Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 29. 06. 2018.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Anton Janáčik;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ján Lisko.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2017
 3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2-2/2018
 4. Návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša č. 1/2018
 5. Schválenie blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľoviMinisterstvo životného prostredia SR
 6. Zmluva o uložení prebytočnej zeminy
 7. Zrušenie uznesenia č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa a návrh nového uznesenia opríspevku pri narodení dieťaťa
 8. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 9. Diskusia
 10. Záver

Otvorenie  rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Anton Janáčik.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 7 „Zrušenie uznesenia č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa a návrh nového uznesenia o príspevku pri narodení dieťaťa“ sa zaradí návrh Antona Janáčika na schválenie odmeny starostke. - Uznesenie č. II-1/2018

Záverečný účet 2017

Ing. Jozef Kubala namieta proti tomu, že položky neboli čerpané podľa schváleného rozpočtu. Chýba správa hlavnej kontrolórky a bola neskoro zverejnená správa auditora.

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2017 - Uznesenie č. II-2/2018

Rozpočtové opatrenie 2-2/2018

Starostka predložila rozpočtové opatrenie a odôvodnila jeho jednotlivé položky.

a) Obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie 5 000 € z projektu Miestne komunikácie na odstránenie havarijného stavu prechodovej chodby telocvične a presunutie 10 000 € z projektu „maľovanie, odvodový kanál, bezbariérový vstup“ na odstránenie havarijného stavu strechy prechodovej chodby telocvične. - Uznesenie č. II-3a/2018

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie 10 000 € z projektu Regulácia potoka, 5000 € z projektu Verejného osvetlenia a 10 000 € z projektu Územný plán do prvku Služby a kancelárske vybavenie, kde sa zvyšujú o 25 000 € výdavky na právne služby. - Uznesenie č. II-3b/2018

c) Obecné zastupiteľstvo zamietlo presunutie 3 000 € z projektu Označenie časti obce a 7 000 € z projektu Výstavba parkovacích miest na zvýšenie výdavkov v projekte Futbalový klub o 10 000 €. - Uznesenie č. II-3c/2018

d) Obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie 3 000 € z prvku Verejné osvetlenie a 7 000 € z projektu Výstavba parkovacích miest na zvýšenie výdavkov v projekte Futbalový klub o 10 000 €. - Uznesenie č. II-3d/2018

Návrh Ing. Zuzany Jancovej na presunutie prostriedkov z projektu Úpravovne vody na projekt Materská škola:

Igor Haas: v obecnom vodovode je nedostatok vody, môže to byť dôsledok poškodeného potrubia. Ak je podozrenie, že niekto vypúšťa vodojemy, je potrebné podať trestné oznámenie. Kvalita vody je nevyhovujúca.

Anton Janáčik: navrhuje zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom by sa riešila iba voda.

Starostka Ing. Zuzana Jancová: rozbory vody sú v poriadku.

Igor Haas: prečo obec neurobí rekonštrukciu obecného vodovodu?

Starostka: na celkovú rekonštrukciu nie sú financie. Urobí sa koncepcia, kde sa bude riešiť zásobovanie vodou celej obce. Parišovský potok už nemá dostatok vody, ale vhodný na úpravovňu vody bude Mestský potok.

e) Obecné zastupiteľstvo schválilo v projekte Materská škola zvýšenie prostriedkov o 30 000 € na výmenu elektrických rozvodov. Prostriedky sa presúvajú projektu Úpravovne vody, ktorá sa znižuje o 30 000 €. - Uznesenie č. II-3e/2018

f) Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2-2 podľa návrhu č. 2 starostky obce so zmenami uvedenými v tomto uznesení pod písmenami a) až e). - Uznesenie č. II-3f/2018

Rozpočtové opatrenie základnej školy nesluša č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša č. 1/2018 podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. II-4/2018

Blankozmenka

Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR - Uznesenie č. II-5/2018

Zmluva o uložení prebytočnej zeminy

Anna Gašincová: Na jej súkromných pozemkoch je už navezená hlina, nesúhlasí s navážaním zeminy na pozemky, ktoré vlastní.

Ing. Zuzana Jancová: miestom uloženia zeminy budú iba pozemky vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o uložení prebytočnej zeminy s doplnkami. - Uznesenie č. II-6/2018

Príspevok pri narodení dieťaťa

Obecné zastupiteľstvo zrušilo

 • uznesenie č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa od 1.1.2008 v sume 3000,- Sk;
 • uznesenie č. II/2009-B3 o prepočítaní tejto sumy z dôvodu prechodu na euromenu na 100 €.

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 €. V prípade, že rodičia dieťaťa majú nevyrovnané záväzky voči obci, príspevok sa použije na úhradu týchto záväzkov. - Uznesenie č. II-7/2018

O novozaradenom bode programu - schválenie odmeny starostke – sa na žiadosť starostky nerokovalo.

17.23 odišiel poslanec Pavol Škuta.

Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Ing. Jozef Kubala, predseda komisie - žiadosti:

Obecné zastupiteľstvo schválilo

a) pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste dotáciu na rok 2018 vo výške € 1 792,56.

b) pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Rajec dotáciu na rok 2018 vo výške € 81,48. - Uznesenie č. II-8/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na spolufinancovanie hudobného videoklipu k skladbe Suchovenský potok. - Uznesenie č. II-9/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Anny Kyselovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na tlač knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta. - Uznesenie č. II-10/2018

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie predložil žiadosti:

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Obce Nesluša a Petra Rebetiaka na prevod nehnuteľného majetku medzi Obcou Nesluša a Petrom Rebetiakom. - Uznesenie č. II-11/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ivety Slížovej, Nesluša 963/4 o prenájom pozemku. - Uznesenie č. II-12/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ľubomíra Jakubíka, Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku v osade U Hutyrov. - Uznesenie č. II-13/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Janíčka, Nesluša 237 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša a hlasovalo o predaji pozemku KN C 1769/1 žiadateľovi, ale vzhľadom na to, že ešte nebol schválený a zverejnený zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je toto hlasovanie neplatné.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Janíčka, Nesluša 237 o predaj pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša a schválilo zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. - Uznesenie č. II-14/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto o prenájom pozemku. - Uznesenie č. II-15/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto o odpredaj obecného pozemku do jej vlastníctva. - Uznesenie č. II-16/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Stanislava Galoviča, Nesluša č. 127 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie na dobu určitú. - Uznesenie č. II-17/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Márie Drndovej, Nesluša č. 995 o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácii. - Uznesenie č. II-18/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Jaroslava Drndu, Nesluša č. 995 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie, pri rodinnom dome č. 995 na dobu určitú. - Uznesenie č. II-19/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Mateja Janca, Nesluša č. 184 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie. - Uznesenie č. II-20/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Tibora Janca, Nesluša č. 184 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie. - Uznesenie č. II-21/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Vaňara, Nesluša č. 464 o trvalé parkovanie vozidla vedľa obecnej komunikácie a odporučilo žiadateľovi obrátiť sa na správcu uvedenej komunikácie Správu ciest ŽSK, Čadca. - Uznesenie č. II-22/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Antona Gašinca, Nesluša č. 96 o trvalé parkovanie vozidla na obecnej komunikácií. - Uznesenie č. II-23/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Daniely Vlčkovej, Nesluša 1041 o úpravu uznesenia OZ v Nesluši č. I–25/2018 - o prenájom pozemku na súkromné účely v mesiacoch január, február, marec, november, december. - Uznesenie č. II-24/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jozefa Lisku, Nesluša 838 o prenájom pozemku na súkromné účely. - Uznesenie č. II-25/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Martina Hlavatého, Nesluša č. 838 o trvalé parkovanie vozidla na obecnom pozemku. - Uznesenie č. II-26/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Želmíry Dobrovodskej, Banská Bystrica o odpredaj časti pozemku Obci Nesluša. - Uznesenie č. II-27/2018

Komisia výstavby a územného plánovania

Vincent Nemček, predseda komisie: komisii boli adresované ďalšie žiadosti o zmenu a doplnenie územného plánu, ktoré sa budú riešiť.

Anna Oškrobaná podala žiadosť na riešenie dopravnej situácie, pri jej rodinnom dome bolo niekoľko havárií.

Starostka: problém sa rieši na Dopravnom inšpektoráte v Čadci, tento úsek cesty je navrhnutý ako jednosmerný. Zároveň sa rieši aj cesta na dolný koniec, ktorá je navrhnutá ako obytná zóna.

Ing. Lenka Ondrušková: v územnom pláne je naplánovaná, cesta na jej súkromnom pozemku. Nesúhlasí s tým. Dala žiadosť na jej zrušenie, žiadosť bola zamietnutá.

Starostka: je potrebné dohodnúť sa s ostatnými vlastníkmi, kadiaľ má viesť komunikácia.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.