Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 26. 05. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Michal Kloták.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Rozpočtové opatrenia
  3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
  4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
  5. Diskusia
  6. Záver

[16:06]

1. Otvorenie rokovania

II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Spýtala sa, či chce niekto zmeniť program rokovania. Ing. Ján Vojtek požiadal o rozšírenie programu o jednu žiadosť v rámci jeho komisie. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. II-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

  1. program II. zasadnutia OZ,
  2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

  1. program II. zasadnutia OZ s tým, že sa rozšíri o jednu žiadosť v rámci žiadostí komisie životného prostredia a územného plánovania;
  2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Ing. Michal Kloták.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

2. Rozpočtové opatrenia

Starostka Ing. Zuzana Jancová rozobrala návrh rozpočtového oparenia. Poslancom vysvetlila, navýšenie príjemu prostriedkov z antigénového testovania. Zároveň vysvetlila, na aký účel budú prostriedky využité, tak ako to bolo uvedené aj v dôvodovej správe tohto návrhu rozpočtového opatrenia. Ozrejmila tiež situáciu okolo zrušeného pracovného miesta riaditeľa sociálneho zariadenia a výdavkov spojených s odchodom tohto zamestnanca do starobného dôchodku. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. II-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2021, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Márii Kormanovej, aby predniesla svoje správy o kontrole.

Mária Kormanová sa ujala slova. Rozobrala stručne kontroly jednotlivých subjektov a oboznámila poslancov zo zistenými skutočnosťami.

[16:24]

Prišiel poslanec Mgr. Ľubomír Tichý. Následne po zvonení mobilného telefónu odišiel a vrátil sa o 16:25 hod.

Uznesenie č. II-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o výsledkoch kontrol: č. OU-2021/397, 2021/441, 2021/493, 2021/494-496, 2021/554-557.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol: č. OU-2021/397, 2021/441, 2021/493, 2021/494-496, 2021/554-557.

Čas: 16 hod. 26 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Starostka poďakovala hlavnej kontrolórke Márii Kormanovej za podané správy a odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Jánovi Vojtekovi.

4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Ing. Ján Vojtek začal žiadosťou p. Miroslava Drndu o parkovanie. Uviedol, že komisia prehodnotila žiadosť, ale nakoľko uvedená žiadosť bola prerokovaná už v minulom roku a nenastali žiadne zmeny, komisia ani tentoraz neodporúčala žiadosť schváliť, keďže žiadateľ má možnosť parkovať na vlastnom pozemku.

Uznesenie č. II-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346 o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 351/2021).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346 o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla, nakoľko nenastali žiadne zmeny oproti predošlému stavu, keď OZ už v minulom roku túto žiadosť neschválilo a žiadateľ má možnosť parkovania vo vlastnej garáži.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 7; zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Ľubomír Tichý; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ako ďalšiu žiadosť Ing. Ján Vojtek uviedol – žiadosť p. Jantulíkovej ohľadom parkovania osobného auta pri prevádzke obchodu – Konzum u Špiriaka. Komisia odporučila žiadosť schváli. Poslanec Pavol Škuta požiadal objasnenie situácie. Pani starostka zreferovala situáciu okolo tejto prevádzky, upozornila tiež na riziká z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Uviedla tiež, že problém je hlavne v zime pri údržbe ciest. Spoločne s poslancami rozobrali celú situáciu. Ing. Ján Vojtek poznamenal, že pozemok je síce obecný, no teleso cesty je vo vlastníctve VÚC. Mgr. Ľubomír Tichý podotkol, že by nebolo správne, aby kvôli parkovaniu musela byť zrušená dlhoročná prevádzka. Pavol Škuta navrhol, aby sa upravilo uznesenie a doložila sa tam podmienka, že súhlasíme, ale ak žiadateľka doloží súhlasné stanovisko od VÚC a SVP. Mgr. Peter Piják podotkol, že hlasovať sa má najskôr za predložené uznesenie, ak sa neschváli, vtedy sa upraví. Hlasovaním za pôvodný návrh bolo prijaté:

Uznesenie č. II-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Renáty Jantulíkovej, bytom D. Poľského 1054/20, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 463/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Renáty Jantulíkovej, bytom D. Poľského 1054/20, Kysucké Nové Mesto, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla na parcele KNE 10554 (miestna komunikácia) v blízkosti budovy č. 379, nakoľko sa v tejto budove nachádza obchod s potravinami Konzum u Špiriaka, ktorý žiadateľka vlastní a nemá možnosť parkovania na vlastnom pozemku.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie: za: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják
proti: Vincent Nemček, Ing. Ján Vojtek; zdržal sa: Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou pána Vnuka o prenájom časti obecného pozemku. Starostka obce mala pripomienku k návrhu uznesenia, čo sa týka odstránenia stavieb na danom pozemku po ukončení nájmu, nakoľko by mohol nastať problém. Stavbu, ktorá je legálne postavená s povolením, nemožno len tak potom odstrániť. Ing. Ján Vojtek navrhol, aby sa teda v rámci zmluvy dohodli bližšie podmienky, ako napr. nemožnosť na pozemku parkovať… Následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. II-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 – o prenájom parcely č. KNC 2965/1 – záhrada o výmere 109 m2 (pod. č. 468/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 o prenájom obecného pozemku č. KNC 2965/1 - záhrada o celkovej výmere 109 m2. Pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ostatné podmienky budú špecifikované v nájomnej zmluve.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ďalšia žiadosť bola pána Liska, ktorý žiadal o prenájom parcely v tej istej lokalite ako pán Vnuk. Ing. Ján Vojtek uviedol, že komisia odporúča schváliť danú žiadosť tak isto ako žiadosť pána Vnuka, aj za tých istých podmienok. Prijaté

Uznesenie č. II-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Liska, bytom Nesluša 1271 – o prenájom parcely KNE č. 10265/2 – záhrada, o výmere 273 m2 (pod. č. 483/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Petra Liska, bytom Nesluša 1271, o prenájom obecného pozemku č. KNE 10265/2 - záhrada o celkovej výmere 273 m2. Pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ostatné podmienky budú špecifikované v nájomnej zmluve.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek prešiel k žiadosti o parkovanie, ktorá bola doplnená do programu. Uviedol, že sa jedná o parkovanie dočasné, na parcele pri kostole z dôvodu, že žiadateľka prerába dvor a je tam zlý prístup. Podala si žiadosť – ohlásenie drobnej stavby – oplotenie. Keď budú ukončené práce, bude môcť parkovať vo dvore. Pani starostka uviedla, že napísala pani Janoušovej vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby, dala jej podmienku prerobiť plot, lebo mali navrhnutý dvojmetrový betónový, bude to neprehľadné, môže sa tam niečo stať. Plot môže zrealizovať behom mesiaca, a nemusíme tu nič riešiť. Ing. Ján Vojtek oponoval, že bez povolenia nemôže nič robiť. So stavbou môže začať až po udelení povolenia. Na drobné stavby však nie sú žiadne lehoty. Vincent Nemček oponoval, že v žiadosti je napísané, že sa jedná o trvalé parkovanie. Opravili ho, že tak sa volá žiadosť. Ing. Ján Vojtek navrhol, aby bola do uznesenia uvedená teda podmienka - do času zhotovenia oplotenia, najneskôr však do 08/2021 - ako je uvedené v žiadosti. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. II-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Veroniky Janoušovej, bytom Sládkovičova 985/19, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 610/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Veroniky Janoušovej, bytom Sládkovičova 985/19, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – dočasné parkovanie vozidla – vedľa kostola – do času zhotovenia oplotenie, maximálne však do 08/2021, z dôvodu dočasnej nemožnosti parkovania na vlastnom pozemku.

Čas: 17 hod. 06 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek požiadal starostku Ing. Zuzanu Jancovú, aby uviedla návrh pána MUDr. Patyka. Starotka predstavila návrh pána MUDr. Patyka o kúpu a predaj pozemkov v areáli bývalej materskej školy pri cintoríne. Vysvetlila, že MUDr. Patyk plánuje výstavbu nového oplotenia a ponúkol obci časť pozemku, keďže obec vlastní v danej lokalite pozemok, ktorý hraničí s jeho pozemkom. Obec má popri jeho pozemku vedenú vodovodnú prípojku. Na komisiu bola predložená iba zámena týchto pozemkov, no po preskúmaní geometrického plánu, by to nebolo vhodné. V prípade, že by nastala porucha na vodovode, mohol by nastať problém dostať sa k potrubiu bez poškodenia oplotenia. Uviedla tiež, že cenu má určiť obec. Bola navrhnutá cena 2,50 €/m2. Starostka ešte poznamenala, že by bolo vhodné, aby oplotenie malo obojstranné prevedenie, keďže tam chce budovať betónové oplotenie. Prijaté

Uznesenie č. II-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh MUDr. Róberta Patyka, bytom Nesluša 927 o uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemky pri cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu majetku obce - kúpno-predajnú zmluvu na pozemky, ktoré boli oddelené geometrickým plánom  č. 30/2021.  Obec predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša č. KNC 1473/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 za cenu 2,50 €/m2 a  MUDr. Róbert Patyk predá Obci Nesluša - za cenu 2,50 €/m2 parcelu č. KNC 1475/4  - záhrada o výmere 109 m2 a 39 m2 zo svojho spoluvlastníckeho podielu z pôvodnej parcely č. KNE 2919, ktoré budú zahrnuté do výmery novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy navrhovateľa, dôjde k vysporiadaniu majetkových pomerov v oblastí areálu bývalej materskej školy, čo je dôvod hodný osobitého zreteľa.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

5. Diskusia

Ing. Zuzana Jancová oboznámila poslancov s rozhodnutím Ministerstva školstva ohľadom zlúčenia škôl už od 01. 09. 2021. Uviedla tiež, že zrejme sa nevyhne ani povereniu terajšej pani riaditeľky vedením tohto nového zariadenia do času, kým sa uskutočnia nové voľby na riaditeľa. Bude treba pripraviť a schváliť potrebné VZN k 01. 09. 2021, aby mohlo všetko od septembra fungovať.

Poznamenala, že po ukončení zasadnutia bude zvolaná komisia na otváranie obálok; bola vyhlásená verejná súťaž na strechu ZŠ.

Mali by sme dostať dotáciu aj na zateplenie budovy ZŠ, už sme prešli hodnotiacimi etapami.

Spomenula tiež, že máme schválenú dotáciu na vodozádržné opatrenia areálu ZŠ. Musíme urobiť aj nové odkanalizovanie ZŠ a bytovky.

Už sú podpísané aj peniaze na kotolňu od ministerstva školstva, no nevieme, kedy prídu, lebo peniaze posielajú tak, ako im ich posiela ministerstvo financií.

Momentálne upravujeme okolie Domova sociálnych služieb, plot už máme zakúpený, keď sa to dokončí, DOS bude na komplet hotové.

Pozemky pod ihrisko už sú takmer vysporiadané, ostali tam ešte traja, s ktorými pôjdeme na súd.

Pavol Škuta poznamenal, že zakázali starým pánom na ihrisku hrať. Starostka uviedla, že ihrisko už malo byť dávno hotové, už 3x je po lehote a stále nie je dokončené. Vyzvala zároveň Mgr. Petra Pijáka a Ing. Michala Klotáka, aby pripravili cenník na prípadne prenajatie ihriska.

Oznámila tiež, že koncom apríla odovzdala starú časť kultúrneho domu biskupskému úradu. Ozvali sa a chcú sa stretnúť budúci týždeň.

Ponúkla poslancom, aby pripravili VZN o ochrane spotrebiteľov, ktoré by sme ako obec mali mať.

Poďakovala PhDr. Jurajovi Bosému za pomoc pri riešení projektov, ku ktorým boli potrebné vyjadrenia a stanoviská okresného úradu. Počas núdzového stavu bolo takmer nemožno čo i len dovolať sa tam. Zároveň poďakovala aj pani Márii Kormanovej za dôsledné kontroly dotovaných subjektov.

[17:28]

6. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.