Zápisnica z II. riadneho zasadania OZ, konaného 28. 01. 2011.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Neprítomní poslanec: Anton Janáčik;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Mgr. Jaroslav Nekoranec, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., členovia: Marián Chovaňák, Mgr.Anna Pospíšilová.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní
 3. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
 4. Predloženie návrhu rozpočtu obce Nesluša pre rok 2011
 5. Rôzne
 6. Žiadosti
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Starosta obce otvoril II. riadne zasadanie OZ a prítomných oboznámil s programom dnešného rokovania. Program rokovania bol prítomnými poslancami odsúhlasený. Hosť rokovania Ing. Peter Chovanec bol so súhlasom poslancov presunutý vystúpiť na úvod rokovania. Po úvodných vetách ho starosta prerušil a spýtal sa, čoho sa týka jeho vystúpenie, či je to žiadosť, alebo sťažnosť a či to súvisí so schváleným programom rokovania. Menovaný to sám nevedel posúdiť a aj vzhľadom na neočakávanú rodinnú udalosť, o ktorej sa pred chvíľou dozvedel, opustil rokovaciu sálu a svoj materiál odovzdal kontrolórovi obce.

Starosta obce potom oznámil, že v zmysle § 13b, odstavec 1) zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení poveril svojím zastupovaním p. Rudolfa Jantošíka. K výkonu tejto funkcie mu poprial veľa úspechov.

K bodu 2:

Starosta obce objasnil nezrovnalosti v súvislosti s uznesením z predchádzajúceho OZ, ktoré bolo spôsobené sčasti aj administratívnou chybou pracovníčky Anny Mindekovej, ktorá pri požiadavke poslanca p. Antona Ďuriaša, vytlačila pracovnú verziu uznesenia a dala ju podpísať starostovi, čím uviedla do omylu starostu aj poslanca Antona Ďuriaša. Vyzval pracovníčku, aby podala vysvetlenie k vzniknutej situácii. Pracovníčka sa starostovi a poslancovi Antonovi Ďuriašovi ospravedlnila za to, že im poskytla zlú verziu uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ, o ktorú menovaný osobne požiadal. Tento výtlačok pracovníčka predložila na podpis starostovi a následne odovzdala poslancovi. Všetci ostatní poslanci obdržali správne výtlačky ustanovujúceho uznesenia.

Starosta v súvislosti s predkladaním materiálov na OZ konštatoval nasledovné: „Nakoľko opakovane dochádza k porušovaniu rokovacieho poriadku, tak niektorými poslancami, ale predovšetkým kontrolórom. Počas prestávky ustanovujúceho zasadnutia OZ, kontrolór obce predložil poslancom tzv. správu kontrolóra č. 6, ktorá nebola ani riadne doručená a nemal som ju k dispozícii ani počas rokovania. Kontrolór využil slávnostný ráz zastupiteľstva a svojim spôsobom aj určitú neskúsenosť nových poslancov. V jeho tzv. správe určuje plat zástupcu starostu 600EUR/mesačne, nakupuje výpočtovú techniku, mení platné VZN, zvyšuje si úväzok na 50 %, chce protizákonne skenovať niektoré typy dokumentov. Používa teda všetky výsady, ktoré sú zákonom výhradne dané poslancom a zastupiteľstvu a navrhuje porušovanie zákonov. Napriek tomu, že správa nebola ani predmetom rokovania ani v riadne schválenom programe v diskusii poslanec Anton Ďuriaš predostrel nejakú požiadavku na skenovanie a zverejňovanie dokumentov, o ktorej sa ani nerokovalo a ani sa počas rokovania o nej nehlasovalo. Počas prípravy návrhu na uznesenie sa kontrolór pridal k návrhovej komisii, v ktorej bol aj poslanec Anton Ďuriaš a vsúval tam svoje požiadavky na zvýšenie úväzku a skenovanie dokumentov z jeho správy. Ako riadne nepredložený a neprerokovaný bod boli tieto jeho zásahy z návrhu uznesenia vyradené o čom hovorí aj zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ. Takéto konanie je jasným, porušením rokovacieho poriadku. Všetky návrhy do programu rokovania OZ musia, byť doručené do 10 dní pred samotným rokovaním a prípadne zmeny a doplnky programu odsúhlasené OZ na začiatku rokovania.“ Aby sa predišlo takémuto konaniu starosta obce, predložil poslancom formulár na „Predloženie materiálu na rokovanie OZ v Nesluši“ a formulár „Žiadosť o zaradenie bodu programu na rokovanie OZ v Nesluši.“, ktoré budú zverejnené aj na internetovej stránke obce. Spolu s nimi predložil aj návrhy Rokovacieho poriadku a VZN, s vyplnenými formulármi. v zmysle týchto predlôh. Starosta obce ďalej požiadal, aby bolo do zápisnice zapísané, že požaduje od kontrolóra, aby mu v pondelok 31. 01. 2011 odovzdal, všetky správy o kontrolnej činnosti, ktoré mu má bezodkladne sprístupniť v zmysle § 18f odstavec 4) zákona 369/1990. Tieto budú zaslané na Okresnú prokuratúru z cieľom preveriť súlad zo zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Starosta ďalej navrhol, aby návrhová komisia zapracovala do uznesenia nasledovné body:

OZ ukladá:

 1. Kontrolórovi obce predkladať bezodkladne výsledky kontrol, správy o kontrolných zisteniach starostovi obce v zmysle §-u 18 f odstavec 4  Zákona 369/1990 Z b o obecnom zriadení a to zákonom predpísanej forme podľa §-u 17 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 2. Kontrolórovi obce odovzdávať správy o kontrolných zisteniach a materiály súvisiace s jeho činnosťou predkladané OZ 10 kalendárnych dní pred termínom konania zasadnutia OZ v zmysle rokovacieho poriadku OZ a § 18 f odstavec1/bod d/Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zákonom predpísanej forme podľa §-u 17 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Návrhová komisia tieto body navrhnuté starostom zapracovala do uznesenia z dnešného rokovania do bodu ukladá. Starosta dodal, že povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky od 1. l. 2011 je určená obci a nie jej kontrolnému orgánu. Požadované dokumenty sú už zverejnené na internetovej stránke. Hlavný kontrolór má kontrolovať, či sa dodržuje doplnok zákona č. 40/1964 o tejto povinnosti. Poslanec Ján Lisko k tomu uviedol, že povinné zverejňovanie dokumentov je vlastne upravené novým zákonom, nevidí teda žiaden problém.

K bodu 3

Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predniesli návrh členov do schválených komisií. Komisie budú pracovať v nasledovných zloženiach:

Komisia Výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP

 • Marián Chovaňák – predseda komisie,
 • Ing. Jana Škutová - tajomníčka komisie,
 • Ľubomír Slíž,
 • Marián Chovaňák ml.,
 • Juraj Janiš,
 • Juraj Bosý,
 • Ing. Ján Vojtek.

Finančná a správy obecného majetku

 • Mgr. Jaroslav Nekoranec – predseda komisie,
 • Matej Tabaček – tajomník komisie,
 • Jaroslav Kubala,
 • Anton Ďuriaš,
 • Bc. Anna Žáková,
 • Rudolf Jantošík.

PLVH

 • doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil PhD – predseda komisie,
 • Miroslav Škorík - tajomník komisie,
 • Rudolf Jantošík,
 • Vendelín Holík,
 • Ján Mäkký,
 • Ing.Peter Chovanec.

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

 • Augusta Plošticová – predseda komisie,
 • Marta Valiašková – tajomníčka komisie,
 • Mgr.Blanka Sýkorová,
 • doc. Ing. Jaroslav Král CSc.,
 • Ľubomír Slíž,
 • Mgr. Janka Ďuriaková.

Komisia pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov

 • Doc. Ing. Jaroslav Král CSc,
 • Anton Janáčik,
 • Vladimír Urban.

Komisia sociálnych vecí a rodiny

 • Mgr. Anna Pospíšilová – predseda komisie,
 • Marta Valiašková - tajomníčka komisie,
 • Anton Ďuriaš,
 • Viera Čadecká,
 • Anna Kutnárová,
 • Jana Chovancová.

Poslanec Mgr. Jaroslav Nekoranec doporučil do finančnej komisie poslanca Jána Lisku a Vladimíra Urbana, poslanec Anton Ďuriaš doporučil ako ďalších členov do finančnej komisie Máriu Pieronovú a Slávku Mäkkú. Poslanci sa vyjadrili, že 5 –členné komisie sú postačujúce.

K bodu 4

Starosta podal k jednotlivým bodom rozpočtu vysvetlenie. Podané návrhy od poslancov sa snažil do návrhu rozpočtu zapracovať. Ďalšie návrhy poslanci na úpravu rozpočtu môžu ešte doručiť mailom, resp. písomne do 15. 02. 2011. Návrh na vyškolenie min. 5 členov DPZ, čo vyplýva zo zákona pripomienkoval poslanec Ľubomír Slíž. Prítomná riaditeľka MŠ Bc. Anna Žáková požiadala o možnosť čerpania finančnej čiastky z rozpočtu na zariadenie MŠ už v mesiaci februári. OZ schvaľuje požiadavku riaditeľky MŠ Bc. Anny Žákovej na čerpanie z kapitoly výdavky vo výške 5 000 €.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2011 zobralo OZ na vedomie.

K bodu 5

V priebehu rokovania si na návrhy niektorých poslancov, ktorým nevyhovovali pracovné piatky na zasadanie OZ upravili dni rokovaní z piatku na posledný štvrtok v mesiaci. Hodina ostáva nezmenená. OZ doporučuje starostovi zvolávať rokovania v posledný štvrtok v mesiaci o 15.00 hod.

K bodu rokovania vo veci pracovného úväzku kontrolóra poslanci doporučili starostovi obce preskúmať výklad zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Starosta prítomným predložil na preštudovanie i návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
v Nesluši. OZ zobrali predložený návrh na vedomie.

Ďalším predloženým materiálom na preštudovanie bol návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Nesluša. Materiál predložila pracovníčka Ing. Jana Škutová. OZ zobralo predložený návrh na vedomie.

V rôznom starosta obce oboznámil poslancov o zámere rekonštrukcie podkrovia nad MŠ, kde by mohli byť vytvorené priestory pre kluby a následne zateplenie budovy. Prítomná riaditeľka MŠ vidí účelnejšie využitie priestorov napr. pre vybudovanie spální pre deti materskej školy. Vyjadrila obavy, že zriadením miestností pre kluby by chod v materskej škole mohol byť narušený (počas oddychu).

Poslanec Ľubomír Slíž navrhuje v budúcnosti vybudovať kamerový systém v objekte ZŠ, MŠ i vonkajšieho areálu.

Poslanec Ján Lisko plánované aktivity nekritizuje, avšak podľa jeho názoru je prvoradé doriešiť v obci zásobovanie vodou k úplnej spokojnosti všetkých občanov. Hovorí, že sa urobilo okolo vody veľa, ale podľa jeho názoru treba ešte niektoré veci dotiahnuť do konca.

Poslanec Ďuriaš vyjadril obavu, či realizácia čističky pri budove ZS nebude prekážkou pri budovaní parkovacích miest pri tomto objekte.

Poslanec Marián Chovaňák vyslovil požiadavku v mene občanov v časti obce pri RD Anny Oškrobanej a Miroslava Škoríka (miestna komunikácia smerom k radovej zástavbe), aby bola zvýšená pozornosť pri zimnej údržbe - hlavne posýpaní tohto úseku.

Poslanec Anton Ďuriaš upozorňuje na problematiku spustenia Vodojemu Červené z titulu ohrozenia ďalšieho čerpania financií z fondov Ministerstva ŽP.

K bodu 6 – žiadosti

1. Žiadosť Pavla Vlčka Nesluša č. 400 – bola poslancami OZ doporučená prešetriť komisiou PLVH.

2. Žiadosti o finančné pôžičky občanov Petra Jantošíka, Nesluša 979 a Anny Rácovej, bytom Nesluša 691 boli zamietnuté. Poslanci sa uzhodli neposkytovať občanom pôžičky z rozpočtu obce. OZ v bode D zamieta všetky žiadosti občanov o finančné pôžičky.

3. Žiadosti občanov o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi:

 • Zdena Vlčková (pre Vlček Štefan), bytom Nesluša 62;
 • Zuzana Hrubá, bytom Nesluša č. 821;
 • Adriana Šefárová, bytom Nesluša 1038;
 • Agnesa Janišová, bytom Nesluša 90;
 • Štefan Hollý, bytom Nesluša 279;
 • Mária Hrubá, bytom Nesluša 707;
 • Rácová Alžbeta, bytom Nesluša 690;
 • Rácová Soňa , bytom Nesluša 691;
 • Rácová Denisa, bytom Nesluša 690;
 • Rácová Veronika, bytom Nesluša 693;
 • Špiriak Slavomír, bytom Nesluša 313.

OZ doporučilo posúdiť žiadosti o poskytnutí jednorázovej dávky sociálnej pomoci Komisii sociálnych vecí a rodiny a predložiť ich návrhy na schválenie obecnému zastupiteľstvu na ďalšie rokovanie OZ.

K bodu 7

Návrh na Uznesenie č. II./2011 zo dňa 28. 01. 2011 predniesol predseda návrhovej komisie doc. Ing, Jaroslav Král CSc.

Hlasovanie : Za: 10 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 1 poslanec (Anton Ďuriaš).

Uznesenie č. II./2011 zo dňa 28. 01. 2011 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu - záver:

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.