Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2016 - 2018 schválený 28. 12. 2015 uznesením č. VIII-13/2015

Rozpočet rozpočtových organizácií

Rozpočtové opatrenia