Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 18. 10. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Ing. Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Zámer prevodu obecného majetku – parcela KN-C č. 939
 4. Zámer prenájmu obecného pozemku v centre obce - “Z-box”
 5. Zámer “katolícky kultúrny dom”
 6. Výber audítora na účtovný rok 2021
 7. Memorandum o spolupráci s mestom Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026
 8. Diskusia
 9. Záver

[16:32]

1. Otvorenie rokovania

V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Starostka navrhla rozšírenie programu o zámer prenájmu pozemku pre Alzabox, ktorý by bol zaradený za 7. bod programu, ostatné body by nasledovali za týmto bodom bezo zmeny. Poslanci nemali námietky voči doplneniu programu. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. V-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia OZ s tým, že za bod 7. sa vsunie zámer prenájmu pozemku pre Alzabox, ostatné body budú nasledovať tak, ako boli zverejnené na pozvánke;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková.

2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce – Márii Kormanovej, ktorá prečítala správu o výsledku poslednej kontroly – kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.

[16:35]

Prišla Ing. Lenka Ondrušková.

Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1051 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.  2021/1051.

Čas: 16 hod. 36 min.

Neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

3. Zámer prevodu obecného majetku – parcela KN-C č. 939

Ing. Zuzana Jancová pokračovala podľa programu ďalším bodom. Len v krátkosti pripomenula poslancom, že sa jedná o vysporiadanie pozemku na cestu, zámer bol schválený na poslednom zasadnutí. Prijaté:

Uznesenie č. V-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa predloženého návrhu starostky obce.

Odôvodnenie: Schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939 a Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

4. Zámer prenájmu obecného pozemku v centre obce - “Z-box”

Starostka obce uviedla už schválený zámer na prenájom časti pozemku v centre obce a dala o ňom hlasovať:

Uznesenie č. V-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku – časť parcely č. KN-C  1440 o výmere 0,68 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu) – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku - časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 (priestor na okraji parcely č. KN-C 1440 susediaci s parcelou č. KN-C 1445) za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú. Odôvodnenie – jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.
 2. nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. IV-16/2021 z 30. 09. 2021.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie: za:  9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

5. Zámer “katolícky kultúrny dom”

Ing. Zuzana Jancová dala hlasovať za ďalší bod programu:

Uznesenie č. V-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod a prenájom majetku podľa predloženej kúpnej a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky.  Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša;
 2. kúpnu a nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. IV-17/2021 z 30. 09. 2021.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie: za:  9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

6. Výber audítora na účtovný rok 2021

Starostka pokračovala 6. bodom programu V. zasadnutia OZ a dala o ňom hlasovať. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. V-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2021: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09  Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie: za:  9; proti:  0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

7. Memorandum o spolupráci s mestom Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026

Ing. Zuzana Jancová pokračovala návrhom na spoluprácu s Mestom Žilina v projekte Mesto Žilina – Európske hlavné mesto kultúry 2026. Len pre upresnenie uviedla, že v prípade, ak Mesto Žilina do konca decembra nevyberú, spolupráca padá. Prijaté:

Uznesenie č. V-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh memoranda na spoluprácu s Mestom Žilina v rámci projektu – Mesto Žilina Európske hlavné mesto kultúry 2026 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s Mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry;
 2. poveruje starostku obce Nesluša  s podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike.

Čas:  16 hod. 39 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

8. Prenájom pozemku pod Alzabox

Ing. Zuzana Jancová uviedla pridaný bod programu – prenájom pozemku pod Alzabox. Spolu s poslancami rozoberali miesto, kde by mohli byť umiestnené. Miesto, ktoré spoločnosť Alza.sk, s. r. o. uviedla, je nevhodné. Poslali snímku s vizualizáciou ešte pred vybudovaním centra obce. Zároveň majú požiadavku na elektrickú prípojku. Starostka obce chcela dať hlasovať za zámer prenájmu s tým, že sa im potom bližšie určí konkrétne miesto. Poslanec Mgr. Peter Piják uviedol, že by sa nemalo hlasovať za zámer, keďže podľa ich návrhu je cena za prenájom vyššia ako je uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce. V takomto prípade podľa neho stačí hlasovať o žiadosti iba raz, bez zámeru. Starostka obce uzavrela bod programu s tým, že poslanci berú na vedomie uvedenú žiadosť a hlasovať o prenájme sa bude až na ďalšom zasadnutí OZ s konkrétnym miestom podľa odporúčania komisie.

Uznesenie č. V-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., so sídlom Bottova 6654/7, Bratislava, o prenájom časti pozemku v obci Nesluša o výmere cca 5 m2 za účelom umiestenia AlzaBoxu – samostatnej výdajnej schránky slúžiacej k  vyzdvihnutiu objednávok zakúpených na e-shope spoločnosti, pod. č.  OU-2021/1070.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., so sídlom Bottova 6654/7, Bratislava, o prenájom časti pozemku v obci Nesluša o výmere cca 5 m2 za účelom umiestenia AlzaBoxu – samostatnej výdajnej schránky slúžiacej k  vyzdvihnutiu objednávok zakúpených na e-shope spoločnosti.

Čas: 16 hod. 42 min.

Neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

9. Diskusia

Starostka obce prešla k diskusii. Začala výzvou od rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou Nesluša, aby riešili havarijný stav kotolne v budove základnej školy. Uviedla, že obec nemôže financovať tento havarijný stav z vlastných zdrojov, nakoľko ich nemá. Finančnú dotáciu čaká obec od ministerstva školstva. Obec má vyčlenené peniaze v rozpočte iba na spoluúčasť pri realizácií opravy kotolne. Ak by nastala havária, vypne sa celá škola. Odstránenie havárie nie je o tom, že vymeníš kotol. Treba vymeniť aj rozvody, tlakové nádoby a musíme tam ísť novú vzduchotechniku. Treba aj nový komín, lebo v roku 2007 napojili všetko na starý a nevyvložkovali ho, teraz je celý zadechtovaný. Mgr. Ľubomír Tichý sa pýtal, či má obec nejakú rezervu na energie. Nakoľko sa zvyšujú ceny energií, aby nenastal problém. Starostka obce vysvetlila, že škola si energie rieši sama, má na to svoj rozpočet. Obec rieši iba energie budovy materskej školy.

[16:50]

10. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila V. riadne zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.