Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 09. 12. 2022.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 6. Návrh č. 2 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 7. Poriadok odmeňovania a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií
 8. Rozpočtové opatrenia
 9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 10. Zmena a dodatok č. 2 územného plánu obce Nesluša – predseda komisie ŽP a ÚP
 11. Diskusia
 12. Záver

1. Otvorenie rokovania

(15:03) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Nesluša – Ing. Zuzana Jancová. Privítala všetkých prítomných. Následne vyzvala Mgr. Petra Pijáka k zloženiu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Mgr. Peter Piják prečítaním sľubu poslanca zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Sľub potvrdil svojím podpisom.

Uznesenie č. V-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zvolenie Mgr. Petra Pijáka za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva v Nesluši Mgr. Peter Piják, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Čas: 15 hod. 05 min.

Zasadnutie pokračovalo voľbou overovateľov a schválením programu zasadnutia OZ. Prihlásili si overovatelia zápisnice – Martin Lisko a Ing. Peter Ozsvald. Programu bol schválený podľa predloženého návrhu. Prijaté:

Uznesenie č. V-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva;
 2. voľbu overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Martin Lisko, 2. Ing. Peter Ozsvald.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správy z kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce

Starostka obce pokračovala podľa programu ďalším bodom. Uviedla, že správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly všetci čítali, nakoľko bola zverejnená v prípravných materiáloch zasadnutia obecného zastupiteľstva. Spýtala sa poslancov, či súhlasia s návrhom plánu kontroly na I. polrok 2023. Prijaté:

Uznesenie č. V-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o výsledku kontroly č. OU-2022/719, OU-2022/815 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavnej kontrolórky Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie: správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/719 a OU-2022/815;
 2. schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nesluša na I. polrok 2023 podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi. Ten uviedol jednotlivé návrhy všeobecne záväzných nariadení. Spomenul, že sadzby sa nemenili, upravovali sa z dôvodu zmeny legislatívy. Pri prvom návrhu bola nájdená chyba v písaní – nesprávny dátum, preto tá úprava znenia. Postupne boli prijaté:

Uznesenie č. V-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu s tým, že sa v § 8 ods. 2 c, 3 c, 4 c a 6 c sa upraví dátum z 1. apríla 2022 na 1. apríla 2023.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. V-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

Uznesenie č. V-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Návrh č. 2 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Starostka obce pokračovala návrhom Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2021, ktorý vypracovala ZŠ s MŠ, kvôli úprave pásma, na ktoré čakali z ministerstva. Poslanci nemali výhrady k predloženému návrhu. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 2 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

7. Poriadok odmeňovania a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií

Následne starostka odovzdala slovo opäť Ing. Jánovi Vojtekovi, ktorý predstavil návrhy rokovacích poriadkov a poriadku odmeňovania. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva upravili v jednom bode z dôvodu zosúladenia so zákonom. Iná zmena nebola navrhnutá a bolo prijaté:

Uznesenie č. V-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poriadku odmeňovania a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií – predkladá Ing. Ján Vojtek.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií podľa predloženého návrhu;
 2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu s tým, že sa doplní text v § 6 ods. 3 - Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia do „pol“ hodiny…;
 3. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

8. Rozpočtové opatrenia

Starostka pokračovala uvedením rozpočtových opatrení. Najskôr hovorila o rozpočtovom opatrení základnej školy, ku ktorému museli pristúpiť z dôvodu 500,00 € odmien zamestnancov, s ktorými sa v rozpočte nepočítalo. Taktiež spomenula, že sa po niekoľkých rokoch vrátila z rodičovskej dovolenky učiteľka z materskej školy, ktorá sa následne rozhodla rozviazať pracovný pomer. Upozornila na to, že podľa legislatívy aj počas rodičovskej dovolenky má zamestnanec nárok na dovolenku. Tým, že ukončila pracovný pomer, sme povinný jej dovolenku preplatiť. Poslanci nemali výhrady k predloženému návrhu, bolo prijaté:

Uznesenie č. V-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia Základnej školy s materskou školou č. 4-1/2022 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou č. 4-1/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 riaditeľky školy.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

K ďalšiemu návrhu rozpočtového opatrenia obce uviedla starostka Ing. Zuzana Jancová, že sa presunuli financie z projektov (kamerový systém a rekonštrukcia vodovodnej siete) na navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ. Následne prijaté:

Uznesenie č. V-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-2/2022 predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti

Starostka obce odovzdala slovo PhDr. Jurajovi Bosému – predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej. Ten prečítal zápisnicu z posledného zasadnutia komisie, ktorá sa konala 05.12.2022. Postupne dala starostka hlasovať za jednotlivé žiadosti podľa poradia ako uviedol PhDr. Juraj Bosý. K žiadostiam z CVČ zapisovateľka uviedla, že kontaktovala po zasadnutí komisie žiadateľov, no ani jeden nepodal do zasadnutia OZ (09.12.2022) novú žiadosť podľa VZN č. 5/2015, nakoľko uviedli, že poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom dotácie, nie je pre ne riešením pokrytia prevádzkových nákladov. Postupne prijaté uznesenia:

Uznesenie č. V-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie finančných prostriedkov na 20 detí z našej obce, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba (OU-2022/896) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto, ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie finančných prostriedkov na 20 detí z našej obce, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba. Obec Nesluša vie poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Takáto žiadosť podaná nebola.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 3 - Martin Lisko, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUVENTAS Žilina, n. o., so sídlom Pivovarská 3, Žilina, ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času Žirafa, o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s poukazom na § 6 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (OU-2022/903)– predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť JUVENTAS Žilina, n. o., so sídlom Pivovarská 3, Žilina, ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času Žirafa, o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s poukazom na § 6 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Nesluša vie poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky iba prostredníctvom dotácie podľa VZN č. 5/2015. Takáto žiadosť podaná nebola.

Čas: 15 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

K žiadosti OZ Kultúra v Nesluši na akciu Rocknes starostka uviedla, že uvidíme ako budeme s peniazmi, či Rocknes nespojíme s nejakou obecnou akciou. Prijaté:

Uznesenie č. V-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Rocknes 2023 vo výške € 2 500,00 (OU-2022/816) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Rocknes 2023 vo výške € 2 500,00.

Čas: 15 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Mgr. Peter Piják.

Uznesenie č. V-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Letné kino 2023 vo výške € 175,00 (OU-2022/817) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši, so sídlom Nesluša 706, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Letné kino 2023 vo výške € 175,00.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Mgr. Peter Piják.

Uznesenie č. V-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša, so sídlom Nesluša 147, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - na rozvoj športovej činnosti klubu vo výške € 6 000,00 (OU-P/2022-831) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša, so sídlom Nesluša 147, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 - na rozvoj športovej činnosti klubu vo výške € 6 000,00 s tým, že € 1 000,00 bude použitých na detskú ligu.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Ing. Michal Kloták.

K žiadosti DHZ k akcii Hasičské súťaže v roku 2023 navrhla starostka viazanosť financií na detské súťaže, tak ako po minulé roky. Poslanci súhlasili s jej návrhom – prijaté:

Uznesenie č. V-16/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2023 vo výške € 1 340,00 (OU-2022/827) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2023 vo výške € 1 340,00 s tým, že polovica z tejto sumy, t. j. € 670,00 bude použitá na súťaže pre deti.

Čas: 15 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

Uznesenie č. V-17/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – 6. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške € 1 100,00 (OU-2022/828) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – 6. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške € 1 100,00.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

Kontrolórka obce k žiadosti OZ Priatelia Kysúc uviedla, že by mali viac propagovať obec ako svojho sponzora. Prijaté:

Uznesenie č. V-18/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Nesluša 554, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – turistické preteky vo výške € 2 000,00 (OU-2022/830) - predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Nesluša 554, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na akciu – turistické preteky vo výške € 2 000,00 s tým, že požaduje väčšiu informovanosť verejnosti o akciách združenia.

Čas: 15 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. V-19/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na projekt – Neslušským chotárom MTB maratón 2. ročník vo výške € 6 000,00 (OU-2022/823) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na projekt – Neslušským chotárom MTB maratón 2. ročník vo výške € 6 000,00.

Čas: 15 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

K žiadosti Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši starostka uviedla, že na rozdiel od tohto spolku Jednota dôchodcov organizuje stretnutia pre starších občanov napr. s lekárom, policajtom..., mávajú pravidelné stretnutia v knižnici... Prijaté:

Uznesenie č. V-20/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši, so sídlom Nesluša 855, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 800,00 (OU-2022/806) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši, so sídlom Nesluša 855, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 000,00 + € 200,00 pod podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Adam Vilim;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. V-21/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 800,00 (OU-2022/810) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške € 1 000,00 + € 200,00 pod podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť € 200,00 obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 15 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 3 - Martin Lisko, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Po prečítaní návrhu komisie PhDr. Jurajom Bosým sa starostka ujala slova. Predstavila svoj návrh poskytnutia dotácie pre šachový klub. Uviedla, že aj v minulosti sa im poskytla dotácia s viazanosťou na vedenie šachového krúžku, no nemali o jeho vedenie záujem. Navrhla teda sumu dotácie upraviť. Dala hlasovať najskôr za návrh z komisie a následne za svoj návrh. Bolo prijaté:

Uznesenie č. V-22/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 1 200,00 (OU-2022/832) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 500,00 s tým, že ďalších € 700,00 bude poskytnutých iba v prípade, že žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok pre deti.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť, so sídlom Hotel Les Nesluša, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 na účasť na ligách Slovenského šachového zväzu vo výške € 300,00 s tým, že ďalších € 500,00 bude poskytnutých iba v prípade, že žiadateľ bude v Centre voľného času v Nesluši viesť šachový krúžok pre deti.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 3 – Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Adam Vilim.

PhDr. Juraj Bosý uviedol poslednú žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Prečítal aj odporúčanie komisie. Po hlasovaní bolo prijaté:

Uznesenie č. V-23/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Zdenky Čavajdovej, bytom Nesluša 1009, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na zakúpenie palivového dreva z dôvodu nízkeho príjmu jej starobného dôchodku a dôchodku jej manžela (OU-2022/1150) – predkladá komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Zdenky Čavajdovej, bytom Nesluša 1009, o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na zakúpenie palivového dreva, nakoľko nespĺňa podmienky podľa § 3 ods. 4. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 6/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.

Čas: 15 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek.

10. Zmena a dodatok č. 2 územného plánu obce Nesluša – predseda komisie ŽP a ÚP

Starostka obce odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi, aby prešiel k ďalšiemu bodu 10 – Zmena a Dodatok č. 2 územného plánu obce Nesluša. Ing. Ján Vojtek uviedol, že na obec bol doručený návrh na zmenu a dodatok č. 2 ÚP obce, no nie je vypracovaný v zmysle uznesenia č. IV-12/2021 b) ako bol schválený. Do návrhu boli zapracované ďalšie parcely. Z tohto dôvodu odporúča, aby bol návrh na zmenu a dodatok č. 2 územného plánu obce prepracovaný v súlade s uznesením. Predkladateľ môže prípadne osloviť majiteľov ďalších parciel, aby požiadali o zahrnutie parciel do zmeny územného plánu. Slovo odovzdal p. Števuliakovi, predkladateľovi návrhu Zmeny a dodatku č. 2 ÚP obce, aby sa vyjadril. Uviedol, že pred začatím spracovania návrhu zmeny a dodatku ÚP bol za p. Šurinovou na Okresnom úrade v Žiline, kde mu bolo povedané, že jedna parcela mu neprejde, aby to urobili ako celok. Preto to architekt zakreslil aj s ďalšími parcelami do celku.

Na margo tohto sa Ing. Vojtek vyjadril, že 2 parcely majú známych vlastníkov, no ďalšie sú v „E“ stave bez známych vlastníkov. Na týchto parcelách nebude možné stavať. A presne toto mám bolo vyčítané pri prvej zmene a dodatku ÚP, že nemáme zastavané územia. Starostka pripomenula, že nám v prvej zmene zamietli aj parcely v zastavanom území. Ing. Vojtek navrhol, nech oslovia aspoň známych vlastníkov. Tri parcely už budú tvoriť ucelený blok. Bude sa to musieť prerobiť, tie „E“ parcely musia ísť preč. Pán Števuliak uviedol, že to bude tlmočiť architektom. Riziko, či zmena ÚP prejde, je veľmi vysoké.

11. Diskusia

V rámci diskusie starostka obce predstavila „Plán obnovy pre Kysuce“. Dolné Kysuce si majú rozdeliť 2,8 mil. eur. Na stretnutí starostov sa dohodli na projekte spoločnej kompostárne v hodnote 2,5 mil. eur spoločne s T+T. Uviedla, že sa už robí projekt, ktorý bude pod hlavičkou obce Nesluša, keďže nie každý starosta je ochotný chodiť po úradoch a vybavovať. Projekt aj spoluúčasť na projekte budú prerátané medzi všetky obce.

Poslanci sa vrátili k záležitosti odkúpenia kultúrneho domu. Navrhli, aby sa otvorili nové rokovania ohľadom získania KKD do vlastníctva obce. Starostka uviedla, že písala na biskupský úrad ohľadom stretnutia a čaká na odpoveď.

12. Záver

16:25 starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.