Zápisnica zo VII. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 12. 2021

Prítomní poslanci: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Mgr. Peter Piják.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša
 4. Návrh č. 1 dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 5. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2022 – 2024
 6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 7. Diskusia
 8. Záver

1. Otvorenie rokovania

9:32 hod. otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová VII. riadne zasadnutie OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie programu. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. VII-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program VII. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program VII. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Mgr. Peter Piják.

Čas: 9 hod. 33 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

2. Správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce

Starostka obce odovzdala slovo Márii Kormanovej – hlavnej kontrolórke obce. Mária Kormanová zhrnula správu z kontroly plnenia uznesení č. 2021/1298 a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Prítomní poslanci ich zobrali na vedomie:

Uznesenie č. VII-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1298;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2022 – 2024 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1298;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2022 – 2024

Čas: 9 hod. 36 min.

Neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

3. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša

Starostka obce pokračovala 3. bodom programu - návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držania a chovu psov na území obce, ktoré bolo upravené podľa odporúčania a výhrad prokuratúry. Hlasovaní prijaté:

Uznesenie č. VII-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 8/2021 o podmienkach držania a chovu psov na úze mí obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 9 hod. 37 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

4. Návrh č. 1 dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Ing. Zuzana Jancová prešla k ďalšiemu bodu programu – návrhu č. 1 Dodatku č. 3 k VZN č. 7/2015 – uviedla, že sa jedná o úpravu finančných vzťahov medzi obcou a školou. Poslanci nemali pripomienky predloženému návrhu. Po hlasovaní bolo prijaté:

Uznesenie č. VII-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša vrátane prílohy na rok 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021.

Čas: 9 hod. 39 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

5. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2022 – 2024

Následne prešli k bodu 5. Starostka spolu s poslancami prešla jednotlivé investičné položky návrhu rozpočtu. Odpovedala na jednotlivé otázky poslancov. Pavol Škuta mal pripomienku, prečo sa v rozpočte neráta s urnovým hájom. V položke na cintorín podľa slov starostky je určená iba suma na oplotenie a základovú platňu. Po dohode s ostatnými poslancami, sa polovica prostriedkov z podprogramu školstva, ktoré boli určená na opravu strechu CVČ, presunie na tento účel. Poslanec Pavol Škuta sa pýtal, či by nebolo možné vyčleniť určitú časť financií i na údržbu kultúrneho domu. Starostka nesúhlasila s touto investíciou. Podľa jej slov - obec nebude investovať do niečo, čo nie je jej majetkom. Z biskupského úradu ešte neposlali návrh na odpredaj ani prenájom tejto nehnuteľnosti a prístavba nie je oficiálne naša. Bude treba počkať na vyjadrenie a návrh biskupstva. Po dohode o úprave rozpočtu bolo prijaté:

Uznesenie č. VII-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2022-2024 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021 s tým, že podprogram 8.2 Školstvo – ZŠ – Strecha CVČ sa zníži o sumu 30 000 €, ktorá sa presunie do podprogramu 8.5 Prostredie pre život – urnový háj.

Bežné príjmy: € 2 128 718,00.
Kapitálové príjmy: € 355 881,00.
Príjmové finančné operácie: € 440 690,00.
Celkové príjmy rozpočtu: € 2 925 289,00.
Bežné výdavky: € 1 625 842,00.
Kapitálové výdavky: € 1 299 447,00.
Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
Celkové výdavky rozpočtu: € 2 925 289,00.

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021.

Čas: 9 hod. 53 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka obce odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi – predsedovi komisie územného plánovania a životného prostredia. Začal žiadosťou vlastníkov bytov bytového domu č. 963 o odkúpenie časti pozemku – parcely č. KNC 2954 – pri bytovom dome. Keďže starostka uviedla, že zmluva bola dňa 27. 12. 2021 podpísaná spoločnosťou EURO – KP, s. r. o., zmena momentálne nie je možná. Ing. Ján Vojtek predstavil pripomienky žiadateľov. Navrhol, aby sa pripravil z našej strany dodatok k tejto zmluve, ktorý by riešil ich požiadavky. Predpokladá, že ak sa to nevyrieši teraz, v budúcnosti budú s tým iba problémy. Nanovo spoločne preberali požiadavky a výhrady obyvateľov bytového domu. Prehodnocovali situáciu a rozoberali možnosti riešenia. Po prekonzultovaní všetkých pripomienok a návrhov prijali:

Uznesenie č. VII-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytového domu č. 963 o odkúpenie pozemku – časť parcely č. KNC 2954 v kat. úz. Nesluša – pod. č. OU-2021/1185.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Nesluša, Ing. Zuzanu Jancovú, aby pripravila Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve so spoločnosťou EURO-KP, s. r. o. podľa požiadaviek obyvateľov bytového domu č. 963.

Čas: 10 hod. 20 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou p. Chovaňákovej o opätovné prerokovanie žiadosti – vysporiadanie pozemku – prístupovej cesty. Komisia odporučila zrušiť predchádzajúce uznesenie, ktorým bolo schválené vysporiadanie pozemku a nájsť spolu s p. Chovaňákovou riešenie k spokojnosti oboch strán. Starostka pripomenula, že zrušením uvedeného uznesenia, padne aj dohoda s p. Berešíkovou, ktorá súhlasila s odpredajom časti svojho pozemku v prípade, že aj p. Chovaňáková odpredá takú istú časť svojho pozemku na prístupovú cestu. Komisia neodporučila OZ schváliť posledný návrh zámeny p. Chovaňákovej, keďže sa jedná o pozemky rôzneho druhu a časť pozemku, ktorý by bol predmetom zámeny je súčasťou cesty III. triedy. Bolo prijaté:

Uznesenie č. VII-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 422 o opätovné prerokovanie žiadosti obce a súhlasu k vysporiadaniu prístupovej cesty, pod. č. OU-2021/1228.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 422 o opätovné prerokovanie žiadosti obce a súhlasu k vysporiadaniu prístupovej cesty z dôvodu, že navrhovaná zámena by bola zámenou pozemkov rôzneho druhu a do navrhovanej časti pozemku č. KNE 10554 zasahuje teleso štátnej cesty č. III/1165.

Čas: 10 hod. 29 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 8; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

7. Diskusia

V rámci diskusie sa poslanci zaoberali návrhom dodatku k rokovaciemu poriadku a úpravou, resp. návrhom dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o územnom pláne, ktorý predstavil Ing. Ján Vojtek. Vrátili sa ešte k plánu výstavby urnového hája na miestnom cintoríne i k požiadavkám obyvateľov bytového domu č. 963.

8. Záver

10:55 hod. starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila VII. riadne zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.