Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 06. 02. 2009.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomný: Július Špirec;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Vladimír Urban, Jaroslav Nekoranec;
Návrhová komisia: predseda: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák, Anna Pospíšilová.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich uznesení
  3. Návrh programového rozpočtu 2009 - 2011
  4. Plnenie rozpočtu 2008 návrh rozpočtu 2009
  5. Žiadosti
  6. Rôzne
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

Nakoľko bol na zastupiteľstve prítomný občan Stanislav Hlina, starosta mu udelil prednostne slovo. Pán Hlina opätovne predniesol svoju požiadavku na dodržanie ochranného pásma medzi cintorínom a jeho rodinným domom a následne o doriešení poplatkov za odber vody. Starosta sa k uvedenému vyjadril nasledovne. Žiadosť už bola riešená. OcÚ obdržal písomné stanovisko okresného hygienika , voda zo studne p. Hlinu , ktorá bola odoslaná na rozbor, spĺňa kritéria pitnej vody. Pán Hlina i naďalej neplatí však za vodu z obecného vodovodu. Čo sa týka cintorína, ochranné pásmo je dodržané a pochovávanie v novej časti bude pokračovať. Ak sa cíti p. Hlina stále i po obdrdžaných vyjadreniach ukrivdený, môže svoje práva uplatňovať občiansko-právnym konaním. Do diskusie sa prihlásil správca cintorína – poslanec Ján Lisko, ktorý hovorí, že žiaden zákon zo strany obce nie je porušený a p. Stanislav Hlina vybudoval studňu (bez povolenia obce) ešte pred rozšírením cintorína, ale už pod existujúcim cintorínom a na závadnosť vody sa nesťažoval.

OZ zobralo požiadavku Stanislava Hlinu na vedomie.

K bodu 2:

Starosta v rámci plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní v krátkosti oboznámil prítomných s obsahom korešpondencie medzi obcou a Petrom Chovancom, týkajúcej sa porušovania zmluvy náhodnou ťažbou. Poslanec Anton Ďuriaš k uvedenému dodáva, že obec má zo zmluvy zisk a pri vymáhaní si ďalších nárokov právnou cestou nemusí obec uspieť. Poslanec Milan Pospíšil dodal, že zmluva musela byť odobrená vypracovaním LHP – teda skutočným stavom. Starosta opäť dodáva, že na náhodnú ťažbu v rámci zmluvy nemá nárok. Poslanec Marián Chovaňák navrhol skontrolovať na ďalšom OZ znenie zmluvy o prenájme obecného lesa.

K bodu 3 a 4:

K týmto bodom boli vypracované a predložené podklady, ktoré budú po preštudovaní bodom rokovania o 2 týždne.

K bodu 5:

1.Žiadosť ZŠ v Nesluši o finančný príspevok na lyžiarsky zájazd.

OZ schvaľuje úhradu nákladov na cestovné pre lyžiarsky výcvik.

2. Žiadosť Márie Židkovej, bytom Nesluša 7 o jednorazový finančný príspevok.

OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok nenávratný v hmotnej núdzi vo výške 100 eur.

3. Žiadosť Márie Račkovej, bytom Nesluša č. o premiestnenie autobusovej zastávky.

Poslankyňa Anna Pospíšilová navrhuje zastávku ponechať na pôvodnom mieste, ale túto zrekonštruovať. OZ doporučuje autobusovú zastávku zrekonštruovať na pôvodnom mieste.

K bodu 6:

V rôznom poslanci Anton Ďuriaš a Milan Pospíšil apelovali na doplnení uznesení na internetovú stránku obce. Navrhujú tiež stretnutie poslanca Kubalu so starostom obce za účelom zosúladenia zámerov budovania penziónu v centre obce a prenájmu pozemku.

Poslanec Anton Janáčik prítomných informoval o návšteve novo vybudovaného zberného dvora v Rakovej a navrhol, že o takomto zámere by mohla pouvažovať aj naša obec.

Poslanec Milan Pospíšil : vrámci odvozu TKO treba venovať pozornosť, aby neodvážali ½ nádoby, aby zavedený systém odvozu spĺňal účel.

K bodu 7:

Návrh na uznesenie č. I./2009 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: Za: 10 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania: (Ďuriaš).

Uznesenie č. I./2009 zo dňa 06. 02. bolo prítomnými poslancami schválené.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.