Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 19. 02. 2018.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček;
Neprítomní poslanci: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstvaProgramový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 – 2020
 3. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 – 2020
 4. Rozpočet Základnej školy Nesluša na roky 2018-2020
 5. Inventarizácia
 6. Všeobecné záväzné nariadenie upravujúce záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 8. Diskusia
 9. Záver

Otvorenie  rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Vincent Nemček.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 4 „Rozpočet Základnej školy Nesluša na roky 2018-2020“ sa zaradí návrh starostky na zrušenie členstva Obce Nesluša v Združení obcí EKOSPEP-KYSUCE. - Uznesenie č. I-1/2018

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová: vzhľadom na veľa povinností sa uskutoční kontrola prijatých uznesení na budúcom zasadnutí OZ.

15.13 prišiel poslanec Ing. Marian Chovaňák.

Programový rozpočet obce nesluša na roky 2018 – 2020

Starostka predstavila návrh Programu č. 8 Investície podľa jednotlivých podprogramov.

Ing. Jozef Kubala predložil pripomienky k rozpočtu od časti poslancov:

* Ku každej investičnej akcii v 8. kapitole žiada priložiť dôvodovú správu, rozpočet projektu a zdôvodnenie výdavkov, spolu s časovým harmonogramom realizácie.

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu predložiť do konca marca 2018 rozpočty na investičné akcie realizované obcou, ktoré sú v návrhu rozpočtu obce na rok 2018, s predpokladaným plánom realizácie. - Uznesenie č. I-2/2018

* Program 8. 3 – Voda: Na projekt filtrácie povrchovej vody, ktorý má byť financovaný z EU fondov navrhuje v roku 2018 použiť 5 tis. eur. Zvyšnú rozpočtovanú sumu (50 tisíc eur) navrhuje presunúť na projekt: Zvýšenie kapacity zásobovania vodou, ktorého účelom bude vybudovanie nového vodojemu (zásobníku) pri vodojeme Parišovka.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.3 Voda podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu. - Uznesenie č. I-3/2018

Obecné zastupiteľstvo shválilo pôvodný návrh podprogramu 8.3 Voda predložený starostkou obce v programovom rozpočte. - Uznesenie č. I-4/2018

* Program 8. 5 – Cesty: Žiada, aby peniaze rozpočítané na tento účel bolo možné použiť až po predložení podkladov, ktoré budú obsahovať presnú výmeru asfaltovaných ciest, ktoré bude v rámci reklamácie hradiť firma Váhostav a akú výmeru asfaltovania bude platiť obec. Ďalej žiada, aby cesta na nižný koniec bola najskôr riadne opravená (spevnenie upadnutých častí) a bol zachovaný chodník. Na základe stavu cesty po generálnej oprave sa bude rozhodovať o jej asfaltovaní nanovo. Zároveň žiada, aby táto položka bola ponížená o 50 tisíc. Eur.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.5 Prostredie pre život podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu. - Uznesenie č. I-5/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo pôvodný návrh podprogramu 8.5 Prostredie pre život predložený starostkou obce v programovom rozpočte na rok 2018. - Uznesenie č. I-6/2018

* Program 8. 6. – Tribúna: Žiada, aby rozpočtované peniaze boli použité primárne na rekonštrukciu strechy a šatní. Žiada o navýšenie daného účelu o 50 tisíc eur, peniaze na navýšenie položky žiada z účelu asfaltovania ciest.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo zmenu programového rozpočtu v podprograme 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby podľa návrhu Ing. Jozefa Kubalu. - Uznesenie č. I-7/2018

* Autobusové zastávky: Peniaze na tento účel žiada presunúť na projekt: Výstavba parkovacích miest podľa návrhu komisie PLHV, ktoré bolo aj schválené uznesením č. V-18/2017.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo v podprograme 8.5 Prostredie pre život presunutie z Projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok 10000 € na výstavbu parkovacích miest. - Uznesenie č. I-8/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie 7000 € v podprograme 8.5 Prostredie pre život z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na výstavbu parkovacích miest. - Uznesenie č. I-9/2018

* Označenie ulíc: Žiada vyčleniť sumu 5 tisíc eur na montáž tabúľ, ktoré budú označovať ulice a pľace.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo vyčlenenie 5000 € v programovom rozpočte na označenie častí obce. - Uznesenie č. I-10/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie 3000 € v podprograme 8.5 Prostredie pre život z projektu 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok na označenie častí obce. - Uznesenie č. I-11/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 – 2020. - Uznesenie č. I-12/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Základnej školy Nesluša na roky 2018 – 2020. - Uznesenie č. I-13/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo prílohu k VZN č. 7/2015 na rok 2018. - Uznesenie č. I-14/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie členstva Obce Nesluša v Združení obcí EKOSEP – KYSUCE. - Uznesenie č. I-15/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo inventarizačný zápis centrálnej inventarizačnej komisie o inventarizácii k 30.11.2017 a schválilo vyradenie majetku. - Uznesenie č. I-16/2018

Obecné zastupiteľstvo uložilo v termíne do 30.6.2018 vykonanie inventúry za čiastkové komisie, ktoré nepredložili inventarizačné podklady v stanovenom termíne. - Uznesenie č. I-17/2018

VZN upravujúce záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predkladá hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová.

Starostka: Obec má internú smernicu, ktorá je totožná s predloženým VZN, nepovažuje za potrebné prijať toto VZN.

Vzhľadom na toto upozornenie obecné zastupiteľstvo nehlasovalo o predloženom VZN.

OZ ukladá hlavnej kontrolórke skontrolovať podpísanú internú smernicu obce upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej súlad s aktuálnym znením zákona a jej dodržiavanie. - Uznesenie č. I-18/2018

Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Ing. Jozef Kubala, predseda komisie: komisia bola upozornená na to, že v obci sa nachádzajú parcely s nesprávnym zaradením v katastri nehnuteľností, čo vedie k nesprávne vyrubeným daniam z pozemkov. Komisia odporúča vyzvať vlastníkov pozemkov k oprave týchto údajov.

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zverejniť formou verejnej vyhlášky výzvu občanom na uvedenie svojich pozemkov do právneho stavu. - Uznesenie č. I-19/2018

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Jozefa Valjaška o preplatenie nákladov spojených s vybudovaním kanalizácie. - Uznesenie č. I-20/2018

Komisia výstavby a územného plánovania

Vincent Nemček, predseda komisie: navrhuje ukončenie členstva Ladislava Mokošáka (z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie) a Mateja Nemčeka (z dôvodu zmeny trvalého bydliska) v komisii.

OZ schválilo ukončenie členstva Ladislava Mokošáka a Mateja Nemčeka v komisii výstavby a územného plánovania. - Uznesenie č. I-21/2018

Vincent Nemček predložil

 • žiadosť Jozefa Valenčíka o osadenie zrkadla a verejného osvetlenia,
 • návrh Ing. Kováčovej na osadenie lampy verejného osvetlenia pri Mlyne – zastávka.

Anton Janáčik predložil žiadosť občanov o doplnenie verejného osvetlenia.

Starostka: osvetlenie sa bude riešiť komplexne v rámci celej obce.

Žiadosť Emílie Vavrovej o uloženie betónových rúr do potoka: potok má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, preto komisia odporúča žiadateľke obrátiť sa na túto inštitúciu.

17.50 odišiel Ing. Jozef Kubala.

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie: komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu splnomocniť štatutára obce na zastupovanie na valnej hromade vlastníkov poľovných pozemkov a na rozhodovanie o prenájme obecných poľovných pozemkov.

Milan Žák, poľovnícka spoločnosť Poľany: žiadajú prenájom poľovných pozemkov, ktoré sú začlenené do spoločného Poľovného revíru Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenajatie poľovných pozemkov vo vlastníctve Obce Nesluša poľovníckej spoločnosti Poľany Nesluša . - Uznesenie č. I-22/2018

Ing. J. Vojtek predložil návrh JUDr. Milana Chovanca na uzatvorenie uzatvorenie darovacej zmluvy medzi JUDr. Milanom Chovancom a Obcou Nesluša, kde predmet daru je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2. Obené zastupiteľstvo tento návrh zamietlo. - Uznesenie č. I-23/2018

OZ schválilo návrh Jána Liska na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim JUDr. Milanom Chovancom a kupujúcim Obec Nesluša, predmet predaja je parcela KNC 3244/254 o výmere 37 m2 za kúpnu cenu 1 €. - Uznesenie č. I-24/2018

Žiadosť Daniely Vlčkovej o predĺženie zmluvy o prenájme časti pozemku: OZ schválilo Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 predĺženie zmluvy o prenájom časti pozemku č. KNC 1679. - Uznesenie č. I-25/2018

Žiadosť Michala Skokana, bytom Nesluša 759 o trvalé parkovanie na obecnom pozemku.

Starostka: treba preveriť, či žiadateľ nemá miesto na parkovanie na vlastnom pozemku, parkovacie miesta na obecnom pozemku treba prideľovať občanom, ktorí nemajú vlastný pozemok na parkovanie.

Poslanci o žiadosti nehlasovali, OZ o žiadosti bude hlasovať až po preskúmaní možností žiadateľa parkovať na vlastnom pozemku.

OZ schválilo na návrh starostky zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - bezodplatnú zámenu pozemkov vo vlastníctve obce za 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka z dôvodu zosúladenia skutočného stavu so stavom v katastri nehnuteľností a usporiadania vlastníctva pozemkov na obecnom cintoríne. - Uznesenie č. I-26/2018

Sťažnosť Ing. Aleny Škoríkovej na umiestnenie zberných nádob na odpad pri jej nehnuteľnosti: Komisia urobila obhliadku dotknutého miestaa stretla sa s Ing. Škoríkovou, ale nedošlo k žiadnemu spoločnému riešeniu sťažnosti.

Ing. Marian Chovaňák navrhuje odstránenie kontajnerov od nehnuteľnosti Ing. Škoríkovej.

OZ zamietlo odstránenie kontajnerov na separovaný odpad v miestnej časti Vlkovce od nehnuteľnosti pani Ing. Aleny Škoríkovej. - Uznesenie č. I-27/2018

18.35 odišli poslanci Ing. Marian Chovaňák a Juraj Janiš, zasadnutie prestalo byť spôsobilé rokovať a uznášať sa a starostka ukončila I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.