V prvej monografii o Nesluši z roku 2004 sa dozvedáme, že v jej okolí je roztrúsených až 22 osád. Početní miestni obyvatelia boli drotári. V roku 1997 sa v obci konali oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré spomína aj dobová tlač.Historickým symbolom obce je z pažite vyrastajúci trojkvet: vľavo púčik, v strede rozkvitnutý kvet s piatimi lupeňmi, vpravo odkvitávajúci kvet so štyrmi lupeňmi, piaty je spadnutý na pažiť. V miestnom povedomí znak symbolizuje súžitie generácii (mladí, dospelí a starší). Obecný znak je vyrytý do pečatidla z 18. storočia, J. Fojtík jeho vznik predpokladá v roku 1784 Kruhopis pečatidla znie: SIGIL(lum) • P(ossessionis) • NESLUSA trojbodka.

Logo obce Nesluša

V polovici 19. storočia obec používala aj nezvyklú dvojjazyčnú nápisovú pečiatku

V strede poľa je vyrytý dvojriadkový slovenský text: Obec Nesluša, prekvapujúco je vyrytý švabachom. V kruhopise je nemecký text: GEMEINDE NESZLUSSA, prekvapujúco je vyrytý latinkou. Našli sme ju na dokumentoch z rokov 1866 a 1867. Takto vyrytých nápisových pečiatok poznáme aj z ďalších obcí hornej Trenčianskej. Sú isto dielom jedného kovorytca.

V 80-tych rokoch 19. storočia obec používala novú, slovensko-maďarskú nápisovú pečiatku Text v jej poli znie: PEČAĎ MALEJ OPCE NESLUŠA - NESZLUSA KIS KÔZSÉG PECSÉTJE. Na dokumente z roku 1883 ju našiel a opísal autor spomínanej monografie M. Straňan.

Všetky jestvujúce potvrdzovacie sprostriedky z kancelárskej praxe na začiatku 20. storočia vylúčila nová nápisová pečiatka, ktorá vznikla v dielni budapeštianskeho kovortca I. Felsenfelda. Text v jej poli znie: TRENCSÉN VARMEGYE NESZLÉNY KÔZSÉG * 1906 *. Letopočet neznamená rok vzniku pečiatky, ale ustálenie názvu obce. Našli sme ju na dokumente z roku 1913.

Znak obce z 18. storočia je veľmi vhodný na heraldickú úpravu. Za erb Nesluše navrhujeme modrý štít, v ktorom zo zelenej pažite vyrastá na zelených stopkách strieborný trojkvet so zlatými semeníkmi. Strieborný lupeň z odkvitajúceho kvetu je v poli zelenej pažite.

Podpis prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc.

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.

Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice : Východoslov. vydavateľstvo, 1985, s. 24, 28,31,37.
Fojtik, J : Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava : Slov. archívna správa, 1974, s. 132.
jf: Kysucká obec Nesluša 630-ročná. In: SME z 1. augusta 1997.
Simonidesová, V.: Cieľavedome a usilovne. In: Verejná správa 1998, č. 11, s. 18-19.
Straňan, M.: Nesluša a neslušania. Rkp z 2004. 90 s.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava : Veda, 1977, s. 293-294
Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave. Operáty katastrálnych máp, Trenčianska
župa č. 212; Stereografické projekcie o. Čadca, č. 34.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.