Obec Nesluša v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer navrhovanej činnosti Rozšírenie cintorína Nesluša (pdf), v k. ú. Nesluša na parcelách KN-C 1439/2, 1449/1, 1450, 1451, 1452, 1453/1.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša počas stránkových hodín. Vzhľadom na pandemickú situáciu je potrebné si termín dohodnúť vopred telefonicky.

Zámer je zverejnený aj na Enivroportáli.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.