• Centrum voľného času

 • Centrum voľného času Nesluša

  Adresa: Nesluša 837, 023 41  Nesluša

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Telefón: 041/428 11 24


  Články z webu obce na tému: Centrum voľného času

 • Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša

  Web: http://www.hasici-neslusa.6f.sk/

  Predseda: Ľubomír Slíž

  Veliteľ: Branislav Slíž

  Preventivár: Vladimír Tabaček

  Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZ-O)

  Veliteľ: Zuzana Hrubá

  Preventivár: Ing. Michal Kloták

 • Dom opatrovateľskej služby

 • Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Adresa: Dom opatrovateľskej služby Nesluša, Nesluša 382, 023 41  Nesluša

  Telefón: 041/428 12 05

  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Zariadenie opatrovateľskej služby Nesluša bolo uvedené do prevádzky v januári roku 2010 v pôsobnosti obce.

  Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Je umiestnené v dolnej časti obce v tichom prostredí. Klientom je poskytované zaopatrenie – pomoc pri konzumácií jedál, hygiene, pranie osobnej a posteľnej bielizne, jej údržba a žehlenie, upratovanie, doprovody pri lekárskych vyšetreniach, sociálne poradenstvo. Uvedené služby zabezpečuje personál zariadenia v počte 7 pracovníkov v nepretržitej prevádzke. Zariadenie funguje na báze rodinného typu.

  Dvojposteľová izba

  Klienti sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách zo základným vybavením. Kapacita zariadenia je 10 klientov. Klienti zariadenia majú možnosť tráviť svoj voľný čas v budove zariadenia v spoločenskej miestnosti vybavenej TV- prijímačom, pri spoločenských hrách, čítaním kníh podľa vlastného výberu alebo ručných prácach, posedením v altánku, prechádzkami.

  Spoločenská miestnosť

  Miestnosť je upravená aj ako miesto konzumácie stravy a k organizácií spoločenských posedení. Stravu zabezpečuje podľa požiadaviek klienta a z dennej ponuky ZpS a DSS Štúrová Kys. Nové Mesto. / ceny sú stanovené v súlade s VZN obce v zmysle všeobecných stravných jednotiek DOS. Ďalej ponúkame i možnosť denného stacionáru, týždenný ev. celoročný pobyt pre klientov stupeň odkázanosti I. - IV.

  Spoločenská miestnosť

  Úhrada za služby sa pohybuje v závislosti od poskytnutých služieb okolo 230 € mesačne.

  Bližšie informácie získate:
  Dom opatrovateľskej služby t. č. 041/428 12 05
  Obecný úrad Nesluša t. č. 041/428 11 21

  Výška ekonomicky oprávnených nákladov


  Články z webu obce na tému: Dom opatrovateľskej služby

 • Knižničný a výpožičný poriadok

  V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach: Štatút Obecnej knižnice v Nesluši vydaný Obecným zastupiteľstvom v Nesluši, dňa 21. 03. 2015 vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nesluši.

 • Materská škola

 • Materská škola Nesluša

  Adresa: Nesluša 1000, 023 41  Nesluša

  Web: http://msneslusa.webnode.sk/

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Telefón: 0904 797 844

  Telefón riaditeľky školy: 0951 550 573


  Články z webu obce na tému: Materská škola

 • Miestna knižnica v Nesluši

  Miestna knižnica sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch na poschodí Obecného úradu v Nesluši.

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Tel.: 041/428 11 21

  Otváracie hodiny

  Streda 10:00 - 17:00

  Sadzobník poplatkov

  Členské poplatky za rok  
  Dospelí 1,00
  Deti a študenti 0,50
  Dôchodcovia, ZŤP 0,50
  Upomienky  
  1. upomienka 1,00
  2. upomienka 1,50
  3. upomienka 2,00
  Poškodenie knihy 2,00
  Strata knihy cena knihy

  Články z webu na tému: knižnica

 • Občianske združenia

 • Obecná knižnica

 • Obecné organizácie

 • Organizácie v obci

 • Prevádzkový poriadok centra voľného času

  Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 • Šachový klub Mladosť Nesluša

  Šachový klub Mladosť Nesluša

  Zo súčasnosti

  Články z webu obce na tému: ŠK Mladosť, šach

  Z dávnej minulosti šachu v Nesluši - rok 1982

  Šachový oddiel v roku 1982

  Foto hore: Nekoranec J. (starosta); Belák J.; Škorík Ľ.; Čádecký R.; Šuták F.; Kudlík V.; Janiš J.; Korený P.; Škorík M.; Špiriak V.; Čádecký K.; Ďuriaš A.; Belák Ľ.; Litvín V.; Janiš V.; Janiš J.; Salát M.; Šidlo J.; Láslop -.; Vlček M. ; t. č. neznámy; Ševčík E.

  Foto dole: Šidlo J.; Ševčík E.; Salát M.; Gundáš J.; Belák Jaroslav; Belák Ján; Láslop- a Litvín V.

 • Školský poriadok centra voľného času

  Školský poriadok vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k účastníkom činnosti centra, vychovávateľom a ostatným zamestnancom Centra voľného času v Nesluši (ďalej CVČ).

 • Štatút obecnej knižnice

  Obec Nesluša na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

 • Výchovný program centra voľného času

  Vypracovaný na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času (CVČ), školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

 • Základná škola

 • Základná škola Nesluša

  Adresa: Nesluša 837, 023 41 Nesluša

  Web: https://zsneslusa.edupage.org/

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Telefón: 041/428 11 24


  Články z webu obce na tému: základná škola, telocvičňa.