Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 24. 03. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Zmena kódu výzvy pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša
  3. Záver

 OTVORENIE ROKOVANIA

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Ján Lisko.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 2 sa zaradia body:

  • žiadosti občanov pridelené komisii PLVH a ochrany ŽP,
  • ďalšia činnosť kultúrnej komisie,
  • diskusia. - Uznesenie č. M I-1/2017

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie I-12/2016. - Uznesenie č. M I-2/2017

OZ schvaľuje: podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša. - Uznesenie č. M I-3/2017

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Pridelené žiadosti:
Anton Šarlina, Nesluša XXX žiada OZ v Nesluši o súhlas na vrátenie parcely 1305 do pôvodného stavu, nakoľko boli zistené nové dokumenty. Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť A. Šarlinu o súhlas na vrátenie parcely 1305, pretože toto by bolo v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obce. - Uznesenie č. M I-4/2017

Predseda komisie Ing. Ján Vojtek predniesol žiadosť Vladislava Ondruška, bytom Nesluša XXX (p. č. 346/2017) o prenájom priestorov v školskej telocvični.

ZŠ vo svojom stanovisku (pod. č. 2017/393) nesúhlasí s prenájmom telocvične, pretože táto je využívaná pre aktivity žiakov ZŠ aj MŠ.

Vzhľadom na uvedené stanovisko školy poslanci o žiadosti nehlasovali, odporúčajú žiadateľovi prerokovať tento návrh ešte raz so ZŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Nesluša 1027 o udelenie výnimky pre bezplatné parkovanie pri všetkých bytových domoch v obci Nesluša. - Uznesenie č. M I-5/2017

Starostka: má zmluvu s odťahovou službou, ako vlastník komunikácií má právo nechať odtiahnuť vozidlá, porušujúce zákaz státia.

Rudolf Jantošík: upozorňuje na nebezpečnú križovatku na dolnom konci.

18.45 prišiel poslanec Vincent Nemček.

Ing. Jozef Kubala: vyzval na dostatočné zverejnenie tohoto opatrenia.

Starostka: majiteľom vozidiel, ktorí podľa zisťovania obecného úradu sústavne porušujú zákaz státia, bude doručené písomné upozornenie na možnosť odtiahnutia auta.

Starostka: obec bude spolu so SEVAKom a Váhostavom kontrolovať miestne komunikácie, aby sa nahlásili závady pred ukončením záruky. Požiadala o spoluprácu poslancov.

Ďalšia činnosť Komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Ing. Jozef Kubala: navrhuje zvoliť nového predsedu komisie a diskusiu o tom, kto má robiť kultúru v Nesluši.

Pavol Janec: v r. 2015 bolo schválené navýšenie rozpočtu na kultúrne akcie. Nasledovalo zhoršenie vzťahov medzi starostkou a komisiou, naplánované akcie sa nekonali. Kvôli upokojeniu situácie sa vzdal predsedníctva v komisii.

Starostka: komisie sú poradný orgán. Obec nebude v budúcnosti organizovať akcie Chomút a Rocknes. Tradičné akcie, ktoré obec doteraz robila chce zabezpečovať aj naďalej v spolupráci so všetkými poslancami.

Pavol Škuta: navrhuje, aby po zvolení nového predsedu komisie pre školstvo, mládež kultúru a šport si tento vybral aj nových členov komisie.

Starostka Ing. Zuzana Jancová: predkladá návrh, aby obecné kultúrne akcie, t. j. akcie, ktoré obec doteraz organizovala, zabezpečovala obec aj naďalej za spolupráce všetkých poslancov. Poslanci návrh zamietli. - Uznesenie č. M I-6/2017

Člen komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport František Tulec: komisia sa chce tiež podieľať na organizovaní obecných akcií a prípadne ich zlepšiť.

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt „Letné kino 2017“ vo výške 100 €, na projekt „Vianočné trhy 2017“ vo výške 250 € pre občianske združenie Kultúra v Nesluši. - Uznesenie č. M I-7/2017

Ing. Jozef Kubala: regulácia potoka bude stáť až 21 mil. eur. Žiada o odborné zdôvodnenie reálnosti predpokladaných nákladov. V prípade ceny 21 mil. eur sa bude musieť obec vysoko zadĺžiť.

Starostka poskytla Ing. Kubalovi dokumentáciu pre dielo „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“, v ktorej sú vyčíslené predpokladané náklady.

Ing. Jozef Kubala: namieta proti tomu, že na minulom zasadnutí OZ (03. 03. 2017) neboli prejednané návrhy finančnej komisie k rozpočtu.

20.10 hod. odišla poslankyňa Anna Dupkalová.

20.20 hod. odišli poslanci Rudolf Jantošík a Ľubomír Slíž.

20.35 starostka Ing. Zuzana Jancová ukončila 1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.