Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 21. 03. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák;
Neprítomní poslanci: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Program rokovania:

 1. Návrh na zrušenie chránenej dielne DOS k 01. 06. 2015
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 5. Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša
 6. Štatút obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša
 7. Určenie dočasnej komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nesluša pre dôvodné podozrenie z porušovania predpisu č.357/2004 Z. z. v rokoch 2011-2015
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 9. Určenie členov školskej rady ZŠ Nesluša
 10. Návrh na registráciu členstva Obce Nesluša v ZMOS
 11. Určenie výkupnej ceny nevysporiadaných pozemkov (ihrisko a bývalá MŠ)
 12. Rozpočet obce Nesluša na rok 2015
 13. Správy komisií, stanoviská komisií k prideleným žiadostiam
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Rekapitulácia prijatých uznesení
 17. Záver

OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ing. Augustín Chovaňák.

Poslanci OZ schválili program rokovania III. zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. III-1/2015

BOD 1

OZ schválilo zrušenie chránenej dielne DOS k 01. 06. 2015. - Uznesenie č. III-2/2015

BOD 2

Ing. Marian Chovaňák: upozorňuje na chyby v názvoch zariadení, nie je zmluva o prenájme kultúrneho domu. Mgr. Ivan Pšenák, správca farnosti: je v platnosti zmluva o prenájme kultúrneho domu, ktorú uzavrel ešte niekdajší starosta Anton Ďuriaš. Ing. Augustín Chovaňák: suma za prenájom bufetov v kultúrnom dome a na ihrisku je privysoká, navrhuje ju znížiť.

OZ schválilo úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení podľa návrhu Ing. Augustína Chovaňáka – prenájom bufetov v kult. dome 50 € a na ihrisku 100 € počas kultúrnych a športových podujatí. - Uznesenie č. III-3/2015

OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení. - Uznesenie č. III-4/2015

BOD 3

OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša. - Uznesenie č. III-5/2015

BOD 4

OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. - Uznesenie č. III-6/2015

BOD 5

OZ schválilo knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša. - Uznesenie č. III-7/2015

BOD 6

OZ schválilo Štatút obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša. - Uznesenie č. III-8/2015

BOD 7

OZ schválilo dočasnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nesluša v zložení: predseda: Ing. Jozef Kubala, členovia: Juraj Janiš, Anton Janáčik, Ing. Augustín Chovaňák, Mgr. Miroslav Kubala - Uznesenie č. III-9/2015

BOD 8

Ing. Marian Chovaňák: navrhuje, aby 20% prostriedkov určených na správu školských objektov dostávala priamo riaditeľka ZŠ, tieto by sa použili napr. na riešenie havarijných stavov.

OZ zamietlo návrh Ing. Mariana Chovaňáka, aby s 20%-mi prostriedkov určených na správu školských objektov disponovala priamo riaditeľka ZŠ. - Uznesenie č. III-10/2015

ThLic. Mgr. Martina Nekorancová: nesúhlasí s plánovaným znížením úväzku pedagogických zamestnancov CVČ na 50%, znížený úväzok je nepostačujúci k zabezpečeniu riadneho chodu zariadenia. Žiada o prehodnotenie tohto rozhodnutia. Starostka: CVČ bude riešiť s právnikom.

OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša. - Uznesenie č. III-11/2015

BOD 9

OZ schválilo poslancov Pavla Janca a Vincenta Nemčeka za členov školskej rady ZŠ Nesluša. - Uznesenie č. III-12/2015

BOD 10

OZ schválilo podanie žiadosti o registráciu Obce Nesluša v ZMOS. - Uznesenie č. III-13/2015

BOD 11

OZ odporučilo určenie výkupnej ceny nevysporiadaných pozemkov užívaných obcou (ihrisko a bývalá MŠ) riešiť individuálne, dohovorom s majiteľmi predmetných pozemkov. - Uznesenie č. III-14/2015

BOD 12

OZ schválilo návrh Ing. Mariana Chovaňáka na zmeny k textovej časti rozpočtu obce Nesluša na rok 2015. - Uznesenie č. III-15/2015

OZ schválilo textovú časť rozpočtu obce Nesluša na rok 2015 s navrhnutou úpravou. - Uznesenie č. III-16/2015

OZ schválilo návrh Ing. Augustína Chovaňáka na úpravu v tabuľkovej časti rozpočtu obce na rok 2015. - Uznesenie č. III-17/2015

OZ schválilo rozpočet obce Nesluša na rok 2015 s úpravami Uznesenie III-15/2015 a Uznesenie III-17/2015. - Uznesenie č. III-18/2015

BOD 13

Predseda komisie PLVH a ochrany ŽP Ing. Augustín Chovaňák predniesol správu komisie a žiadosti, ktoré komisia vyhodnotila a o ktorých následne hlasovali poslanci:

 • žiadosť Petra Škvrndu a manželky Jany, Nesluša 949 o zámenu časti pozemkov - Uznesenie č. III-19/2015
 • žiadosť Miroslava Mihu a manželky Lýdie, Nesluša 440 o odkúpenie ornej pôdy vo vlastníctve Obce Nesluša - Uznesenie č. III-20/2015
 • žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410 o odpredaj obecných pozemkov - Uznesenie č. III-21/2015
 • žiadosť Anny Liskovej, Nesluša 838 o prenájom parkovacieho miesta - Uznesenie č. III-23/2015
 • žiadosť Jána Svrčka, Nesluša 1039 o prenájom miesta na parkovanie - Uznesenie č. III-24/2015

OZ na návrh Ing. Augustína Chovaňáka schválilo dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 - Uznesenie č. III-22/2015

Mgr. Miroslav Kubala predniesol správu komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. Komisia odporúča v súvislosti so žiadosťou Farnosti sv. Jakuba v Kys. Novom Meste poskytnutie finančného príspevku na rok 2015 pre Centrum voľného času sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto, do ktorého je prihlásených 14 žiakov z obce Nesluša.

OZ schválilo dotáciu vo výške 895 € pre Centrum voľného času sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto. - Uznesenie č. III-25/2015

OZ schválilo žiadosť účtovníka obecného úradu Mateja Tabačka o úpravu znenia Poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií. - Uznesenie č. III-26/2015

BOD 14

Vincent Nemček: Chránená dielňa DOS je nefunkčná, je potrebné ju zrušiť v rámci úspor.

Rudolf Jantošík: Chránená dielňa nespĺňa požiadavku produkcie výrobkov.

Ing. Augustín Chovaňák: namiesto chránenej dielne môžeme vytvoriť chránené pracoviská.

Starostka: tento rok má naplánované vyčistenie obce. Upozorňuje na zmenu v spôsobe zberu odpadu. V piatky popoludní bude prístupný veľký kontajner na ihrisku pre nadrozmerné odpady. Pri príležitosti Dňa Zeme v apríli budú v každej uličke pristavené veľkokapacitné kontajnery. Plánuje tiež zriadenia kompostoviska. V obci bol zavedený kamerový systém. Vyzýva občanov na podanie podnetov na úpravu centra obce.

BOD 15

Ján Škor: žiada Obecné zastupiteľstvo o prešetrenie zákonnosti postupu Obce Nesluša pri vyhodnotení petičnej akcie proti výstavbe bytoviek na nižnom konci obce v roku 2012.

Starostka: bude to riešiť.

Anton Ďuriaš: v súvislosti s bývalým zdravotným strediskom žiada finančný audit.

Viera Janáčiková: kedy sa bude robiť cesta pod jej domom?

Vincent Nemček: cesty v obci sa riešia postupne, je to dlhodobý proces.

Stanislav Pieron odporúča: návrhy na budúcu prestavbu centra obce riešiť formou ankety, je potrebné sfunkčniť kanalizáciu, v obci chýba zdravotné stredisko, navrhuje sprejazdniť hornú cestu obojsmerne.

Hlavný kontrolór Daniel Ševčík: niektoré domácnosti už sú na kanalizáciu napojené. Žiadosti na napojenie sú na webovej stránke obce. Navrhol SEVAK-u stretnutie s občanmi.

Ján Veselý: pri budovaní kanalizácie mu poškodili plot.

Starostka: bude žiadať od SEVAK-u protokol o závadách.

BOD 16

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 17

Starostka ukončila rokovanie II. riadneho zasadnutia OZ.

Prílohy zápisnice:

 • Prezenčná listina z III. riadneho zasadnutia OZ konaného 21. 03. 2015
 • Uznesenia z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 21. 03. 2014
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 • Rozpočet obce Nesluša na rok 2015
 • Žiadosť Petra Škvrndu a manželky Jany, Nesluša 949 o zámenu časti pozemkov
 • Žiadosť Miroslava Mihu a manželky Lýdie, bytom Nesluša 440 o odkúpenie ornej pôdy
 • Žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410 o odpredaj obecných pozemkov
 • Žiadosť Anny Liskovej, Nesluša 838 o prenájom parkovacieho miesta
 • Žiadosť Jána Svrčka, Nesluša 1039 o prenájom miesta na parkovanie
 • Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančného príspevku na rok 2015
 • Žiadosť Mateja Tabačka o úpravu znenia Poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií
 • Podnet Jána Škora, Nesluša 319 – petičná akcia
 • ThLic. Mgr. Martina Nekorancová – žiadosť o prehodnotenie návrhu
 • ThLic. Mgr. Martina Nekorancová – pripomienkovanie zverejneného návrhu
 • Štatút obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša
 • Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.