Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení nasledovne:

(1) V § 3 sa vypúšťa odsek 2, ktorý znie: "Povinnosť platiť poplatok za drobný stavebný odpad pôvodcovi odpadu vznikne v tom prípade, ak množstvo drobného stavebného odpadu od jedného poplatníka prekročí v kalendárnom roku 1000 kg."

(2) V § 3 doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

§ 2

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. III-3/2018 dňa 14. 12. 2018.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.