Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša.

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť - § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť - § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka - § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • znalosť práce s PC vítaná,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja materskej školy,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • doklad o vykonaní I. atestácie (absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31. 10. 2009),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 6 strán),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 27. 04. 2017 na adresu: Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša.

Obálku označte heslom: "Výberové konanie Materská škola, Nesluša  1000 - neotvárať"

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Ďalšie informácie na obecnom úrade a na tel. čísle 0911 470 676.

V Nesluši 05. 04. 2017

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.