Obec Nesluša, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväznom nariadenie (ďalej len "nariadenie") platné na území obce Nesluša.

§ 1 Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov. Ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov, povinnosti správcov nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území obce Nesluša.

§ 2 Záväznosť nariadenia

Toto nariadenie je záväzne pre pôvodcov odpadov v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a to všetky fyzické osoby (občania), právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a iné organizácie, združenia, ktorí produkujú komunálne odpady v katastrálnom území obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

§ 3 Povinnosti obce a pôvodcu odpadu

(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. Za tým účelom si plní povinnosti uložené jej zákonom.

(2) Vykonávať na území obce zber (vrátane mobilného, podomového zberu) a prepravu komunálnych odpadov (s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne), môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona.

(3) Za účelom podrobného a zrozumiteľného výkladu tohto nariadenia obec vydáva a aktualizuje Systém zberu komunálnych odpadov, ktorý je dostupný na webe obce. Súčasťou systému zberu komunálnych odpadov je Kalendár zberu komunálneho odpadu (ďalej len "Kalendár zberu") zverejňovaný na webe obce. Za vypracovanie a aktualizáciu Systému zberu komunálnych odpadov (ako aj Kalendár zberu) je zodpovedný referát životného prostredia obecného úradu.

(4) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec určuje vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a výnos poplatku za drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(6) Obec v zmysle zákona nedisponuje žiadnou skládkou odpadu; skládkovanie komunálneho odpadu alebo jeho zložiek a iného odpadu je v obci zakázané.

(7) Na území obce je zabezpečený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu

 1. elektroodpad vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. drobný stavebný odpad a objemný odpad z domácností,
 3. papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly ako vytriedené zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 4. biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
 5. odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad),
 6. jedlé oleje a tuky z domácností,
 7. nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité zdravotnícke pomôcky z domácností,
 8. použité šatstvo, odevy a obuv z domácností.

(8) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

(9) Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný

 1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením,
 2. zapojiť sa do Systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 3. užívať zberné nádoby alebo vrecia zodpovedajúce tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov,
 4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na miesta určené obcou a do zberných nádob alebo vriec zodpovedajúcich tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov.

(10) Každý držiteľ odpadu má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce. Predchádzajúca veta neplatí na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.

(11) Zhromažďovanie odpadu vykonáva každý pôvodca odpadu, na svojom pozemku, pred jeho zberom obcou alebo inou oprávnenou osobou.

(12) Každý je povinný komunálny odpad triediť na samostatné druhy a do doby zberu vyhlásenej obcou zhromažďovať a chrániť pred odcudzením alebo zneužitím a nepriaznivým vplyvom odpadu na životné prostredie.

§ 4 Nakladanie, systém zberu a triedenia zmesového komunálneho odpadu

(1) Obec Nesluša má na svojom území zavedený nasledovný systém zberu odpadov

 1.  množstvový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby; podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 2. paušálny zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby; podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 3. triedený zber komunálneho odpadu;
 4. množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2) Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok - v intraviláne obce) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Kalendári zberu, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce. Pre osady a vzdialené stavby nachádzajúce sa v extraviláne katastrálneho územia obce Nesluša je zabezpečený zber komunálneho odpadu formou stojiska pri Obecnom úrade pomocou umiestnenia 2 x 1100 l zberných nádob.

(3) Zber, zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu je súčasťou poplatku za komunálne odpady.

(4) Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom je pôvodca odpadu povinný pristaviť na verejné priestranstvo, ktoré je dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti. Na verejné priestranstvo sa nádoby so zmesovým komunálnym odpadom pristavujú najskôr o 17:00 hod dňa predchádzajúceho zvozu a odstraňujú najneskôr do 17:00 hod dňa, kedy sa zvoz uskutoční; mimo uvedenej doby je povinný pôvodca odpadu umiestniť nádobu mimo verejné priestranstvo na vhodnom mieste nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom. Zoznam miest, ktoré nie sú dostupné v priebehu celého roka alebo len v zimnom období (od 01.12. do 15.03, v prípadne zlého počasia aj mimo tohto termínu po vyhlásení v miestnom rozhlase) pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti z ktorých sú pôvodcovia odpadu povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo je uvedený v prílohe 2 tohto nariadenia.

(5) V prípade, že nádoba obsahuje iný ako zmesový komunálny odpad alebo vykazuje známky preťaženia, je zberová spoločnosť oprávnená tento odpad odmietnuť prevziať a odviesť. V okolí nádoby sa nesmie nachádzať ďalší komunálny alebo iný odpad.

(6) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby Obec Nesluša, referát životného prostredia.

(7) Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu tieto nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26x za rok:

 1. 120 l – domácnosť s 1 - 5 osobami,
 2. 140 l – domácnosť so 6 a viac osobami,
 3. kombinácia 120 l + 140 l v prípade, že v domácnosti žije viac ako 9 obyvateľov, alebo v prípad, že im jedna nádoba nepostačuje (rodiny s malými deťmi (na obdobie 1 roka), prípadne rodiny s ležiacimi/nevládnymi príbuznými),
 4. osady a vzdialené stavby nachádzajúce sa v extraviláne k.ú. Nesluša – 2 x 1100 l zberné nádoby (stojisko pri OcÚ).

Počet nádob a ich objem vydaných do domácností pred platnosťou tohto VZN nemusí byť zhodný
s ods. 7.

(8) Náklady na obstaranie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností znáša pôvodný pôvodca odpadu vo výške 1/2 nákladov obce, pričom

 1. minimálna životnosť plastovej nádoby je 9 rokov; ak je nutná obmena nádoby z dôvodu jej poškodenia pred uplynutím doby minimálnej životnosti zbernej nádoby, znáša pôvodný pôvodca odpadu plnú výšku obstarávacích nákladov,
 2. každá nádoba na zmesový komunálny odpad musí byť trvale označená súpisným číslom nehnuteľnosti, ku ktorej patrí a taktiež nálepkou Obce Nesluša. Obnovu označenia súpisným číslom zabezpečuje na požiadanie zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstve obce,
 3. neoznačené zberné nádoby obecným úradom zberová spoločnosť nebude vyvážať.

(9) Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, Obec Nesluša v rámci množstvového zberu komunálnych odpadov umožňuje:

 1. výber nádoby pre zmesový komunálny odpad s objemom 120 l, 140 l, 1100 l,
 2. zvoliť individuálne určenie intervalu vývozu komunálneho odpadu 1x za mesiac alebo 1x za štrnásť dní.

(10) Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov sú povinní právnické a fyzické osoby – podnikatelia požiadať o nádobu takého objemu, ktorá zodpovedá množstvu vytvoreného komunálneho odpadu alebo si ju môžu zabezpečiť na vlastné náklady. V prípade, že nádobu zabezpečí obec právnické a fyzické osoby – podnikatelia uhradia plnú výšku obstarávacích nákladov. Zberná nádoba musí byť označená.

(11) Zakazuje sa do nádob na zmesový komunálny odpad ukladať iný ako zmesový komunálny odpad a nádoby neúmerne zaťažovať alebo preplňovať.

§ 5 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

(1) Biologický rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len "BRKO") je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov, parkov a verejných priestranstiev, tzn. zvyšky rastlín, rozdrvené konáre, lístie stromov atď. Patrí sem aj biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene a údržby cintorína.

(2) Pre účely tohto nariadenia nie je predmetom nakladania s BRKO biologicky rozložiteľný odpad z ornej pôdy, trvale zatrávnených porastov a lesov, vedených v katastri nehnuteľností ako orná pôda, trvale zatrávnené porasty a lesné pozemky.

(3) Domácnosti v rodinných domoch sú povinné spracúvať BRKO kompostovaním v kompostovacích zariadeniach (kompostéroch) a zapojiť sa tak do systému zberu komunálneho odpadu v obci.

(4) Pôvodca môže:

 1. písomne požiadať o pridelenie kompostovacieho zariadenia (kompostéra) Obec Nesluša, referát životného prostredia, pričom uhradí plnú sumu nákupnej ceny, alebo
 2. zabezpečiť si kompostér na svoju zodpovednosť, pričom o tejto skutočnosti informuje Obec Nesluša, referát životného prostredia.

(5) Zakazuje sa ukladať BRKO do nádob so zmesovým komunálnym odpadom alebo na verejné priestranstvo.

§ 6 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň

(1) Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

(2) Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.

(3) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť.

(4) Prevádzkovateľ kuchyne nesmie kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.

§ 7 Nakladanie s elektroodpadom, vrátane zdrojov osvetlenia, batérií a akumulátorov

(1) Elektroodpadom z domácností sa rozumie napr. kávovary, variče, práčky, televízory, atď. Elektroodpad je odpadom obsahujúcim nebezpečné látky, ktoré môžu poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(2) Zdrojmi osvetlenia z domácností sú najmä použité žiarovky, žiarivky a výbojky. Zdroje osvetlenia sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(3) Batérie a akumulátory z domácností sú použité prenosné batérie a akumulátory spotrebičov a zariadení, použité automobilové batérie a akumulátory. Batérie a akumulátory sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(4) Pôvodca elektroodpadu z domácností, použitých zdrojov osvetlenia z domácností a použitých batérií a akumulátorov z domácností (ďalej len "elektroodpad") je povinný ich odovzdať distribútorovi (predajcovi) do systému spätného zberu pri nákupe nových spotrebičov alebo zariadení, prípadne na miesto určené obcou v systéme oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý je v obci zavedený v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

(5) Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, zdrojov osvetlenia, batérií a akumulátorov zabezpečuje obec kalendárovým zberom v intervale 2-krát ročne v mesiacoch apríl a september. Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu na príslušný kalendárny rok. Zber prebieha na zbernom dvore, pričom pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

(6) Zber elektroodpadu nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani nie je inak spoplatnený za predpokladu, že nedochádza k jeho nedostatočnému triedeniu zo strany pôvodcu odpadu alebo zo strany obce.

§ 8 Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

(1) Zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov je predmetom systému triedeného zberu. Obec zabezpečuje zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov (kompozitný obal, "tetrapak") v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou.

(2) Papierom sa rozumejú najmä noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny a papierové obaly.

 1. Papier sa zberá do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 3 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým papierom nie je a do modrých kontajnerov sa nevhadzuje: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a použité hygienické potreby.
 3. Zber papiera bude od 1. apríla 2023 zabezpečený aj formou zberu od domu podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Do domácnosti budú rozdané vrecia, ktoré budú 2-krát do roka vyvážané zberovou spoločnosťou. Termín vývozu bude zverejnený v kalendári zberu na stránke obce.

(3) Sklom sa rozumejú najmä nevratné alebo poškodené vratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo a sklené črepy.

 1. Sklo sa zberá do 1100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 3 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým sklom nie je a do zelených kontajnerov sa nevhadzuje: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.
 3. Zber skla bude od 1. apríla 2023 zabezpečený aj formou zberu od domu podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Do domácnosti budú rozdané vrecia, ktoré budú 2-krát do roka vyvážané zberovou spoločnosťou. Termín vývozu bude zverejnený v kalendári zberu na stránke obce.

(4) Kovmi sa rozumejú najmä kovové obaly, konzervy, menšie kovové výrobky alebo súčiastky a alobal.

 1. Kov sa zberá do 1100 l kontajnerov červenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 3 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým kovom nie je a do červených kontajnerov sa nevhadzujú: kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby od zubnej pasty a kozmetiky).
 3. Zber obalov z kovu bude od 1. apríla 2023 zabezpečený aj formou zberu od domu podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Do domácnosti budú rozdané vrecia, ktoré budú 2-krát do roka vyvážané zberovou spoločnosťou. Termín vývozu bude zverejnený v kalendári zberu na stránke obce.

(5) Plastami sa rozumejú najmä obaly z jogurtov, igelitové a mikroténové vrecká a tašky, fólie a polystyrén z obalov výrobkov.

 1. Plasty sa v domácnostiach zhromažďujú do 120 l vriec a v pravidelnom intervale 1-krát mesačne (12 x ročne) sa zberovou spoločnosťou zberajú a odvážajú (kalendárový zber).
 2. Polystyrén väčších rozmerov sa pred uložením do vriec nareže alebo naláme na menšie kusy; vrecia musia byť pre zvoz vhodne uzavreté (zaviazané).
 3. Zberovým plastom nie je a do vriec s plastami sa neukladajú: novodurové odpadové rúrky a plastové obaly od nebezpečných látok, najmä od motorových olejov, chemikálií a farieb.

(6) Viacvrstvovým nápojovým obalom sa rozumejú najmä kompozitné obaly od mliečnych výrobkov a džúsov.

 1. Viacvrstvové nápojové obaly sa zberajú do 1100 l kontajnerov oranžovej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 3 - mapovej prílohe.
 2. Objem každého viacvrstvového obalu je nutné pred jeho uložením do kontajnera podstatne zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím.
 3. Zber viacvrstvových kompozitných obalov bude od 1. apríla 2023 zabezpečený aj formou zberu od domu podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Do domácnosti budú rozdané vrecia, ktoré budú 2-krát do roka vyvážané zberovou spoločnosťou. Termín vývozu bude zverejnený v kalendári zberu na stránke obce.

(7) Termíny zberu plastov sú uvedené v Kalendári zberu na príslušný kalendárny rok. Vrecia s plastami je potrebné vyložiť k najbližšiemu stojisku na triedený zber najskôr o 17:00 hod pred dňom zberu určeným v Kalendári zberu; mimo uvedenej doby je povinný mať pôvodca odpadu vrecia s týmito odpadmi umiestnené na nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.

(8) Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov nie je spoplatnený; náklady na zber, zvoz a ďalšie spracovanie preberá organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov môže byť spoplatnený len v prípade nedôsledného triedenia uvedených zložiek komunálneho odpadu pôvodcom odpadu alebo nedôsledného triedenia zo strany obce.

§ 9 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý obsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Nebezpečným odpadom je pre účely tohto nariadenia najmä odpadový automobilový olej, farby a riedidlá pochádzajúce z domácností.

(2) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

(3) Obec zabezpečuje zber nebezpečných odpadov kalendárovým zberom v intervale 2-krát ročne v mesiacoch apríl a október. Zberným miestom je zberný dvor. Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu.

§ 10 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi, šatstvom, odevmi a obuvou

(1) Obec zabezpečuje zber

 1. jedlých olejov a tukov z domácností, ak tieto nie sú predmetom kompostovania v domácnostiach,
 2. nespotrebovaných humánnych liekov a veterinárnych liekov z domácností,
 3. použitého šatstva, odevov a obuvi z domácností.

(2) Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený na zbernom dvore počas prevádzkových hodín. Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si fyzické osoby zabezpečujú samostatne.

(3) Zber liekov je zabezpečený kalendárovým zberom v intervale 2-krát ročne v mesiacoch marec a september. Zberovým miestom je zberný dvor. Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu.

(4) Zber použitého šatstva, odevov a obuvi je zabezpečený nepretržite kontajnermi umiestnenými pri obecnom úrade. Do kontajnerov sa môže ukladať iba čisté a suché šatstvo, odevy a obuv; vložením do igelitového vreca sú chránené pred znehodnotením vodou alebo vlhkosťou.

(5) Zakazuje sa vypúšťať jedlé oleje a tuky a vhadzovať lieky do verejnej kanalizácie, prípadne do zmesového komunálneho odpadu.

§ 11 Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

(1) Drobným stavebným odpadom (ďalej len "DSO") z domácností je odpad z bežných udržiavacích prác na nehnuteľnosti (dome, budove, spevnenej ploche) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady. Na území obce Nesluša sa zbiera DOS: tehly, betón, a pod.

(2) Objemným odpadom (ďalej len "OO") z domácností sa rozumie najmä vyradený nábytok, posteľné matrace, rošty, žalúzie, dvere, staré okná, koberce a pod.

(3) Zber drobného stavebného odpadu obec uskutočňuje formou množstvového zberu.

(4) Zber DSO a OO sa uskutočňuje v areáli zberného dvora v Nesluši počas prevádzkových hodín, pričom evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec zberného dvora. Pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom alebo listom vlastníctva. Pri odovzdaní bude DSO odvážený a následne spoplatnený v zmysle VZN Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené na zbernom dvore. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

(6) Ak fyzická osoba vykonáva stavebné práce na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, je povinná zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

§ 12 Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

(1) Na odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

(2) Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík. Spätný zber sa vykonáva:

 1. odovzdaním odpadových pneumatík distribútorovi pneumatík (predajcovi) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru,
 2. odovzdaním odpadovej pneumatiky v pneuservise.

§ 13 Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

V prípade, že občan zistí, že na území obce bol nezákonne umiestnený odpad, bezodkladne oznámi túto skutočnosť:

 1. na obecný úrad – referát životného prostredia,
 2. na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

§ 14 Prevádzkovanie zberného dvora

(1) Zberný dvor je určený pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

/2) Na zberný dvor môže poplatník- fyzická osoba odovzdať:

 1. objemný odpad,
 2. drobný stavebný odpad,
 3. biologicky rozložiteľný odpad,
 4. vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 5. batérie a akumulátory,
 6. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
 7. jedlé oleje a tuky z domácnosti.

§ 15 Dôvod nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. Na základe tejto možnosti obec preukáže plnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v kompostéroch, ktoré boli rozdané do domácnosti a na základe žiadosti sú naďalej poskytované.

§ 16 Prejednávanie priestupkov a kontrola ustanovení VZN

(1) Obec Nesluša vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky a ukladá pokuty v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.1

(3) Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.

(4) Kontrolu ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Nesluša.

§ 17 Zrušovacie ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným odpadom.

§ 18 Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 09. 12. 2022.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 22. 11. 2022.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 13. 12. 2022.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2023.

Prílohy


1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.