Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 28. 07. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Anton Janáčik;
Zapisovateľka: Marta Valiašková;
Neprítomní poslanci: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2016
 3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na kompostéry
 4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu hasičskej zbrojnice v obci Nesluša
 5. Návrh na zvýšenie sumy na zakúpenie rýpadla
 6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša
 9. Návrh dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Nesluša
 10. Správy hlavnej kontrolórky
 11. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 12. Diskusia
 13. Záver

1. Otvorenie  rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Zasadanie OZ sa posunulo až na 18:50 hod.;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Anton Janáčik;
 • starostka navrhla zapisovateľku – Martu Valiaškovú.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice, zapisovateľku a program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ s tým, že v programe sa presunie:

 • bod č.5 Návrh na zvýšenie sumy na zakúpenie rýpadla za bod č. 12;
 • bod č. 10 sa pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky presunie na budúce zasadnutie OZ. - Uznesenie č. III-1/2017

2. Záverečný účet

Poslanci zobrali na vedomie záverečný účet Obce Nesluša za rok 2016 a schválili celoročné hospodárenie. Prebytok rozpočtu v sume 49 173,88 € sa použije na tvorbu rezervného fondu. V roku 2017 bude z rezervného fondu tvoreného v uplynulých rokoch  použitých 162 240,00 € na  krytie schodku kapitálového rozpočtu. - Uznesenie č. III-2/2017

3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

OZ prerokovalo návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, ktorý predložila starostka obce Ing. Zuzana Jancová. - Uznesenie č. III-3/2017

4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu hasičskej zbrojnice

OZ prerokovalo návrh na predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša“, bude realizovaný obcou Nesluša, návrh predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová. – Uznesenie č. III- 4/2017

5. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

Pri príležitosti rekonštrukcie knižnice sa vyradili knihy, ktoré sa nachádzali vo viacerých duplikátoch. Ponechali sa z každého titulu len 3 ks. Vyradili sa aj poškodené a zastaralé tituly. – Uznesenie č. III-5/2017

6. Návrh VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša

Predkladá ho Ing. Zuzana Skokanová, Bc. Anna Žáková, Zdenka Lašová. – Uznesenie č. III-6/2017

7. Návrh VZN o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša

Predkladá Ing. Zuzana Skokanová. – Uznesenie č. III-7/2017

8. Návrh dodatku č.1 VZN č. 8/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Nesluša

– Uznesenie č. III-8/2017

9. Správy komisií

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Správu predložil predseda komisie Ing. Ján Vojtek ml.

OZ prerokovalo žiadosť Petra Škvrndu a manželky Janky, bytom Nesluša XXX o odpredaj časti obecného pozemku a časti miestnej komunikácie. OZ žiadosť schválilo: odpredaj za 1 €, za podmienok, že polovicu nákladov na geometrický plán na rozdelenie pozemku a miestnej komunikácie a celý  vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť Peter Škvrnda a manželka. Peter Škvrnda a manželka Janka sa zaväzujú za takýchto istých podmienok neskôr obci naspäť predmetnú komunikáciu odpredať. - Uznesenie č. III-9/2017

OZ prerokovalo žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o uvedenie vlastníctva parcely č. 1305 do pôvodného stavu – OZ žiadosť zamietlo z dôvodu: po preskúmaní podkladov v katastri nehnuteľností bolo zistené, že už pôvodný stav EN č. 1169/7 bol zapísaný na liste vlastníctva č.1, kde bola vlastníkom Obec Nesluša a nebola nájdená žiadna listina, ktorá by preukazovala, že Anton Šarlina bol vlastníkom pozemku. - Uznesenie č.III-10/2017

Komisia výstavby a územného plánovania

Správu predložil predseda komisie Vincent Nemček.

Predložil OZ žiadosť komisie o schválenie 2 000 € z rozpočtu obce na opravu povrchových vôd a poklopov v obci.

Ing. Zuzana Jancová – je to zbytočné, lebo finančné  prostriedky sú zahrnuté v rozpočte na bežnej údržbe a má prísľub na prevedenie prác do konca tohto roka. - Uznesenie č. III-11/2017

10. Diskusia

Vincent Nemček – predseda pracovnej skupiny pre výstavbu HŠ na nájomné byty informoval poslancov o priebehu prípravy výstavby a požiadal OZ o schválenie finančnej čiastky 5 000 € z rozpočtu obce z dôvodu urýchlenia prípravy a realizácie prestavby hornej školy. - Uznesenie č. III-12/2017

Ing. Jozef Kubala – vzdáva sa členstva v pracovnej skupine na výstavbu HŠ.

Pavol Škuta – navrhol zvýšiť sadzbu za mulčovanie pozemkov na 45,00 € z dôvodu veľkých nákladov na údržbu stroja – Uznesenie č. III-13/2017

20:55 hod. – odchádza Ing. Jozef Kubala.

Poslanci OZ nie sú uznášania schopní a starostka obce III. riadne zasadnutie OZ ukončila s tým, že bod jednania č. 5 Návrh na zvýšenie sumy na  zakúpenie rýpadla sa presunie na budúce zasadnutie.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.