obrazok

Oznámenie o doručovaní daňových rozhodnutí

  • Návštevy: 787

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 15. 06. 2020 budú pracovníci obecného úradu doručovať rozhodnutia o dani a komunálnom odpade osobne do rúk platiteľov. Doručovať sa bude postupne do jednotlivých častí obce so začiatkom na nižnom konci.

 

Pracovníci budú zároveň kontrolovať využitie kompostérov a zhotovovať fotodokumentáciu pre potreby Ministerstva životného prostredia SR.

Obecný vodár bude usmerňovať vlastníkov nehnuteľností, ktorí využívajú obecný vodovod, kde by mala byť umiestnená vodomerná šachta. V prípade napojenia viacerých rodinných domov na jednu vodovodnú prípojku je možné vybudovať jednu spoločnú vodomernú šachtu. Ak si vlastník nehnuteľnosti nevybuduje vodomernú šachtu na hranici pozemku, nebude s ním uzatvorená zmluva a následne bude odpojený od dodávky pitnej vody.

Pracovníci budú zároveň kontrolovať doklady o vývoze odpadových vôd zo žumpy v rodinných domoch, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu za obdobie od 15. 09. 2018. Vlastníci malých čistiarní odpadových vôd sa musia preukázať rozbormi vody z týchto zariadení.

Z tohto dôvodu predpokladáme, že doručovanie bude trvať niekoľko týždňov, preto prosíme o trpezlivosť a ústretovosť voči našim pracovníkom.