Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 12. 04. 2023.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Správa z kontroly obce hlavnej kontrolórky obce
  3. Výber audítora na účtovný rok 2022
  4. Rozpočtové opatrenie 2-1/2023
  5. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
  6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
  7. Záver

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.