16. podpisuje všetky matričné doklady a overenia podpisov na listinách podľa osobitných predpisov.
 17. V oblasti evidencie obyvateľov
 18. vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce,
 19. vykonáva a vedie priebežnú aktualizáciu všetkých zmien osobných údajov týkajúcich sa občanov obce (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR),
 20. vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu (pri zmene trvalého pobytu a zmene priezviska),
 21. vydáva potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
 22. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi a inými orgánmi verejnej správy pri zisťovaní pobytu občanov obce,
 23. vedie, aktualizuje a spracováva stály zoznam voličov,
 24. vydáva voličské preukazy,
 25. zabezpečuje verejné hlasovanie občanov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 26. zabezpečuje voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do všetkých štátnych orgánov a funkcií, ktoré sa na území obce konajú,
 27. vedie evidenciu názvov ulíc a verejných priestranstiev, v prípade zistených nedostatkov v označovaní a číslovaní budov zabezpečuje ich nápravu,
 28. vedie evidenciu budov na území obce,
 29. vydáva rybárske lístky.

V oblasti kultúry

 1. zabezpečuje prípravu a vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti kultúry,
 2. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti obce k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám z oblasti kultúry,
 3. spolupracuje na plánovaní kultúrnych udalostí obce,
 4. zabezpečuje prípravu kalendára podujatí obce na príslušný rok a mesiac a informuje o aktuálnych podujatiach v obci,
 5. koordinuje a vedie agendu oceňovania osobností obce,
 6. organizačne zabezpečuje slávnostné uvítania a obrady (slávnosti jubileí, posedenia so seniormi, oslavy MDD, stretnutie s učiteľmi pri príležitosti Dňa učiteľov, študentov, žiakov a pod.),
 7. zabezpečuje organizovanie osláv a výročí obce,
 8. zabezpečuje činnosť obecnej knižnice,
 9. spolupracuje s celonárodnými kultúrnymi inštitúciami, miestnymi kultúrnymi organizáciami, ako aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami so sídlom na území obce,
 10. zabezpečuje monitorovanie potrieb v oblasti verejných nekomerčných kultúrnych aktivít,
 11. spolupracuje na tvorbe a realizácii projektov v oblasti kultúry,
 12. zodpovedá za koordináciu práce s existujúcimi kultúrnymi subjektmi a verejnými inštitúciami v obci,
 13. vedie evidenciu kultúrnych organizácií v obci,
 14. vedie evidenciu oznamovacej povinnosti v zmysle platných zákonov,
 15. zabezpečuje plnenie prijatých uznesení a ich vyhodnotenie za úsek kultúry v spolupráci s Komisiou kultúry a športu OZ,
 16. koordinuje organizovanie výstav, konferencií, workshopov, seminárov, mimoriadnych návštev a pod. na území obce,
 17. koordinuje verejnoprospešné aktivity obce, zabezpečuje kontakt obce s organizáciami tretieho sektora, vedie evidenciu organizácií tretieho sektora v obci,
 18. plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu obce.

V oblasti školstva zabezpečuje:

 1. výkon povinností obce podľa školského zákona,
 2. výkon agendy určenej obci na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.,
 3. výkazy EDUZBER,
 4. žiadosti o poskytovanie dotácií.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.