Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 schválený 03. 03. 2017 uznesením č. I-3/2017

Rozpočet rozpočtových organizácií

Rozpočtové opatrenia