Starostka obce Nesluša zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 26. 05. 2021 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Rozpočtové opatrenia
3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
5. Diskusia
6. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.