Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 22. 06. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Marián Chovaňák;
Návrhová komisia: predseda Ján Vojtek, členovia Anton Ďuriaš, Milan Pospíšil.

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadania
  2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ, zloženie sľubu nového
  3. Dopady výpadku výnosu dane z príjmov FO na finančnú situáciu obce
  4. Prijatie úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 20 000 €, poskytovaného vo forme povoleného debetu na bežnom účte
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

K bodu 1

Starosta privítal prítomných poslancov a oboznámil s programom rokovania. Poslanci jednohlasne bez pripomienok navrhnutý program mimoriadneho zasadania odsúhlasili.

K bodu 2

Starosta prečítal Žiadosť poslanca Vladimira Urbana o vzdaní sa mandátu poslanca OZ. OZ berie žiadosť poslanca Vladimira Urbana o vzdaní sa mandátu poslanca na vedomie. Nastupujúci kandidát podl'a volebných výsledkov Miloš Chovanec zložil sl'ub poslanca. OZ konštatuje, že Miloš Chovanec zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.

K bodu 3 a 4

Starosta vysvetlil poslancom finančnú situáciu vzniknutú z dôvodu krátenia podielových daní. Navrhuje

- prijatie úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 20 000,00 EUR, poskytovaného vo forme povoleného debetu na bežnom účte až do výšky stanoveného limitu zo strany Dexia banky Slovensko, as, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Zilina, Slovenská republika, ICO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len "banka") za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s platnosťou do 30. 11. 2010.

- Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru Dexia Komunál Superlinka vystavenie vlastnej vista blankozmenky obce Nesluša.

OZ schvaľuje.

K bodu 5

Návrh na uznesenie č. lll./2010 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: poslanci odsúhlasili prednesený návrh na uznesenie: za 6 poslancov, zdržali sa 2 poslanci (Anton Duriaš a Peter Kubala) proti nebol nikto.

Uznesenie č. lll./2010 zo dňa 22. 06. 2010 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu 6 - záver

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.